Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. august 2022, nedeľa
 

Implemetácia projektov

„TeamWork!“ Posilnenie multidisciplinárnej spolupráce v boji proti obchodovaniu s ľuďmi

Slovenská republika spolu s Luxemburskom a Maltou podporila a zapojila sa prostredníctvom Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky do projektu Holandska TeamWork! Posilnenie multidisciplinárnej spolupráce v boji proti obchodovaniu s ľuďmi za účelom nútenej práce. Cieľom projektu je podporiť spoločnú snahu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi za účelom nútenej práce prostredníctvom zvýšenej multidiciplinárnej spolupráce medzi rôznymi inštitúciami a organizáciami vnútroštátne a medzi krajinami. V mnohých krajinách vrátane Holandska sa venuje obchodovaniu s ľuďmi za účelom nútenej práce stále menšia pozornosť ako obchodovaniu s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania. A to napriek tomu, že obete obchodovania s ľuďmi za účelom nútenej práce sa nachádzajú v zlých podmienkach, pracujú dlho za veľmi malú odplatu, žijú v preplnených a špinavých priestoroch a čelia vyhrážkam alebo násiliu.

Za účelom posilnenia spoločných snáh v boji proti obchodovaniu s ľuďmi za účelom nútenej práce a dosiahnutia intenzívnejšej spolupráce v tejto oblasti, budú prebiehať nasledovné aktivity:

  • vypracovať manuál k multidisciplinárnej spolupráci v boji proti obchodovaniu s ľuďmi za účelom nútenej práce pre implementačné orgány, a
  • pripraviť závery pre Radu týkajúce sa multidisciplinárnej spolupráce v boji proti obchodovaniu s ľuďmi za účelom nútenej práce.

V holandskom Amsterdame sa uskutočnila dvojdňová konferencia (18. - 19. januára 2016). Pozvánka bola zaslaná Informačnému centru na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „IC MV SR") ako participujúceho subjektu na realizácii projektu „TeamWork!" Posilnenie multidisciplinárnej spolupráce v boji proti obchodovaniu s ľuďmi za účelom pracovného vykorisťovania.

Počas konferencie bol predstavený Manuál zameraný na príklady dobrej praxe v odhaľovaní a identifikovaní obchodovania s ľuďmi za účelom pracovného vykorisťovania.

Zástupcovia Slovenskej republiky sa zúčastnili na workshope I („Zvyšovanie povedomia a školenie zamerané na odhaľovanie a identifikovanie obetí obchodovania s ľuďmi za účelom pracovného vykorisťovania") a workshope K („Transnárodný referenčný systém pre obete obchodovania s ľuďmi za účelom pracovného vykorisťovania"). Práve workshop "K" viedli, organizačne a administratívne zastrešovali, zástupcovia IC MV SR.

K záverom workshopu "K" možno zaradiť nasledovné:

  • prostredníctvom zoznamu aktualizovaných osôb v rámci NREM je možnosť získavania aktualizovaného zoznamu relevantných subjektov národného referenčného mechanizmu konkrétneho členského štátu,ako možné
  • kanály pre výmenu informácií bol spomenutý Europol, Eurojust, či internetová platforma Európskej Komisie,zdôraznená bola nevyhnutnosť výmeny informácií medzi krajinami pôvodu a cieľovými krajinami,
  • pomoc konzulárnych zástupcov členských krajín pri odhaľovaní, identifikovaní a výmene informácií bola zdôraznená.

Prezentácia Slovenskej republiky počas konferencie bola veľmi aktívna, a to nielen v rámci príhovoru riaditeľky IC MV SR, prezentácie a prípravy workshopu "K", ale aj aktívnej prípravy pred a počas konferencie v rámci začlenenia Slovenskej republiky do prípravného výboru. Je možné konštatovať, že zapojenie Slovenskej republiky do projektu „TeamWork!" bola vysoko ocenená aj zo strany Holandského kráľovstva. (JPG, 7 MB) (JPG, 7 MB) 

HESTIA – „Prevencia obchodovania s ľuďmi a nútených sobášov – multidisciplinárne riešenie"

