Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2021, nedeľa
 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

V novembri 2014 bol v rámci plnenia Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2012 – 2013 (PDF, 386 kB) prijatý zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o whistlebloweroch“) s účinnosťou od 1. januára 2015.

Zákon o whistlebloweroch:

  • poskytuje ochranu oznamovateľom závažnej protispoločenskej činnosti (najmä pri ohlasovaní trestných činov korupcie, machinácie pri verejnej dražbe alebo verejnom obstarávaní, podvodoch spojenými s eurofondami, pri trestných činoch, pri ktorých je horná hranica trestnej sadzby viac ako 3 roky a pod.),
  • priznáva oznamovateľovi právo žiadať odmenu za jej oznámenie (až do výšky 50 násobku minimálnej mzdy),
  • určuje povinnosť zamestnávateľov určiť osobu alebo orgán zodpovedný za vybavovanie podnetov a vydať vnútorný predpis upresňujúci podrobnosti vybavovania podnetov,
  •  určuje povinnosti štátu v oblasti prevencie, vzdelávania a výchovy.

Ochrana sa oznamovateľovi poskytuje počas celého trestného alebo správneho konania a spočíva v zákaze zamestnávateľovi robiť akékoľvek právne úkony alebo vydávať rozhodnutia v pracovnoprávnom vzťahu, na ktorých by sa vopred nedohodol so zamestnancom, alebo na ktoré by mu vopred nedal súhlas inšpektorát práce. Jedná sa napríklad o výpoveď, preradenie zamestnanca na inú prácu, nariadenie čerpania dovolenky a pod. Oznamovateľ má tiež právo, aby mu Centrum právnej pomoci poskytlo pomoc, napríklad formou zastupovania v súdnom konaní.

Pravidelné vyhodnocovanie oznamovania protispoločenskej činnosti a šírenie informácií v tejto oblasti je zákonom zverené do právomoci Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Stredisko vypracovalo dve výročné Hodnotiace správy: za rok 2015 a za rok 2016. Na základe zistení zhrnutých v týchto správach, bola do Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017 - 2019 (PDF, 905 kB) zahrnutá úloha:

  • Zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti a na základe výsledkov pravidelných hodnotení aplikačnej praxe zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov prípadne navrhnúť zmeny legislatívnej úpravy.

O implementácii úlohy a ďalších aktivitách v tejto oblasti informujeme prostredníctvom tlačových správ.