Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Úrad inšpekčnej služby

Úrad inšpekčnej služby je osobitnou súčasťou Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, na odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (s účinnosťou od 1. februára 2019). V pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby je aj vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov Finančnej správy /colníkov/ (s účinnosťou od 1. januára 2020). Úrad inšpekčnej služby plní tiež v rozsahu vymedzenom ministrom vnútra Slovenskej republiky úlohy na úseku vnútornej kontroly, finančnej kontroly, ochrany osobných údajov, vybavovania sťažností, vybavovania petícií a úlohy zodpovednej osoby podľa osobitných predpisov v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Úrad inšpekčnej služby riadi riaditeľ. Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde


Chcete oznámiť informácie o protiprávnom konaní príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, príslušníkov Finančnej správy (colníkov), príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, príslušníkov Horskej záchrannej služby alebo zamestnancov MV SR, ktoré budú využité pri plnení úloh Úradu inšpekčnej služby? Môžete tak urobiť viacerými spôsobmi:

  • písomne na adresu: 
    Úrad inšpekčnej služby
    Pribinova 2, 812 72 Bratislava
  • osobne na ktoromkoľvek organizačnom celku Úradu inšpekčnej služby,
    alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru
  • telefonicky na tel. číslach Úradu inšpekčnej služby uvedených v kontaktoch, alebo na tel. čísle 158
  • prostredníctvom elektronického formulára

Upozornenie. Podnety podané telefonicky alebo prostredníctvom elektronického formulára nenahrádzajú podania, ktoré je potrebné podľa osobitných právnych predpisov podať, resp. potvrdiť osobne ústne do zápisnice alebo písomne - napr. sťažnosť alebo trestné oznámenie.

Vybavovanie podaní
Typ podania Sťažnosť na príslušníkov PZ, príslušníkov HaZZ, príslušníkov HZS, zamestnancov v pôsobnosti MV SR alebo na postup útvarov v pôsobnosti MV SR Trestné oznámenie na príslušníkov PZ, príslušníkov ZVJS a príslušníkov FS (colníkov)
Zákonná úprava Podávanie a vybavovanie sťažností upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení. Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe Podávanie a vybavovanie trestných oznámení upravuje zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Ako postupovať

písomne na adresu:

Úrad inšpekčnej služby
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

alebo na adresu útvaru, proti ktorému sťažnosť smeruje

písomne na adresu:

Úrad inšpekčnej služby
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

 

 

Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení, to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa podľa § 19 zákona č. 305/2013 Z. z.. Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa osobitného predpisu, ani  odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ  ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa osobitného predpisu alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží.

Sťažnosť v elektronickej podobe možno podať:
1.) prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy, podaním odoslaným Ministerstvu vnútra SR (Všeobecná agenda),
2.) na e-mailovú adresu uis@minv.sk (sťažnosti na útvary MV SR), alebo oksppz@minv.sk (sťažnosti na útvary Policajného zboru).

osobne ústne do zápisnice

na ktoromkoľvek odbore inšpekčnej služby útvaru inšpekcie Úradu inšpekčnej služby,

alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru

Vecná príslušnosť útvar kontroly Úradu inšpekčnej služby
odbor kontroly prezídia Policajného zboru
útvary kontroly krajských riaditeľstiev Policajného zboru
prezídium Hasičského a záchranného zboru
krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru
sekcia verejnej správy MV SR
útvar inšpekcie Úradu inšpekčnej služby

 

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti:

Postup pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

 

Kontakty:

Úrad inšpekčnej služby

Mlynské Nivy 61, 821 05 Bratislava 2
Telefón 0961 0 43851
Fax 0961 0 43859

Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby

plk. JUDr. Adrián Szabó
Telefón 0961 0 43850
Fax 0961 0 43859

adresa pre poštové zásielky

Pribinova 2 , 812 72 Bratislava

 

Zverejňované informácie:

V zmysle plnenia úlohy B.7 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2015 k návrhu Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu "zabezpečovať prístup verejnosti k výsledkom z inšpekčných a kontrolných činností a informovať ju o vydaných rozhodnutiach" sú v nasledujúcom dokumente zverejnené počty vybraných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní na útvare inšpekcie Úradu inšpekčnej služby, ktorými boli ukončené veci vedené na úseku trestného konania, ako aj počty vybavovaných sťažností a petícií, vykonávaných vnútorných, ekonomických a finančných kontrol na útvare kontroly Úradu inšpekčnej služby: tabuľky (pdf) a to za obdobie od začiatku roka 2015 do konca septembra 2015.

V zmysle plnenia tejto úlohy sú zverejňované aj nižšie uvedené správy a informácie:

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Správa o trestnej činnosti príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže za obdobie roka 2019 (634,2 kB) pdf
Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za obdobie roka 2019 (656,1 kB) pdf
Správa o vybavovaní sťažností a petícií v pôsobnosti MV SR za rok 2019 (2,8 MB) zip
Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za obdobie roka 2018 (552,4 kB) pdf
Správa o vybavovaní sťažností a petícií v pôsobnosti MV SR za rok 2018 (2,8 MB) zip
Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za obdobie roka 2017 (790,4 kB) pdf
Správa o vybavovaní sťažností a petícií v pôsobnosti MV SR za rok 2017 (2,8 MB) zip
Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za obdobie roka 2016 (758,5 kB) pdf
Správa o vybavovaní sťažností a petícií v pôsobnosti MV SR za rok 2016 (2,8 MB) zip
Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za obdobie roka 2015 (611,8 kB) pdf
Správa o vybavovaní sťažností a petícií v pôsobnosti MV SR za rok 2015 (1,9 MB) zip
Tabuľky počtov rozhodnutí, sťažností, petícií a kontrol na sekcii kontroly a inšpekčnej služby MV SR za obdobie od začiatku roka 2015 do konca septembra 2015. (327,0 kB) pdf
Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za obdobie roka 2014 (656,3 kB) pdf
Správa o vybavovaní sťažností a petícií v pôsobnosti MV SR za rok 2014 (1,9 MB) zip
Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za rok 2013 (726,0 kB) pdf
Správa o vybavovaní sťažností a petícií v pôsobnosti MV SR za rok 2013 (1,9 MB) zip
Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za rok 2012 (495,6 kB) pdf
Správa o vybavovaní sťažností a petícií v pôsobnosti MV SR za rok 2012 (1,7 MB) zip
Správa o výsledkoch kontrol dodržiavania ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, ktoré vykonala sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR v roku 2010 s návrhom opatrení (367,2 kB) pdf