Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2021, piatok
 

Vdovský-vdovecký výsluhový dôchodok

Na vdovský/vdovecký výsluhový dôchodok (ďalej len „dávka“) má nárok vdova/vdovec (ďalej len "poberateľ") po policajtovi/policajtke, ktorý

 1. splnil ku dňu smrti podmienku doby trvania služobného pomeru ustanovenú v zákone na vznik nároku na výsluhový dôchodok alebo podmienky na vznik nároku na invalidný výsluhový dôchodok alebo
 2. zomrel v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania vzniknutých pri výkone služby alebo v súvislosti s ním alebo
 3. bol pred dňom smrti poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.

Dávka je 60 % výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, na ktorý mal alebo by bol mal nárok policajt/policajtka, ku dňu úmrtia. Ak sú splnené podmienky nároku na výsluhový dôchodok aj na invalidný výsluhový dôchodok, dávka sa vypočíta z vyššieho dôchodku. 

Poberateľ má nárok na výplatu dávky po dobu jedného roka.

Po uplynutí jedného roka má poberateľ nárok len ak

 • sa stará o nezaopatrené dieťa
 • je invalidný alebo
 • dovŕšil vek rozhodný pre nárok na starobný dôchodok alebo
 • vychoval aspoň 3 deti, alebo
 • dovŕšil vek 52 rokov a vychovala 2 deti, alebo
 • manželstvo poberateľa so zomretým policajtom trvalo počas služobného pomeru najmenej pätnásť rokov, alebo 
 • k úmrtiu policajta došlo v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania.

Nezaopatrené dieťa je podľa písm. a), d) a e) dieťa, ktoré má po zomretom policajtovi nárok na sirotský výsluhový dôchodok, a dieťa, ktoré bolo v rodine zomretého policajta vychovávané, ak ide o vlastné dieťa alebo osvojené dieťa poberateľa alebo ak bolo dieťa poerateľovi alebo zomretému policajtovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu počas trvania manželstva.

Trvanie nároku na vdovský - vdovecký výsluhový dôchodok
Nárok na dávku nevzniká poberateľovi, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorým spôsobil smrť policajtovi/policajtke, ktorý bol jej/jeho manželom/manželkou.

Nárok na dávku a jeho výplatu zaniká

 1. uzavretím manželstva,
 2. dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého poberateľ úmyselným trestným činom spôsobil smrť policajtovi/policajtke, ktorý bol jej/jeho manželom/manželkou.