Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. máj 2021, piatok
 

Situácia v oblasti obchodovania s ľuďmi na Slovensku

Z dostupných štatistických výstupov a zozbieraných informácií k identifikovaným obetiam za r. 2019 vyplýva, že Slovenská republika zostáva i naďalej v prvom rade krajinou pôvodu obetí, teda zdrojovou krajinou, aj keď už druhý rok zaznamenávame nárast identifikovaných slovenských obetí vykorisťovaných v Slovenskej republike. Zdrojovou krajinou obetí je Slovenská republika najmä pre Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Veľká Británia“), ako aj ďalšie európske krajiny: Spolkovú republiku Nemecko (ďalej len „Nemecko“), Rakúsko, Taliansko, Holandsko, Španielsko, Švajčiarsko, ale aj Českú republiku a Rumunsko.

Takmer všetky identifikované obete za r. 2019 sú občania SR, pričom sme zaznamenali  len jednu detskú zahraničnú obeť z Afganistanu. Slovenskí občania boli náborovaní na území Slovenska páchateľmi, ktorí sú taktiež v prevažnej väčšine slovenskými občanmi, s výnimkou dvoch občanov Českej republiky. V r. 2019 bolo identifikovaných viac obetí mužského pohlavia. Napriek tomu, že Slovensko by mohlo byť jednou z tranzitných krajín pre obete, neexistujú oficiálne štatistické údaje k zachyteným obetiam pochádzajúcim z tretích krajín, ktoré by potvrdzovali tranzit obetí cez Slovensko do iných cieľových krajín.

Vo všeobecnosti bolo v r. 2019 najčastejším účelom obchodovania s ľuďmi pracovné vykorisťovanie, a to z dôvodu, že v štatistických údajoch evidujeme skupinu 15  slovenských obetí, ktorá bola vykorisťovaná vo Veľkej Británii. Druhým najčastejším účelom bolo sexuálne vykorisťovanie, ktoré sa vyskytuje výlučne u ženských obetí, z toho až takmer polovicu tvoria detské obete. Väčšina obetí sexuálneho vykorisťovania, či už žien alebo dievčat, bola vykorisťovaná na území Slovenskej republiky. V r. 2019 nebola sexuálne vykorisťovaná žiadna mužská obeť. Za účelom núteného sobáša boli v r. 2019 vykorisťované výlučne ženské obete, pričom takmer polovicu tvoria detské obete. V r. 2019 sme spozorovali ďalší nárast vykorisťovania ženských dospelých obetí za účelom núteného žobrania, ktoré tvoria dve tretiny obetí núteného žobrania, a tretinu tvoria dospelé  mužské obete. Pri vykorisťovaní mužských obetí prevláda pracovné vykorisťovanie. Zaznamenali sme aj prípady vykorisťovania za účelom núteného páchania trestnej činnosti a inú formu vykorisťovania, ktorá sa týkala odoberania rôznych sociálnych dávok, čo je nóvum, ktoré sa doposiaľ pri riešených prípadoch nevyskytovalo. V r. 2019 sa vyskytlo niekoľko prípadov kombinovaných spôsobov vykorisťovania, išlo o kombináciu pracovného vykorisťovania s núteným páchaním trestnej činnosti, núteným sobášom, otroctvom alebo inou formou vykorisťovania. V sledovanom období sa nevyskytol ani jeden prípad obchodovania s ľuďmi za účelom nevoľníctva alebo odoberania orgánov, tkanív či  bunky. Na území Slovenskej republiky dochádzalo v sledovanom období k vykorisťovaniu tretiny všetkých identifikovaných obetí, ktoré boli predovšetkým obeťami sexuálneho vykorisťovania. Išlo výlučne o dospelé a detské obete ženského pohlavia. Takýto trend sme pozorovali aj v r. 2018.

Počet identifikovaných obetí v r. 2019 oproti minulému roku mierne vzrástol. Z hľadiska poskytovania pomoci obetiam zo špecializovaného programu bola starostlivosť poskytovaná približne rovnakému počtu mužov a žien. V priebehu r. 2019 bolo do programu zaradených 17 osôb, ktorým bola poskytnutá komplexná pomoc od partnerských organizácií. Asistencia však v priebehu roka 2019 bola poskytovaná celkovo 34 obetiam z dôvodu pretrvávajúcej potreby pomoci obetiam zaradeným do programu aj z predchádzajúcich rokov.

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality každoročne vytvára prehľad programu, výsledkom ktorého je správa uverejnená v dokumentoch na stiahnutie časti "informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality". Správy za roky 2010 až 2019 poskytujú prehľad o obetiach obchodovania s ľuďmi zaradených do programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi , ktorý je realizovaný na základe spolupráce Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a partnerských mimovládnych organizácií a medzinárodnej organizácie.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uzatvorilo dohodu so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. o zriadení Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi - 0800 800 818, ktorá je primárne určená na poskytnutie preventívnych informácií pred vycestovaním do zahraničia, ako aj na nadviazanie prvého kontaktu s potenciálnou obeťou obchodovania s ľuďmi a na sprostredkovanie relevantnej pomoci (pre prípady volania zo zahraničia správny tvar: +421 800 800 818).

V r. 2019 bolo na Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 uskutočnených celkom 551 hovorov. Prostredníctvom linky boli identifikované a neskôr aj zaradené dve osoby do programu. Hoci volania na národnú linku prebiehajú prevažne počas prevádzkových hodín od 8:00 do 20:00 hod. počas pracovných dní, nie je zanedbateľný počet ani volaní uskutočnených mimo týchto prevádzkových hodín, kedy je k dispozícii záznamník. Volajúci mali okrem problematiky obchodovania s ľuďmi záujem aj o informácie, ktoré s problematikou nesúvisia a boli odkázaní na relevantné organizácie alebo subjekty, prípadne sa ich volania týkali témy pracovných agentúr a ich prípadného preverovania. Medzi volajúcimi  figurovali prevažne osoby mužského pohlavia.

 
 
 
 
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)