Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2021, štvrtok
 

Z denníkov analytiky - December 2020

10. 12. 2020

Fokusová skupina k vzdelávaniu USV ROS „Samospráva samospráve“

Dňa 2.12.2020 sa uskutočnilo online stretnutie fokusovej skupiny, ktorú pripravuje NP PARTI v rámci vzdelávania pre samosprávy. Cieľom stretnutia bolo ponúknuť spoluprácu vo vzdelávaní a nastaviť cyklus pravidelných online školení na základe skúseností a odporúčaní zástupcov samosprávy tak, aby bol zaujímavý, zmysluplný a užitočný pre odborných zamestnancov i volených predstaviteľov územnej samosprávy. Pravidelné on-line vzdelávania, zamerané na praktickú distribúciu poznatkov z NP PARTI s dôrazom na pilotné projekty, ako aj doplnkové vzdelávanie zamerané na praktické poznatky, procesy a metódy potrebné pre zavádzanie participatívnych procesov sa začnú uskutočňovať od februára 2021. Úvodné – nulté podujatie bude realizované formou diskusie s kľúčovými predstaviteľmi samosprávy, ktorí prejavili záujem byť partnermi projektu.

Fokusovej skupiny sa zúčastnili: Ľubomíra Borošová (riaditeľka RVC Košice), Dušam Verčimak (riaditeľ RVC Prešov), Denisa Bartošová (prezidentka Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy SR), Eva Balážová (prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov SR), Daniela Baťová (projektová manažérka NP ZMOS Modernizácia miestnej územnej samosprávy) a za ÚSV ROS - Barbara Gindlová, Silvia Ďurechová, Dominika Halienová, Jana Gažurová a Lenka Macková.

Pripravujeme pilotný model prípravy koordinátorov participácie

Cieľom úradu je poskytnúť prístup k vzdelávaniu a informáciám o participatívnej tvorbe verejných politík, čo najširšej skupine predstaviteľov verejnej správy a mimovládnych organizácií. V mesiacoch november–december 2020 testujeme flexibilný vzdelávací model, ktorý sa zameriava na tých, ktorí sa ocitnú v pozícii koordinátora participácie a sú poverení plánovaním a riadením participatívneho procesu verejných politík. Vzdelávací model sa v prvej fáze zameriava na tri hlavné témy:

  • Prínosy participácie a jej kľúčové princípy (forma: dvaja na jednu tému, diskusia Michala Sedlačka s Alexandrou Polákovou),
  • Dizajn a hodnotenie participatívnych procesov (forma: cyklus troch dvojhodinových webinárov s lektorkou Annou Šestákovou),
  • Metódy zapájania verejnosti do tvorby verejných politík (forma: cyklus videoprednášok Zory Paulíniovej spojený so skupinovou konzultáciou).

V mesiaci december 2020 v termínoch 4.,11. a 18.12.2020 realizujeme cyklus webinárov Dizajn a hodnotenie participatívnych procesov s Annou Šestákovou, ktorých zámerom je príprava odborných zamestnancov na proces aktívneho zavádzania participácie do praxe verejnej správy formou podpory vedomostí a zručností potrebných pre dizajnovanie participatívnych procesov. Webinár naučí účastníkov pracovať s manuálom/metodikou Analytický rámec pre plánovanie a hodnotenie projektov verejnej participácie (PDF, 443 kB), ktorý bol vypracovaný v rámci národného projektu NP PARTI, sú Jana Plichtová a Anna Šestáková. Materiál a školenie učí ako navrhnúť postup, ako pristúpiť k príprave, realizácii a hodnoteniu participatívnych procesov.

Súčasne pripravujeme a natáčame cyklus videoprednášok so Zorou Paulíniovou na tému Metódy zapájania verejnosti, ktorý by sa mal stať súčasťou e-learningového programu vzdelávania Participatívna tvorba verejných politík. Čo zohráva úlohu pri výbere metód zapájania verejnosti? Ako sa participatívne metódy líšiť podľa toho, akú úroveň zapájania uplatníme? Aké metódy využívame pri mapovaní a prieskumoch v úvode procesu? Aké iné pri informovaní (aktívnom a pasívnom)? Aké pri konzultovaní / pripomienkovaní? A aké metódy sú vhodné pre komplexnejšie procesy, či spolutvorbe?

Diskusiu Michala Sedlačka a Alexandry Polákovej na tému Prínosy participácie a jej kľúčové princípy sme síce naplánovali do programu mesiaca December 2020, ale z dôvodu nečakaných okolností, spojených s Covidom-19, ju budeme musieť posunúť na mesiac Január 2021. Môžete sa tešiť na otázky a odpovede, ktoré vám vysvetlia rozdiel medzi občianskou a stakeholderskou participáciou (participácia zainteresovaných, záujmových skupín), sprístupnia konkrétne príklady z praxe - participácia iniciovaná zhora, participácia iniciovaná zdola. Prečo je potrebné vedieť odpovedať na otázku: „Prečo zapájate verejnosť?, či môže participácia fungovať ako nástroj zmeny a kultúry vládnutia, prípadne ako nástroj legitimizácie rozhodnutí vlády a verejných autorít?

