Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2021, nedeľa
 

Základné informácie

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

Projekt Partnerstvo 3 (názov: Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do programovania,  implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov)je financovaný z prostriedkov Operačného programu Technická pomoc (OPTP) z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Prijímateľom podpory je Centrálny koordinačný orgán (CKO) na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) je jediným partnerom projektu. Úrad koordinuje, podporuje a zastrešuje prácu približne 15 expertov z MNO zapojených do projektu Partnerstvo 3, ktorí sa dlhodobo venujú téme fondov EÚ v spolupráci s Radou vlády SR pre MNO. Väčšina expertov pracujúcich na projekte je zároveň aj členmi monitorovacích výborov jednotlivých operačných programov fondov EÚ. Experti boli vybraní Komorou MNO pri Rade vlády SR pre MNO. Spolupráca pracovníkov CKO a expertov MNO je veľkou výhodou a základným predpokladom úspechu projektu.

Projekt má rozpočet takmer 260 tisíc EUR a jeho aktivity sú naplánované na obdobie 23 mesiacov, od apríla 2019 do februára 2021.

Takmer všetky výdavky projektu sú spojené s expertnou prácou a s organizovaním stretnutí a podujatí tak so štátnymi inštitúciami, ako aj s organizáciami a možnými prijímateľmi podpory z fondov EÚ „v teréne“.

AKTIVITY PROJEKTU

Aktivita 1: Zvyšovanie efektívnosti procesov implementácie EŠIF využitím princípu partnerstva

V rámci aktivity vytvárame priestor pre štruktúrovaný dialóg so zástupcami Centrálneho koordinačného orgánu a riadiacich orgánov a so skúsenými prijímateľmi z radov mimovládnych neziskových organizácií.

Cieľom je spoločne porozumieť príčinám a podstate súčasných problémov implementácie projektov financovaných z EŠIF a hľadať riešenia na ich odstránenie. Využijeme pritom zistenia a výstupy z predošlých dvoch projektov.

Hľadáme tie riešenia, ktoré je možné využiť ešte v súčasnom programovom období, ako aj tie, ktoré by sa mali stať súčasťou nového systému riadenia fondov EÚ po roku 2020.

Zorganizujeme workshopy a pracovné stretnutia, spracujeme v spolupráci so všetkými partnermi návrhy riešení a zmien a odprezentujeme ich zodpovedným inštitúciám, vrátane Európskej komisie.  Následne budeme presadzovať nami navrhované zmeny systému riadenia fondov EÚ.

Aktivita 2: Zvyšovanie efektívnosti práce s informáciami v implementačnej praxi EŠIF

Cieľom tejto aktivity je zvýšiť kapacitu zamestnancov Centrálneho koordinačného orgánu a riadiacich a sprostredkovateľských orgánov zrozumiteľne komunikovať podmienky podpory z fondov EÚ, vrátane metodických pokynov a vzorov, usmernení a pokynov pre žiadateľa o podporu z EŠIF.

V rámci aktivity:

 • Zrealizujeme pracovno-vzdelávacie podujatia pre prijímateľov, ako aj pre zástupcov riadiacich orgánov, na ktorých budeme pracovať s vybranými metodickými dokumentami a príručkami. Cieľom bude demonštrovať problematiku nezrozumiteľných a nejednoznačných formulácií a zložitého textu.
 • Expert na lingvistiku pripraví zmeny textov, ktoré prerokujeme s právnikmi a metodikmi, aby zjednodušenia nemenili podstatu textu a následne otestujeme zrozumiteľnosť upravených textov na druhej sérii podujatí.
 • Následne pripravíme komunikačno-štylistickú príručku pre pracovníkov inštitúcií systému riadenia implementácie EŠIF a
 • vytvoríme návrh vzdelávacieho programu zrozumiteľnej komunikácie a tento návrh otestujeme na vybraných skupinách zamestnancov.

Aktivita 3: Aplikovanie princípu partnerstva a participácie v procese programovania EŠIF po roku 2020

V rámci tejto aktivity vytvárame priestor pre zapájanie socioekonomických partnerov zo všetkých sektorov, s dôrazom na občiansku spoločnosť, v procese programovania fondov EÚ 2020+.

Formou podujatí, prieskumov a pracovných stretnutí budeme podporovať participatívnu a otvorenú diskusiu o nastavení nových fondov EÚ. Pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a zodpovedné ministerstvá pripravíme plány procesov a po dohode o spolupráci zrealizujeme dohodnuté časti procesu.

Cieľom bude za účasti zodpovedných inštitúcií spoločne formulovať návrhy do investičných stratégií nových programov EŠIF.

Proces budeme štrukturovať podľa cieľov určených Európskou komisiou v Správe o Slovensku (2018), príloha D. Zameriame sa na štyri z piatich špecifických cieľov, najviac relevantné pre občiansku spoločnosť:

  •  Inteligentnejšia Európa
  •  Nízkouhlíková a ekologickejšia Európa
  •  Sociálnejšia Európa
  •  Európa bližšie k občanom

Súčasťou našich aktivít je aj snaha o rozvíjanie otvoreného dialógu o fondoch EÚ 2020+ v dvoch regiónoch:

 • Banskobystrický samosprávny kraj
 • Región Spiš

V spolupráci s VÚC, samosprávou a miestnymi organizáciami a aktivistami chceme zorganizovať regionálne rozvojové dialógy a spoločne hľadať východiská pre nové programové obdobie.

Spracoval:

Miroslav Mojžiš, odborný garant projektu

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Mail: TA.13G4@AGJZF4.1SRAFLG4@

tel.: +421 2 509 44 980