Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2021, streda
 

ICT

Informácie o vnútropodnikovom presune nájdete na stránke:

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny na účel sezónneho zamestnania alebo v rámci vnútropodnikového presunu

Ste občanom mimo EÚ a máte pracovnú zmluvu v spoločnosti so sídlom mimo EÚ? Môžete byť presunutí do pozície vedúceho zamestnanca, odborníka alebo stážistu do pobočky tejto spoločnosti so sídlom v niektorom členskom štáte EÚ? Nižšie nájdete informácie o podmienkach, ktoré treba splniť, o postupoch, ktoré sa majú dodržať, ako aj o právach, ktoré môžete počas svojho pobytu využívať.

MODE 1: Podmienky

Ak chcete prísť na Slovensko ako „ICT“ pracovník, musíte na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky požiadať o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania ICT.

Ak ste v pozícii vedúci zamestnanec alebo odborník, prechodný pobyt na účel zamestnania ICT Vám bude udelený na dobu najviac na tri roky. Ak ste v pozícii stážista, prechodný pobyt na účel zamestnania ICT Vám bude udelený na dobu najviac na jeden rok.

Na splnenie podmienok presunu ICT zamestnanca musíte mať uzatvorenú pracovnú zmluvu  v spoločnosti so sídlom mimo EÚ a byť presunutý ako vedúci zamestnanec, odborník alebo stážista do pobočky tejto spoločnosti so sídlom na území SR. Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania ICT si môžete podať len na zastupiteľskom úrade SR akreditovanom pre štát, ktorého ste občanom alebo v ktorom máte bydlisko. Žiadosť nie je možné podať na území SR. Počet občanov z krajín mimo EÚ, ktorí môžu pracovať a bývať na Slovensku, nie je obmedzený kvótou.

MODE 2: Postupy

Kde a ako podať žiadosť 

Vo všeobecnosti platí, že o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania ICT môžete požiadať na zastupiteľskom úrade SR akreditovanom pre štát, ktorého ste občanom alebo v ktorom máte bydlisko. Zastupiteľský úrad žiadosť neprijme, ak pri jej podaní zistí, že sa budete počas prechodného pobytu zdržiavať dlhšie obdobie na území iného členského štátu EÚ ako na území Slovenskej republiky.

Povinnosti zamestnávateľa

Najneskôr 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania ICT musí pobočka vášho zamestnávateľa so sídlom na území SR oznámiť voľné pracovné miesto príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na získanie ICT musíte príslušnému zastupiteľskému úradu SR predložiť tieto dokumenty:

 1. vyplnený a podpísaný oficiálny formulár žiadosti,
 2. platný cestovný doklad a dve farebné fotografie,
 3. pracovnú zmluvu,
 4. potvrdenie o trvaní ICT v mieste spoločnosti so sídlom na území SR,
 5. potvrdenie o tom, že nastupujete do funkcie vedúceho zamestnanca, odborníka alebo  stážistu v spoločnosti so sídlom na území SR,
 6. potvrdenie o výške odmeny, o ostatných podmienkach zamestnávania, ktoré sa budú uplatňovať počas ICT,
 7. potvrdenie o tom, že po skončení ICT sa budete môcť vrátiť do tej istej spoločnosti so sídlom mimo EÚ,
 8. potvrdenie o tom, že spoločnosť so sídlom na území SR patrí spoločnosti so sídlom mimo EÚ, ktorá vás vysiela na ICT,
 9. potvrdenie o tom, že,
 • ste boli pred dátumom ICT zamestnaný v spoločnosti so sídlom mimo EÚ, ktorej patrí spoločnosť so sídlom na území SR aspoň šesť mesiacov ak ide o vedúceho zamestnanca alebo odborníka, aspoň tri mesiace ak ide o stážistu,
 • máte odbornú kvalifikáciu a skúsenosti na výkon vedúceho zamestnanca alebo odborníka,
 • máte vysokoškolské vzdelania požadované pre výkon zamestnania, dohodu o odbornej príprave na účely profesijného rastu alebo získania vedomostí v oblasti manažmentu podnikania ak ide o stážistu,
 • spĺňate podmienky na výkon regulovaného povolania, ak ide o regulované povolenie,

  10.výpis z registra trestov zo štátu, ktorého ste občanom a štátu v ktorom ste sa v posledných troch rokoch zdržiavali viac ako 90 dní,doklad o vašom ubytovaní na území SR,
  12. správny poplatok 170 EUR.