Prvý online krst SLOVNÍKA PARTICIPÁCIE

Knižná edícia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Participácia otvorila svoje virtuálne brány! Edícia sprístupňuje sumár poznatkov z národného projektu Participácia prostredníctvom graficky a obsahovo príťažlivých a užitočných publikácií. Každá z publikácií nie je len zhrnutím poznania z výskumu či z jednotlivých participatívnych  procesov, ale otvára priestor na ďalšiu diskusiu: ku každej z publikácií pripravujeme online prezentáciu – či už vo forme online krstov spojených s diskusiami s autormi, alebo prostredníctvom webinárov a workshopov.

Kalendár interaktívnych podujatí sme otvorili 9. decembra 2020 online krstom Slovníka participácie autoriek Jany Plichtovej a Anny Šestákovej. O slovníku, ktorý v participácii používame, o samotnej participácii, o otázkach, ktoré prichádzali cez sli.do diskutoval s Janou  Plichtovou Michal Vašečka.

Slovník participácie pokrstil/uviedol do života splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl pre túto dobu príznačným antigénovým testom (jeho imitáciou).

Diskusia je k dispozícii na zázname na YouTube.

Ďalšie online prezentácie publikácií edície Participácia pripravujeme na rok 2021 pre viaceré cieľové skupiny: sériu podujatí s cieľom budovania kapacít pre samosprávu, cyklus podujatí pre akademickú obec a širšiu verejnosť s cieľom prezentovať výsledky výskumu a jeho transfer do študijných plánov vysokých škôl, súbor webinárov o jednotlivých témach a prvkoch participatívneho procesu pre konzultantov  participácie a pre samosprávu a štátnu správu, ako aj podujatia venované participatívnym rozpočtom na školách a v samospráve.

krst Slovníka

Odštartovali sme online stretnutia pracovnej skupiny „Participatívny rozpočet”

Participatívny rozpočet na Slovensku oslávi v roku 2021 okrúhlych 10 rokov. Zmapovali sme, že od roku 2011 si ho u nás v rôznej podobe a forme vyskúšalo najmenej 62 obcí alebo miest a 4 samosprávne kraje. Skúseností by sme mali zdá sa dosť, no vieme si ich medzi sebou aj dobre odovzdávať? Kde sa učíme a odkiaľ čerpáme nové inšpirácie? Vieme sa učiť spoločne, i jeden od druhého, a navzájom si poradiť? Vieme vôbec nájsť spoločný základ toho, čo je participatívny rozpočet? 
 
V rámci iniciatívy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorá sa prepojila s výskumným projektom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave: Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku, sme založili neformálny diskusný a učiaci priestor (inšpirovaný konceptom komunít praxe), ktorého obsah spolutvoria a témy navrhujú jeho samotní účastníci. Snahou je vytvoriť skupinu, ktorá bude spolu riešiť konkrétne starosti, zdieľať úspechy, aktualizovať a rozširovať existujúce poznanie, robiť ho akčným a praktickým a odovzdávať ďalej. Najvyššou métou, ku ktorej sa skupina pokúsi smerovať, je hľadať odpovede, či rovno ponúknuť praktické odporúčania pre nastavenie kľúčových kritérií/princípov participatívneho rozpočtu a jeho prípadné uchopenie v zákone.

Prvé zoznamovacie stretnutie pozvaných účastníkov sa konalo v utorok 15.12.2020. Zúčastnilo sa ho 15 zástupcov z prostredia samosprávy, mimovládnych organizácii, akadémie, štátnej správy i strešných asociácii prednostov či komunálnych ekonómov. Zúčastnení sa postupne predstavili a rozprávali o svojej skúsenosti s participatívnym rozpočtom. Stretnutie zakončil svojou prezentáciou Daniel Klimovský (FiF UK) o základnom teoretickom rámci a rôznych modeloch participatívneho rozpočtu. Účastníci sa dohodli na termíne a programe nasledujúceho stretnutia, ktoré sa uskutoční 13. januára 2021.

Online stretnutie s Metodicko-pedagogickým centrom

V predvianočnom čase sme sa 16.12.2020 v online priestore stretli s generálnou riaditeľkou Metodicko-pedagogického centra (MPC) Máriou Rychnavskou. MPC je rozpočtovou organizáciou MŠVVaŠ SR, ktorá prostredníctvom troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk zabezpečuje zabezpečuje vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov regionálneho školstva. Vzhľadom na rastúci záujem základných a stredných škôl o zavádzanie participatívnych rozpočtov, hľadáme cesty a spôsoby ako workshopy a webináre k zavádzaniu participatívnych rozpočtov priblížiť do regiónov - bližšie ku školám. Témou stretnutia bola diskusia o možnostiach spolupráce v procese zavádzania participatívnych rozpočtov do prostredia základných a stredných škôl. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Metodicko-pedagogické centrum sa dohodli na spôsoboch a rozsahu spolupráce, ktorú plánujeme zastrešiť memorandom o spolupráci.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)