Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. august 2022, štvrtok
 

Vláda schválila strategické dokumenty k ochrane a rozvoju archívnictva

13. 07. 2022

earchiv-ilustr-july2018

Ministerstvo vnútra, zriaďovateľ najväčšej a najdôležitejšej časti archívneho dedičstva Slovenskej republiky uloženého v štátnych archívoch,  pripravuje komplexnú ochranu archívnych dokumentov. Dôvodom je nevyhovujúci stav slovenského archívnictva. Rezort vnútra preto vypracoval komplexnú Stratégiu ochrany archívnych dokumentov v Slovenskej republike, ktorú na rokovanie kabinetu predložil minister vnútra Roman Mikulec 13. júla 2022.

Štátne archívy svojím postavením a úlohami majú nenahraditeľný význam v živote každej demokratickej spoločnosti. Predstavujú pamäť národa, preto jednou z priorít MV SR je ochrana slovenského archívneho dedičstva. Aktuálny stav slovenského archívnictva už nespĺňa podmienky uvedené v zákone o archívoch a registratúrach v oblasti ochrany, a tiež vo vyhláške MV SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach.

Komplexná ochrana archívnych dokumentov zasahuje do všetkých oblastí odborných archívnych činností, zároveň je spojená a podmienená kvalitou priestorových možností archívov, ako aj rozvojom nových konzervačných a informačných technológií, tiež s modernizáciou a digitalizáciou štátnych archívov.

Predložená stratégia bola vypracovaná v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na obdobie rokov 2021 – 2024 a Plánom práce vlády SR na rok 2021. Úlohy, ktoré je potrebné riešiť v oblasti ochrany archívnych dokumentov sú dôkladne rozpracované v Národnej koncepcii rozvoja štátnych archívov s výhľadom do roku 2028 schválenej vládou 13. júla 2022.

Ide o základný dokument, ktorý hodnotí súčasný stav štátnych archívov a konštatuje, že do modernizácie a rozvoja štátnych archívov sa neinvestovali finančné prostriedky desiatky rokov, a to napriek ich dôležitej úlohe v spoločnosti.

Archívy sú oporou právneho štátu a dokumentovania histórie na jeho území. Tvoria základný pilier vedy, osvety a kultúry štátov. 

Najdôležitejšia a najrozsiahlejšia časť archívneho dedičstva Slovenskej republiky je vážne ohrozená: jej  fyzický stav postupne  znehodnocuje nedostatočné priestorové a materiálno-technické zabezpečenie, nedostatok ľudských zdrojov a tiež nedostatok finančných zdrojov. „Archívy majú pre každého jedného z nás veľký význam, sú pamäťou národa a základom identity spoločnosti. Archívne dedičstvo Slovenskej republiky uložené v štátnych archívoch si preto  vyžaduje zo strany ministerstva vnútra a štátu zásadnú zmenu prístupu v starostlivosti," povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

V koncepcii sú rozpracované tri primárne ciele vedúce k záchrane archívneho dedičstva, rozvoju štátnych archívov, modernizácii postupov a automatizácii procesov:

  1. digitalizácia štátnych archívov,
  2. modernizácia štátnych archívov,
  3. modernizácia procesu konzervovania a reštaurovania archívnych dokumentov.

Hlavným cieľom koncepcie je odstránenie archívneho dlhu použitím nových moderných technológií, automatizáciou v režime 24/7, efektívnym sledovaním produktivity práce  a využívaním zelených technológií. Výsledkom navrhnutých postupov a opatrení bude zlepšenie služieb občanovi, šetrenie finančných prostriedkov a ochrana životného prostredia.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že pri vstupe do budovy je potrebné, aby ste sa ohlásili u strážnej služby a zavolali na klapky podateľne 2159, 2531 alebo 2541 a zamestnankyňa podateľne následne  preberie Vaše podanie vo vestibule budovy.

UPOZORNENIE

V dňoch 31.3.2022 a 1.4.2022 sú stránkové hodiny podateľne z technických príčin zrušené. Odporúčame využívať telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR