Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2021, sobota
 

FAQs VÚC / otázky a odpovede

Otázky BBSK k predloženiu Výzvy a žiadosti o spoluprácu na pilotnej schéme, zaslané 31.03.2020

OTÁZKA 1/ V rámci jedného projektu samosprávneho kraja je možné vybrať len jednu oblasť verejnej politiky?

ODPOVEĎ 1: Áno, môže byť podporená jedna, ale kľudne môžete robiť aj dve. Žiaľ, napriek tomu, že by ste realizovali dve, nie je možné navýšiť objem finančných prostriedkov na VÚC.


OTÁZKA 2/ V prípade, že bude VÚC spolupracovať s viacerými MNO (napríklad dvoma), je ich činnosť hradená minimálne v čiastke 20 000 Eur alebo sa minimálna čiastka vyčlenená na činnosť MNO musí násobiť ich počtom?

ODPOVEĎ 2: Minimálne v čiastke 20 000 Eur. Pre MNO teda môže byť finančných prostriedkov aj viac, ale musí sa vám to zmestiť do rozpočtu 200 000 Eur.  


OTÁZKA 3/ Je možné z povinne vytvorených 3 pracovných miest vytvoriť 2 pracovné miesta na samosprávnom kraji a jedno priamo na MNO?

ODPOVEĎ 3: Nie, finančné prostriedky musia ísť do VÚC a pracovné miesta musia vzniknúť na VÚC - ide o budovanie kapacít verejnej správy. Napriek tomu, ak sa rozhodnete navýšiť sumu na MNO - môžete navrhnúť, že by ste chceli podporiť MNO vo výške, ktorá dovolí MNO vytvoriť pracovné miesto (vo výške superhrubej mzdy). Táto situácia bude vyžadovať ďalší administratívny úkon - podpis Zmluvy o partnerstve medzi VÚC a MNO, alebo bude nutné MNO vyobstarávať ako poskytovateľa služby (napr. poradenstvo, konzultácie, komunikácia s cieľovými skupinami, atď.).


OTÁZKA 4/ Sú oprávneným výdavkom spolupracujúcej MNO len odmeny mimopracovného pomeru ako je uvedené na str. 16 Výzvy na predkladanie žiadostí o spoluprácu alebo sú to mzdové výdavky zahŕňajúce cenu práce?

ODPOVEĎ 4: DOVP = suma bude narozpočtovaná v superhrubej mzde (odmena z dohody + odvody za zamestnávateľa).


OTÁZKA 5/ Do akej miery je záväzná žiadosť o spoluprácu (podaná v prvej fáze)? V prípade, že sa (do podania žiadosti o NFP) zmenia finančné podmienky VÚC, respektíve iné faktory?

ODPOVEĎ 5: Mala by byť záväzná, ale v prípade obzvlášť závažných okolností na strane pristupujúceho partnera budeme o skutočnostiach rokovať. Nemôžeme vás nasilu prinútiť realizovať pilotný projekt. V prípade, že nebudete môcť zabezpečiť spolufinancovanie projektu, alebo s ohľadom na súčasnú situáciu budú prijaté opatrenia nenavyšovať počet zamestnancov BBSK, budeme to akceptovať.


OTÁZKA 6/ V súvislosti s plnením podmienok pre druhú fázu (podanie žiadosti o NFP) si Vás dovoľujeme požiadať o špecifikovanie podmienky o neporušení zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. (Pri predkladaní žiadostí o NFP má žiadateľ deklarovať čestným vyhlásením neporušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Národný inšpektorát práce uvádza v Zozname fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania, že 11.5.2015 boli zistené porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania u zamestnávateľa Banskobystrický samosprávny kraj.) V tejto súvislosti uvádzame, že: Banskobystrický samosprávny kraj neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu za obdobie 3 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP. Banskobystrický samosprávny kraj neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP.

ODPOVEĎ 6: Neporušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania partnerom:

 • V zmysle podmienok stanovených Riadiacim orgánom pre OPEVS je stanovené, že partner nesmie porušiť zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu (Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) za obdobie 3 rokov predchádzajúcich podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). 
 • Partner deklaruje splnenie tejto podmienky predložením Čestného vyhlásenia partnera o neporušení zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podpísaného štatutárnym orgánom partnera.
 • Vzorový formulár čestného vyhlásenia partnera o neporušení zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania (DOCX, 90 kB).
 • Čestné vyhlásenie partnera sa bude predkladať v druhej fáze prípravy.  

Otázky BBSK k predloženiu Výzvy a žiadosti o spoluprácu na pilotnej schéme, zaslané 06.04.2020

OTÁZKA 7/ Prosíme o potvrdenie informácie, že pre samosprávne kraje ako prijímateľov NFP bude umožnený spôsob financovania výdavkov formou zálohových platieb. (Táto informácia je pre nás zásadná vzhľadom na súčasnú negatívnu situáciu odvíjajúcu sa od nevyhnutných opatrení kvôli corona vírusu, ktoré ale budú mať negatívny dopad na hospodárstvo a na financovanie samospráv. Forma financovania v nadväznosti na negatívne trendy v hospodárstve ovplyvní finančné možnosti samosprávneho kraja a možnosti navyšovania pracovných miest v organizačnej štruktúre.)

ODPOVEĎ 7: Príručka pre žiadateľa NFP pre OP EVS umožňuje systém zálohových platieb, refundácie, alebo kombináciu oboch systémov (podrobne: v Príručke pre žiadateľa str. 30 časť 2.8) tak pre prijímateľa ako aj pre partnera projektu. 

Spôsob financovania je:

 • stanovený vo vyzvaní na predkladanie ŽoNFP, o ktorom Vás bude ÚSV ROS informovať,
 • súčasťou zmluvy o partnerstve (na ilustráciu vyzvanie na národný projektu - príloha č. 8 Zmluva o partnerstve, článok 2, odsek 2 uvedenej zmluvy). 

