Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2018, Piatok
 

Modul dotačných schém

Štrukturálne fondy, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a ďalšie dotačné rezortné mechanizmy tvoria jeden z podstatných zdrojov verejných financií využívaný samosprávami, podnikateľmi a aj neziskovými organizáciami a preto považujeme za dôležité umožniť občanom získať o týchto mechanizmoch čo najviac informácií. Na tento účel je na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk vytvorená špecifická webová stránka a aplikácia, tzv. modul dotačných schém, ktoré budú občanom, odbornej verejnosti ako aj úradníkom poskytovať informácie o využívaní uvedených finančných mechanizmov. Keďže záujmom vlády SR je transparentné a otvorené fungovanie verejných zdrojov, pokladáme za jeden z najdôležitejších krokov zabezpečiť interaktívny a prehľadný spôsob informovania o použití prostriedkov z verejných zdrojov. Tento krok nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky 689/2011, ktoré vytvára register projektov financovaných z prostriedkov návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov. Záber aplikácie je však širší ako záber Centrálneho registra projektov.

Ciele, ktoré má naplniť webová aplikácia:

• Poskytovať informácie o všetkých programoch, výzvach, žiadostiach a projektoch v rozsahu ITMS využívajúcich štrukturálne fondy, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a ďalšie dotačné rezortné schémy využívané v podmienkach Slovenskej republiky na jednom mieste.

• Umožniť verejnú kontrolu efektivity a transparentnosti využívania verejných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a ďalších dotačných rezortných schém využívaných v podmienkach Slovenskej republiky

Medzi základné charakteristiky webovej aplikácie patria:

• Poskytuje prehľadné a ľahko vyhľadateľné informácie zo všetkých programov a rezortov, využívajúcich uvedené finančné mechanizmy (štrukturálne fondy EÚ, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a ďalšie dotačné rezortné schémy), pričom vyhľadávanie zohľadňuje potreby a záujmy užívateľov.

• Poskytuje interaktívne informácie v grafoch, tabuľkách a na mape SR o výške, účeloch a ďalších relevantných údajoch poskytnutých dotácií a pre účely ďalšieho spracovania aj export zostáv v otvorených formátoch

• Umožňuje spätnú väzbu na dokumenty a zdroje, vrátane systému pre opravy a dopĺňanie metadát (tzv. crowd sourcing).

Očakávané spustenie: január 2016