Slovenská republika je jednou zo šiestich európskych krajín, ktoré sa zapojili do projektu s cieľom bojovať proti núteným sobášom. Problematika obchodovania s ľuďmi za účelom nútených sobášov nebola doteraz analyzovaná v žiadnom z členských štátov Európskej únie. Rovnako nám doteraz chýbajú informácie o obetiach tohto trestného činu, ich zneužívaní aj na iné formy vykorisťovania alebo o legislatívnej úprave tohto fenoménu v iných krajinách únie. Prostredníctvom plánovaných projektových aktivít by malo byť oslovených alebo inak zapojených viac ako 700 tisíc ľudí v šiestich členských štátoch Európskej únie. Organizácia národných a regionálnych okrúhlych stolov v 5 členských štátoch, výskum v oblasti nútených sobášov, vzdelávanie odborníkov a informatívne kampane sú kombinované tak, aby ich výsledkom bolo zvyšovanie povedomia a nastavenie efektívnych postupov v prevencii tohto trestného činu v rámci členských štátov EÚ. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky za zapojilo ako partner do projektu HESTIA – „Prevencia obchodovania s ľuďmi a nútených sobášov – multidisciplinárne riešenie", ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie. Jedným z kľúčových dôvodov zapojenia Slovenskej republiky do tohto projektu je aj nárast nútených sobášov ako jednej z foriem obchodovania s ľuďmi. Implementácia projektu HESTIA je naplánovaná na 24 mesiacov a začala od 1. januára 2015, pričom celkový rozpočet je 640 000 EUR. Hlavným žiadateľom je Ministerstvo vnútra Lotyšskej republiky a okrem Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa do projektu ako partneri zapojili aj mimovládne organizácie z Lotyšska, Estónska, Litvy a Írska, ako aj Európsky inštitút pre prevenciu kriminality a kontrolu Organizácie Spojených národov (HEUNI).

TACT (Transanational Action - Transnárodná iniciatíva)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa prostredníctvom svojho zástupcu z Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality v dňoch 27.- 28.10.2015 zúčastnilo expertného stretnutia v Kyjeve k  projektu TACT (Transanational Action - Transnárodná iniciatíva) – bezpečný a udržateľný návrat a reintegrácia obetí obchodovania s ľuďmi z Francúzska, Grécka, Talianska, Poľska a Španielska do prioritných/vybraných krajín (Albánsko, Maroko a Ukrajina) ako partner projektu. Hlavným cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu bezpečných návratov a reintegračných podmienok obetí obchodovania s ľuďmi, ktoré sa vracajú z Francúzska, Grécka, Talianska, Poľska, Španielska a Slovenska do domovských krajín: Albánsko, Maroko a Ukrajina.

Slovenská republika sa do tohto projektu zapojila predovšetkým z dôvodu možnej prítomnosti ukrajinských obetí obchodovania s ľuďmi na našom území v dôsledku spoločnej hranice s Ukrajinou. Prerokovanými témami boli hlavne možnosti cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom, Poľskom a Ukrajinou a vytvorenie spoločného referenčného a asistenčného mechanizmus vrátane návratov obetí obchodovania s ľuďmi, ktoré potrebujú špecializovanú podporu po návrate do krajiny pôvodu. Podľa sociologických odhadov sa ročne obeťami obchodovania s ľuďmi stane až 5000 občanov Ukrajiny , z toho 20 - 30% je identifikovaných práve v Poľsku. Zúčastnení zástupcovia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Migračného úradu Poľska, ako aj Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny, zástupcovia Ministerstva vnútra Ukrajiny a príslušníci hraničnej a cudzineckej polície Ukrajiny spolu so zástupcami Medzinárodnej organizácie pre migráciu IOM nastolili témy, ktorými sa v budúcnosti bude potrebné zaoberať a vymenili si postupy a poznatky v rámci identifikácie obetí, návratov a následnej reintegrácie obetí v ich domovskej krajine. Ďalšími témami boli možnosti pomoci v krajine, kde sa takéto osoby nachádzajú. V ďalších krokoch projektu budú vypracované postupy na zapojenie sa relevantných subjektov do procesu integrácie obetí a budovanie kapacít na včasnú identifikáciu obetí, ako aj 3-dňové školenie pre odborníkov v domovských krajinách. Projekt začal v máji 2015. Realizácia projektu bola stanovená na 18 mesiacov.