Odporúčaný spôsob čerpania finančných prostriedkov:

 • kombinácia oboch systémov (zálohové platby a refundácia).
 • odporúčanie vychádza zo skúseností z realizácie národného projektu ÚSV ROS  OP EVS.

Definície z Príručky pre prijímateľa:

Zálohová platba 

 • systém zálohových platieb sú oprávnení využívať všetci prijímatelia/partner projektu,
 • zálohové platby sú prijímateľovi/partnerovi poskytované maximálne do výšky 40% z relevantnej časti rozpočtu projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom realizácie aktivít projektu.
 • zálohové platby sú prijímateľovi/partnerovi poskytované pomerne za zdroje EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie po nadobudnutí účinnosti zmluvy o NFP a začatí realizácie aktivít projektu, resp. na základe zúčtovania poskytnutej zálohovej platby.
 • pri využití systému zálohových platieb sa vyplácanie prijímateľa/partnera uskutočňuje v dvoch etapách – etape poskytnutia zálohovej platby a etape zúčtovania poskytnutej zálohovej platby.

Refundácia 

 • pri systéme refundácie sa finančné prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie preplácajú v pomere stanovenom na projekt na základe skutočne vynaložených výdavkov prijímateľom, tzn. že prijímateľ/partner je povinný realizovať výdavky najskôr z vlastných zdrojov, a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške.
 • každá platba prijímateľovi/partnerovi z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je realizovaná len do výšky súčtu pomeru prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie schváleného na projekt

OTÁZKA 8/ Aká je doba realizácie projektu pre samosprávne kraje? (V liste pána Giertla, ktorým informuje samosprávne kraje o možnosti spolupráce na pilotnej schéme je uvedené, že: „S účasťou samosprávnych krajov na pilotnej schéme počítame od januára 2021 do januára 2022.“ V prípade, že je to od 1.1.2021 do 31.1.2021 doba realizácie je 13 mesiacov. Na strane 3 výzvy (Charakteristika a zarámcovanie výzvy) je uvedená totožná informácia: „S účasťou samosprávnych krajov na projekte v rámci pilotnej schémy počítame od januára 2021 do januára 2022.“ Na strane 4 výzvy je uvedené: „Predpokladaný začiatok pilotnej schémy: január 2021. Ukončenie pilotnej schémy: január 2023. Doba trvania pilotnej schémy: 24 mesiacov“. Dovoľujeme si upozorniť, že doba od 1.1.2021 do 31.1.2023 je 25 mesiacov. Jasná a jednoznačná informácia o dobe trvania projektu je zásadná pre možnosť plánovania výšky mzdových výdavkov na 3 vytvorené pracovné miesta. Rozdiel medzi 13 mesiacmi a 25 mesiacmi markantný.)

ODPOVEĎ 8: Ospravedlňujeme sa za administratívnu chybu. Chyba vznikla v rámci spracovávania Výzvy a jej rôznych verzií. Revíziu dokumentu zverejníme na našej web stránke. 

 • doba trvania projektu je 24 mesiacov.
 • plánovaný začiatok je január 2021. Koniec je naplánovaný na december 2022.
 • mzdové prostriedky je možné rozpočítať na celé obdobie, alebo aj kratšie. Netreba zabudnúť, že bude nutné pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť výberové konanie na pracovné miesta koordinátorov a manažéra participácie.
 • pre lepšiu predstavu o činnosti manažéra/koordinátorov participácie pripájame pracovný dokument „Opis pracovných činností pre „manažéra/koordinátora participácie“ (PDF, 120 kB), ktorý sa bude finalizovať v druhej fáze prípravy projektu

OTÁZKA 9/ Aká je udržateľnosť vytvorených pracovných miest? (Nikde vo Výzve na predkladanie žiadostí o spoluprácu nie je uvedená informácia, na akú dlhú dobu po skončení realizácie projektu musia byť 3 vytvorené pracovné miesta udržané.)

ODPOVEĎ 9: Pracovné miesta nebudú predmetom odpočtu merateľných ukazovateľov, budú vytvorené za účelom efektívnej realizácie projektu, takže udržateľnosť pracovných miest nebude predmetom vykazovania. Samozrejme je cieľom, aby po ukončení projektu samosprávne kraje sami zvážili ich zachovanie. Veríme, že realizácia projektu pomôže v rozhodovaní o ich zachovaní v prospech ich udržania a možno aj vytvorenia samostatného odboru/sekcie/oddelenia, ktoré bude mať v správe informovanosť verejnosti a zapájanie verejnosti, teda participáciu.

Otázky BBSK k predloženiu Výzvy a žiadosti o spoluprácu na pilotnej schéme, zaslané 14.04.2020

OTÁZKA 10/ Ak do žiadosti o spoluprácu uvedieme ako partnera jednu MNO, ale do času podávania žiadosti o NFP sa veci vyvinú tak, že bude záujem spolupracovať napríklad s dvoma MNO, dá sa to v žiadosti o NFP ešte zmeniť - teda pridať ešte jednu MNO? Respektívne, ak počas realizácie projektu vysvitne, že je potrebné rozšíriť počet partnerských MNO, je to možné?

ODPOVEĎ 10: Áno, je to možné, ale bude potrebné to ošetriť v opise projketu. Zapracujeme informáciu, že BBSK predpokladá zapojenie ďalších MNO v previazaní na dynamické potreby projektu. Následne, v rámci komentára k rozpočtu spracujeme doplňujúcu informáciu. Na nákladových položkách pre expertov MNO budeme predikovať väčší počet zapojených expertov z rôznych MNO.