Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2021, piatok
 

Vyhodnotenie výzvy pre VÚC

Vyhodnotenie Výzvy na predkladanie žiaodstí o spoluprácu na pilotnej schéme: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC/regionálnej územnej samosprávy

Ku dňu 15. apríla 2020 sa do Výzvy na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC/regionálnej územnej samosprávy, ktorú dňa 19. marca 2020 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zaslal všetkým samosprávnym krajom, zapojilo päť vyšších územných celkov. 

Podmienkou účasti v pilotnej schéme bolo:

 • vytvorenie nových pracovných miest/pracovných pozícií - manažér/koordinátor participácie, 
 • výber verejnej politiky, ktorú bude vyšší územný celok realizovať participatívne s krátkym spracovaním účelu tvorenej politiky,
 • výber a zdôvodnenie minimálne jednej spolupracujúcej MNO, identifikácia zapojených expertov z prostredia MNO a financovanie aktívnej účasti expertov z MNO, 
 • čestné vyhlásenie, že vedenie VÚC bude podporovať proces ďalšieho vzdelávania zamestnancov pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík, 
 • príprava a realizácia informačných a konzultačných podujatí, ktoré prispejú k transferu dobrej praxe, s dôrazom na podporené projekty z OP EVS a k implementácii konzultačného procesu o budúcnosti Európy,
 • využitie výstupov a všeobecných odporúčaní národného projektu ÚSV ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, vrátane materiálu „Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík".

 Na základe hodnotenia Žiadostí o spoluprácu môžeme konštatovať, že podmienky začlenenia do pilotnej schémy splnili tieto kraje: 

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK)

 • verejná politika: Envirostratégia 2020 a Stratégia adaptácie BBSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, v previazaní na budovanie zeleného regiónu a riešenie tematických oblastí (voda, kvalita ovzdušia, odpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia, biodiverzity a manažment v oblasti životného prostredia).
 • zapojené MNO: Nadácia EKOPOLIS
 • žiadosť o spoluprácu BBSK (PDF, 4 MB)
 • vyrozumenie výzvy BBSK (PDF, 799 kB)

Nitriansky samosprávny kraj (NSK)

 • verejná politika: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030 vrátane integrovanej územnej stratégie pre VÚC, ktorá bude rámcovať čerpanie štrukturálnych fondov EU v nasledujúcom programovacom období.
 • zapojené MNO: Centrum priestorových a strategických štúdií, občianske združenie
 • žiadosť o spoluprácu NSK (PDF, 3 MB)
 • vyrozumenie výzvy NSK (PDF, 739 kB)

Trnavský samosprávny kraj (TTSK)

 • verejná politika: Stratégia rozvoja školstva na území TTSK, zameraná na zvýšenie kvality a dostupnosti vzdelávania, podporu celoštátneho, regionálneho a miestneho rozvoja, s dôrazom na znižovanie nerovnosti a začleňovanie znevýhodnených skupín, prostredníctvom lepšieho prístupu ku vzdelávacím i mimoškolským aktivitám a službám na území TTSK.
 • zapojené MNO: Nové školstvo, občianske združenie
 • žiadosť o spoluprácu TTSK (PDF, 3 MB)
 • vyrozumenie výzvy TTSK (PDF, 729 kB)

Prešovský samosprávny kraj (PSK)

 • verejná politika: Vzdelanie pre dôstojný život, strategický materiál, zameraný na inováciu systému vzdelávania dospelých príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a ich uplatnenie na trhu práce v podmienkach samosprávneho kraja pri zapojení odborných škôl, zamestnávateľov na lokálnom a regionálnom trhu práce s dôrazom na sieť sociálnych podnikov na území kraja.
 • zapojené MNO: PRO COMMUNIO, občianske združenie
 • žiadosť o spoluprácu PSK (PDF, 6 MB)
 • vyrozumenie výzvy PSK (PDF, 751 kB)

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK)

 • verejná politika: Strategické plánovanie - príprava PHSR s prepojením na tvorbu integrovanej územnej stratégie Žilinského samosprávneho kraja, spojený s inováciou modelu spolupráce (spolupráca so zainteresovanou verejnosťou - stakeholdermi), ktorý bude rámcovať čerpanie štrukturálnych fondov EU v nasledujúcom programovacom období.
 • zapojené MNO: Karpatský rozvojový inštitút, nezisková organizácia a občianske združenie WellGiving
 • žiadosť o spoluprácu ŽSK (PDF, 3 MB)
 • vyrozumenie výzvy ŽSK (PDF, 736 kB)

Príloha 1: Zoznam zapojených VÚC (PDF, 377 kB)

Príloha 2: Detailný opis pilotnej schémy (PDF, 777 kB)

TTSK odstúpil od aktívnej spolupráce na realizácii pilotnej schémy

Dňa 15.6.2020 bol zaslaný Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti oficiálny list zo strany Trnavského samosprávneho kraja (PDF, 1 MB) (TTSK), podpísaný županom Jozefom Viskupičom, že kraj odstupuje od spolupráce v pilotnej schéme Budovania kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC/regionálnej územnej samosprávy v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II s využitím inštitútu Zmluvy o partnerstve, predloženej dňa 17. apríla 2020. Dôvodom odstúpenia bolo zváženie rizikových faktorov, ktoré by pri realizácii aktivít TTSK mohli mať vplyv na oprávnenosť výdavkov projektu Smart región TTSK, ktorého predmetom je aj tvorba strategického materiálu Stratégia rozvoja školstva na území TTSK, zameraná na zvýšenie kvality a dostupnosti vzdelávania, podporu celoštátneho, regionálneho a miestneho rozvoja, s dôrazom na znižovanie nerovnosti a začleňovanie znevýhodnených skupín, prostredníctvom lepšieho prístupu ku vzdelávacím i mimoškolským aktivitám a službám na území TTSK.

Súčasne TTSK podporuje uplatňovanie participatívneho prístupu pri vypracovávaní strategických koncepčných materiálov, participatívnom rozpočtovaní, či prijímaní dôležitých rozhodnutí, a preto má záujem zapojiť vybraných zamestnancov TTSK do programu vzdelávania a sieťovania odborných zamestnancov samosprávnych krajov, a to najmä pri aktivitách súvisiacich so vzdelávaním, mentoringu, couchingu, účasťou na seminároch, či konzultáciách zameraných na participatívnu tvorbu verejných politík. Inštitút spolupráce na základe Memoranda o spolupráci zabezpečí zaradenie zamestnancov TTSK do platformy (Komunita praxe), ktorá vznikne z „manažérov a koordinátorov participácie" zo zapojených VÚC (BBSK, NSK, PSK, ŽSK) a zástupcov/poverených zamestnancov nezapojených úradov krajov (BSK, TSK, KSK, TTSK).