Slovenská republika v rokoch 2008 až 2014 participovala na realizácii nasledovných projektov:

1) "Reakcia trestno-právneho systému na obchodovanie s ľuďmi v SR"
- spoločný projekt Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Úradu OSN pre drogy a kriminalitu, realizovaný v rokoch 2007 a 2008. Hlavné aktivity boli zamerané na vyhodnotenie súladu legislatívy SR s Palermským protokolom, na zber základných údajov a identifikáciu hlavných trendov obchodovania s SR a taktiež na existujúce kapacity orgánov činných v trestnom konaní, ako aj na vyhodnotenie Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi.
2) "Obchodovanie s ľuďmi: zber dát a riadenie harmonizovaného informačného systému"
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa podieľalo na realizácii projektu Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD) spolu s Ministerstvami vnútra Českej republiky, Poľska a Portugalska. Cieľom bolo vytvoriť súbor spoločne akceptovateľných a porovnateľných indikátorov pre zber údajov o obchodovaní s ľuďmi.
3)„Smernice pre zber údajov o obchodovaní s ľuďmi – vnútroštátna implementácia a výmena údajov v partnerskej skupine“
- projekt iniciovalo Rakúske federálne ministerstvo vnútra v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu vo Viedni za finančnej podpory Európskej komisie. Do tohto projektu sa zapojilo aj Ministerstvo vnútra SR. Cieľom je trvalo zintenzívňovať schopnosť členských štátov Európskej únie efektívnejšie bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi.
4) Na základe výzvy na predkladanie návrhov projektov s názvom „Akčné granty“, v rámci programu „Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti 2007-2013“, MV SR predložilo Európskej komisii v roku 2010 žiadosť o udelenie grantu s názvom " (PDF, 220 kB)Prevencia a rozšírený harmonizovaný systém zberu dát o obchodovaní s ľuďmi". (PDF, 220 kB)
Projekt bol Európskou komisiou schválený v roku 2011, čím sa začalo aj s realizáciou aktivít. Trvanie projektu bolo 18 mesiacov a jeho cieľom bolo vytvoriť systém jednotného a harmonizovaného zberu dát o obchodovaní s ľuďmi, ich následnej analýzy v SR a z dlhodobého hľadiska vytvoriť možnosť pre zdieľanie dát o obchodovaní s ľuďmi na medzinárodnej úrovni.
5) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky reagovalo na výzvu na predkladanie návrhov projektov s názvom „Obchodovanie s ľuďmi Akčné granty 2011“ v rámci programu „Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti“ a predložilo Európskej komisii žiadosť o udelenie grantu na realizáciu
- projektu (zo dňa 24. októbra 2011) Posilnenie spoločných opatrení v prevencii nútenej práce príslušníkov rómskych komunít a rozvoj referenčného mechanizmu (PDF, 242 kB)“. V máji 2012, bol projekt Európskou komisiou schválený. Začiatok realizácie aktivít - január 2013, trvanie projektu je 24 mesiacov. Cieľom projektu "Posilnenie spoločných opatrení v prevencii nútenej práce príslušníkov rómskych komunít a rozvoj referenčného mechanizmubolo prostredníctvom posilnenia existujúceho národného referenčného mechanizmu zabezpečiť adresnú prevenciu najrizikovejších skupín obyvateľstva, najmä v marginalizovaných rómskych komunitách pred ich vykorisťovaním, najmä na nútenú prácu a tiež inými formami vykorisťovania. Jednotlivé projektové aktivity smerovali k vytvoreniu nových nástrojov cielenej prevencie, resp. k ich rozšírenej implementácii na horizontálnej úrovni, a to zapojením nových subjektov a tiež k zdieľaniu skúseností nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni.