Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. október 2022, pondelok
 

Participatívny proces prípravy Koncepcie rozvoja OS na roky 2021 - 2030

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030 (ďalej len „Koncepcia 2021-2030“) je strategickým dokumentom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti obsahujúcim základné východiská a predstavu o prioritných oblastiach rozvoja občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSV ROS“), v ktorých má byť aktívna verejná správa (štátna správa a samospráva) na Slovensku. 

Koncepcia 2021-2030 nadväzuje na predchádzajúci dokument Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2012 – 2020 (PDF, 438 kB)(ďalej len „Koncepcia 2012-2020“), prijatý uznesením vlády Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) č. 68 zo dňa 22. februára 2012 (PDF, 217 kB), ktorý bol implementovaný prostredníctvom jeho jednotlivých akčných plánov Koncepcie 2012 – 2020. Posledný Akčný plán na roky 2019 – 2020 (PDF, 523 kB) (ďalej len „AP 2019 – 2020“) v úlohe č. 13 zadefinoval prípravu nového strategického dokumentu do roku 2030 súčasťou ktorého bude aj Akčný plán na roky 2021 – 2024 (ďalej len „AP 2021 – 2024“).

ÚSV ROS vychádzal pri príprave návrhu tohto dokumentu primárne zo získaných dát a odporúčaní, ktoré vzišli z realizovaného výskumu socio-ekonomických prínosov MNO a vývoja stavu a trendov občianskej spoločnosti v rámci národného projektu Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti z OP EVS. Ďalšími podkladmi pre tvorbu Koncepcie a jej odporúčania sú výstupy ÚSV ROS vychádzajúce z implementácie národných projektov alebo z vypracovaných analýz a dokumentov:

Ďalšie odporúčania pre Koncepciu 2021 – 2030 prezentovali predstavitelia mimovládneho neziskového sektora na výročnej konferencii MNO Orbis Civitates v Bratislave v dňoch 18. a 19. októbra 2019. Ďalšie odporúčania sa opierajú tiež o dokumenty:

Pripravený návrh Koncepcie 2021 – 2030 bol postúpený do legislatívneho procesu, výsledkom ktorého bolo v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK) vznesených 60 pripomienok, z toho 15 zásadných, bez pripomienok verejnosti, s termínom predloženia na rokovanie vlády SR do 30. júna 2021. Na základe požiadavky zástupcov Komory MNO pri Rade vlády pre MNO požiadal minister vnútra SR o posun predloženia Koncepcie 2021 - 2030 a AP 2021 – 2024 na rokovanie vlády SR do 31. decembra 2021 z dôvodu potreby oboznámenia sa širokého okruhu pripomienkujúcich subjektov, vrátane mimovládnych neziskových organizácií s predmetným materiálom a tiež potreby väčšieho časového priestoru vyplývajúceho z očakávaných rozporových konaní.   

Napriek tomu, že zo strany verejnosti (vrátane mimovládnych neziskových organizácií) neboli v rámci MPK k materiálu zaslané žiadne pripomienky a nekonali sa ani žiadne rozporové konania s verejnosťou, pristúpil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti k úprave návrhu KROS 2021 – 2030 a AP 2021 - 2024 prostredníctvom nového participatívneho procesu s termínom predloženia na rokovanie vlády do 31. 12. 2021. V tej súvislosti zriadil splnomocnenec vlády SR Riadiaci výbor, zodpovedný za implementáciu participatívneho procesu KROS 2021 – 2030. To, ako Riadiaci výbor funguje, ako prebieha samotný participatívny proces a  aké sú jeho východiská nájdete na ďalších podstránkach. 


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]