Všetky dokumenty vydané úradnými orgánmi v zahraničí musia byť preložené do slovenského jazyka úradným prekladateľom a musia byť riadne overené (apostila alebo vyššia legalizácia dokumentov). Predkladané doklady o ubytovaní a register trestov by nemali byť staršie ako 90 dní v deň podania žiadosti. Je možné predkladať dokumenty vydané alebo overené úradnými orgánmi Českej republiky v českom jazyku.

Odmietnutie ICT

Udelenie prechodného pobytu môže byť odmietnuté za nasledujúcich okolností:

 1. ste nežiaducou osobou,
 2. je dôvodné podozrenie, že pri svojom pobyte ohrozíte bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie,
 3. nespĺňate podmienky na udelenie prechodného pobytu,
 4. uvádzate nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo predložíte falošné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby,
 5. vaše údaje v cestovnom doklade nezodpovedajú skutočnosti,
 6. udelenie prechodného pobytu nie je vo verejnom záujme,
 7. je zjavné, že vaše ubytovanie na území Slovenskej republiky nespĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu,
 8. úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá potvrdenie, ktoré obsahuje nesúhlas s obsadením voľného pracovného miesta,
 9. ak:
  1. spoločnosť, u ktorej máte vykonávať ICT bola založená s hlavným cieľom uľahčovať vstup zamestnancom v rámci ICT, alebo
  2. ste už vyčerpal maximálnu dĺžku pobytu stanoveného pre ICT,

    j. stanovisko bezpečnostných služieb SR obsahuje nesúhlas s udelením prechodného pobytu.

Ďalšie požiadavky

 V prípade ak podliehate vízovej povinnosti budete po udelení prechodného pobytu na účel zamestnania ICT potrebovať aj vstupné vízum vydané na zastupiteľskom úrade SR akreditovanom pre štát, ktorého ste občanom alebo v ktorom máte bydlisko.

Trvanie platnosti ICT

Ak ste v pozícii vedúci zamestnanec alebo odborník, prechodný pobyt na účel zamestnania ICT Vám bude udelený na dobu najviac na tri roky. Ak ste v pozícii stážista, prechodný pobyt na účel zamestnania ICT Vám bude udelený na dobu najviac na jeden rok.

Ďalšie informácie

Informácie pre cudzincov

Pobyt cudzinca

MODE 3: Práva

Na pobyt na území SR môžu žiadať o prechodný pobyt aj rodinní príslušníci, aby s vami pricestovali alebo sa k vám pripojili. Príslušné oddelenie cudzineckej polície udelí vašim rodinným príslušníkom povolenie na prechodný pobyt počas trvania vášho prechodného pobytu na účel zamestnania ICT.

Môžete využiť mobilitu zamestnanca ICT medzi členskými štátmi EÚ v prípade, že táto mobilita sa bude uplatňovať z územia SR do iného členského štátu a bude vykonávaná u toho istého zamestnávateľa alebo tej istej skupiny zamestnávateľov. V tomto prípade od Vás druhý členský EÚ štát nebude vyžadovať prechodný pobyt na jeho území. Podmienky mobility z územia SR na územie iného členského EÚ sa riadia právnymi predpismi členského štátu EÚ kde sa mobilita uplatňuje. 

MODE 4: Linky 

Upravené dňa/Last Modify: 30. 12. 2020, 13:28