Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2021, piatok
 

Vyhodnotenie 1. výzvy pre ÚOŠS

Vyhodnotenie 1. výzvy pre ÚOŠS

Vyhodnotenie Výzvy na predkladanie žiaodstí o spoluprácu na pilotnej schéme: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov štátnej správy

Dňa 29. apríla 2020 bola zo strany Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) zaslaná Výzva na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov štátnej správy. Cieľom bolo zistiť predbežný záujem o spoluprácu na pokračovaní národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (NP PARTI) z dôvodu prípravy Žiadosti o nenávratný finančný príspevok. ÚSV ROS vyhlásil Výzvu v súlade so schválením pokračovania národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík na 16. riadnom zasadnutí monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa dňa 28.05.2019. Hlavným cieľom pilotnej schémy na úrovni ÚOŠS je príprava, zaškolenie a sieťovanie odborných zamestnancov, ktorí môžu v budúcnosti zohrať úlohu „ambasádorov participácie“ v prostredí štátnej správy a „agentov zmeny“ pre oblasť otvoreného vládnutia v prostredí štátnej správy. Do výzvy sa so žiadosťou o spoluprácu zapojilo deväť subjektov ÚOŠS:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 • verejná politika: Stratégia krízového riadenia
 • zapojené MNO: Dobrovoľné hasičské zbory obcí, dobrovoľné organizácie horskej záchrannej služby, zastrešené Asociáciou horských záchranárov a ďalší zástupci MNO v previazaní na dynamické potreby projektu a participatívneho procesu
 • vyrozumenie výzvy MV SR (PDF, 286 kB)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

 • verejná politika: Zavedenie a zefektívnenie funkčného prepojenia verejných registrov týkajúcich sa podnikateľského sektora s cieľom zvýšiť transparentnosť podnikateľského prostredia
 • zapojené MNO: Slovensko Digital, Podnikateľská aliancia Slovenska, Republiková únia zamestnávateľov, Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Slovenský živnostenský zväz, Klub 500
 • vyrozumenie výzvy MS SR (PDF, 291 kB)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 • verejná politika: Vytvorenie jednotného systému posudkovej činnosti a zefektívnenie systému poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
 • zapojené MNO: Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
 • vyrozumenie výzvy MPSVaR SR (PDF, 274 kB)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 • verejná politika: Školská politika - Tvorba Koncepcie globálneho vzdelávania a návrhy na usmernenia príp. novelu zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
 • zapojené MNO: Platforma rozvojových organizácií – Ambrela
 • vyrozumenie výzvy MŠVVaŠ SR (PDF, 300 kB)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 • verejná politika: Stratégia uplatniteľnosti absolventov umeleckých škôl a smerov v praxi, ktorá bude obsahovať analýzu súčasného stavu a akčný plán navrhovaného inovatívneho postupu. Vytvorenie podmienok pre uplatnenie absolventov umeleckých škôl v procese rozvoja miestnej a regionálnej kultúry, v kreatívnom priemysle a cestovnom ruchu.
 • zapojené MNO: Stojíme pri kultúre a ďalšie MNO v zmysle dynamických riešení na projekte
 • vyrozumenie výzvy MK SR (PDF, 308 kB)

Úrad vlády Slovenskej republiky

 • verejná politika: Súbor inovatívnych modelov zapájania verejnosti do spolurozhodovania pre opatrenia na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky SR
 • zapojené MNO: Strešné organizácie reprezentujúce miestnu a regionálnu územnú samosprávu, profesné strešné organizácie a asociácie miestnej a regionálnej územnej samosprávy, siete centier podpory regionálneho rozvoja a ďalší relevantní zástupcovia MNO
 • vyrozumenie výzvy ÚV SR (PDF, 307 kB)

Národný bezpečnostný úrad

 • verejná politika: Zvyšovanie reziliencie spoločnosti voči kybernetickým hrozbám na úrovní samosprávnych krajov, miest a obcí
 • zapojené MNO: Asociácia kybernetickej bezpečnosti, Asociácia ISACA Slovensko (Združenie auditu a kontroly informačných systémov)
 • vyrozumenie výzvy NBÚ (PDF, 293 kB)

Príloha 1: Zoznam zapojených ÚOŠS (PDF, 258 kB)

Príloha 2: Detailný opis pilotnej schémy (PDF, 784 kB)