Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

Dňa 4. mája 2016 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené Nariadenie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (z angl. „General data protection regulation – GDPR“). GDPR sa stalo platným 24. mája 2016 a nahradilo tak európsku smernicu o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov z roku 1995 s cieľom vytvoriť zjednotenú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov v celej Európskej únii.

V prostredí Ministerstva vnútra Slovenskej republiky musí byť zároveň s GDPR implementovaná aj Smernica európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV3 .

Nariadenie GDPR bude spolu so smernicou č. 2016/680 účinné a priamo aplikovateľné od 25. mája 2018 vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie. Do tohto dátumu musia mať všetky organizácie spracúvajúce osobné údaje implementované všetky opatrenia na dosiahnutie súladu s GDPR a smernicou č. 2016/680.

Dňa 30. januára 2018 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky publikovaný zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Týmto zákonom sa slovenský právny poriadok harmonizuje s nariadením GDPR a smernicou č. 2016/680. Podobne ako GDPR, aj tento zákon nadobúda účinnosť 25. mája 2018.