Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2021, piatok
 

Sirotský výsluhový dôchodok

Na sirotský výsluhový dôchodok má nárok nezaopatrené dieťa podľa § 119 po policajtovi, ktorý bol jeho rodičom alebo osvojiteľom a ktorý

 1. splnil ku dňu úmrtia podmienku doby trvania služobného pomeru ustanovenú v zákone na vznik nároku na výsluhový dôchodok alebo podmienky na vznik nároku na invalidný výsluhový dôchodok alebo;
 2. zomrel v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania vzniknutých pri výkone služby alebo v súvislosti s ním alebo;
 3. bol pred dňom úmrtia poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.

Sirotský výsluhový dôchodok je 40% výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhové dôchodku, na ktorý mal alebo by bol mal nárok policajt ku dňu úmrtia. Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výsluhový dôchodok a na invalidný výsluhový dôchodok, sirotský výsluhový dôchodok sa vypočíta z vyššieho dôchodku.

Trvanie nároku na sirotský výsluhový dôchodok

Nárok na výplatu sirotského výsluhového dôchodku zaniká osvojením maloletého dieťaťa. Zrušením osvojenia nárok na výplatu sirotského výsluhového dôchodku vznikne opätovne.

Nárok na výplatu sirotského výsluhového dôchodku zaniká, ak dieťa prestane byť nezaopatrené. Ak sa dieťa stane opätovne nezaopatreným, nárok na výplatu sirotského výsluhového dôchodku vznikne opätovne. 

Nárok na sirotský výsluhový dôchodok a jeho výplatu zaniká nezaopatrenému dieťaťu dňom právoplatného rozhodnutia, podľa ktorého úmyselne spôsobilo smrť policajtovi, profesionálnemu vojakovi alebo vojakovi prípravnej služby, ktorý bol jeho rodičom alebo osvojiteľom.

Nezaopatrené dieťa

Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky 53) a po jej skončení najdlhšie do dovŕšenia 26 roku veku, ak

 1. sa sústavne pripravuje na povolanie;
 2. pre chorobu alebo úraz sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie;
 3. je neschopné sa pripravovať sústavne na povolanie pre dlhodobý nepriznivý zdravotný stav.

Za nezaopatrené dieťa sa nepovažuje dieťa, ktoré

 1. sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul podľa osobitného predpisu;54) alebo
 2. je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% podľa osobitného predpisu. 3f).

Za sústavnú prípravu na povolanie podľa tohto zákona sa považuje štúdium na strednej škole alebo štúdium na vysokej škole do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa 56) s výnimkou štúdia počas výkonu povinnej vojenskej služby alebo prípravnej služby, alebo za trvania služobného pomeru príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov. Sústavná príprava na povolanie sa začína najskôr od začiatku školského roka prvého ročníka školy; u študentov vysokej školy sa začína odo dňa zápisu na štúdium prvého stupňa alebo na štúdium druhého stupňa.

Sústavná príprava na povolanie podľa tohto zákona sa končí

 1. žiakovi strednej školy spôsobom ustanoveným osobitným predpisom;57)
 2. študentovi vysokej školy spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.58)

Za sústavnú prípravu na povolanie sa podľa tohto zákona považuje aj

 1. obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole;
 2. obdobie od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole;
 3. obdobie po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu,53) najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené;
 4. obdobie od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ak zápis na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie sa považuje aj iné štúdium alebo výučba, ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky postavené na úroveň štúdia na stredných a vysokých školách.

Za sústavnú prípravu na povolanie sa nepovažuje obdobie počas ktorého dieťa štúdium prerušilo.


53/ zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov
54/ § 53 ods. 1, 5 až 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
55/ zákon č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov
56/ zákon č. 131/2002 Z. z.  
57/ § 72 zákona č. 245/2008 Z. z. 
58/ § 69 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. 
3f/ zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov