Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. jún 2022, štvrtok
 

Východiská participatívneho procesu

 • 17. december 2020: ukončený výskum mimovládnych neziskových organizácií a občianskej spoločnosti, spracované výstupy a odporúčania pre tvorbu Koncepcie rozvoj občianskej spoločnosti na roky 2021 – 2030, ktoré vznikli v rámci národného projektu Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti (NP VÝSKUM),
 • 10. marec 2021: spracovaný návrh Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2021 - 2030 a Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2021 - 2024 (KROS01) a 16. marec 2021 spustený legislatívny proces ku KROS01: 60 vznesených pripomienok z toho 15 zásadných,
 • 28. máj 2021: na základe žiadosti Ministra vnútra SR (na podnet Komory MNO pri Rade vlády pre MNO) bola predĺžená lehota pre predloženie KROS 2021-2030, 
 • 17. jún 2021: nový termín predloženia KROS 2021 - 2030 na rokovanie vlády SR - 31. december 2021
 • 3. jún 2021: oznámenie o príprave nového participatívneho procesu – zo strany ÚSV ROS bola zaslaná informácia Komore MNO pri Rade vlády SR pre MNO o príprave nového participatívneho procesu 
 • 10. jún 2021 oslovenie tretej strany k spolupráci – ÚSV ROS oslovil nezávislú expertku Alexandru Polákovú Suchalovú z Ústavu verejnej politiky, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského Bratislava) k spolupráci na spracovaní návrhu participatívneho procesu pre KROS 2021 – 2030 a AP 2021 – 2024 
 • 21. jún 2021: dopracovanie a predloženie návrhu participatívneho procesu pre ÚSV ROS
 • 23. jún 2021: predloženie návrhu participatívneho procesu pre KROS 2021 – 2030 a AP 2021 – 2024 na stretnutí Komory MNO na jej zasadnutí, ktoré sa konalo na Cukrovej 14 v Bratislave 
 • 24. jún 2021: komunikované požiadavky zástupcov Komory MNO:
  • žiadosť o zmeny v navrhovanom procese,
  • návrh na predĺženie procesu minimálne do konca októbra 2021,
  • letné mesiace využiť na  vytvorenie  "Steering Committee" - skupiny pozostávajúcu zo zástupcov Komory, členov existujúcej PS KROS a Úradu splnomocnenca s prizvanými expertami na proces s poradným hlasom, ktorá finálny proces tvorby koncepcie  odsúhlasí do polovice júla a bude ho riadiť.
 • 28. jún 2021: žiadosť splnomocnenca pre ROS o pracovné stretnutie so zástupcami Komory MNO
 • 2. jún 2021: stretnutie zástupcov Komory MNO pri Rade vlády SR pre MNO a zástupcov ÚSV ROS  - zriadenie Riadiaceho výboru, ktorého členovia navrhnú zmenu v dizajne participatívneho procesu. Na základe odsúhlaseného nového dizajnu bude nastavený harmonogram procesu a z neho bude zrejmé, či sa stíha termín 15.12.2021 alebo treba žiadať o odloženie termínu - dojednať posun termínov je spoločnou úlohou splnomocnenca a Komory MNO (na základe konkrétneho harmonogramu). 
 • 7. júl 2021: zaslanie materiálov a dokumentácie - v zmysle záverov pracovného stretnutia zo dňa 2. júla 2021
 • 30. júl 2021 – Komora MNO zaslala emailom nominácie na členov Riadiaceho výboru
 • 25. august 2021 – schválenie štatútu Riadiaceho výboru splnomocnencom pre ROS