Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. marec 2021, pondelok
 

Centrum podnikových služieb

Prevádzkareň, v ktorej sa poskytujú centralizované podporné služby, najmä služby v oblasti riadenia spoločnosti, informačných technológií, účtovníctva, financií, právnych služieb, kontroly, obstarávania, marketingu a ľudských zdrojov okrem služieb v oblasti prenájmu pracovnej sily.    

Prechodný pobyt na účel zamestnania sa nevyžaduje do 90 dní od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky, ak štátny príslušník tretej krajiny:

  1. spĺňa podmienky vstupu podľa Kódexu schengenských hraníc,
  2. splnil si povinnosť hlásenia pobytu podľa § 111 ods. 2 písmeno a) zákona o pobyte cudzincov a
  3. pre centrum podnikových služieb poskytuje odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu s centrom podnikových služieb nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku.

Zoznam centier podnikových služieb

Centrá podnikových služieb majú v rámci zefektívnenia vybavovacieho procesu možnosť si (cez predmetný formulár) dohodnúť osobitný termín na podanie žiadosti o pobyt na rozšírenom stránkovom pracovisku zriadenom Riaditeľstvom hraničnej a cudzineckej polície v Bratislave, ulica Regrútska č.4, Bratislava, 1. poschodie.


An establishment providing centralised support services, in particular services in the area of company management, information technology, accounting, finance, legal services, control, procurement, marketing, and human resources, with the exception of labour outsourcing services.    

Temporary residence for the purpose of employment is not required for 90 days from the beginning of stay in the territory of the Slovak Republic if the third-country national:

  1. fulfils the conditions of entry in accordance with the Schengen Borders Code,
  2. has fulfilled their duty to report their residence pursuant to Article 111 (2) (a) of the Act on the Residence of Aliens, and
  3. provides professional training to the Business Service Centre, unless the duration of their working relationship with the Business Service Centre exceeds 90 days in total in a calendar year.

List of Business Service Centres

In order to improve the efficiency of the handling process, Business Service Centres can agree upon a special date for filing an application for residence (using the respective form) at the extended point of contact established by the Border and Foreign Police Directorate in Bratislava, Regrútska 4, Bratislava, 1st floor.

 The form serves only to handle a group of ten or more persons, who need not be from only one employer.

 Formulár slúži len pre vybavenie skupiny desať a viac osôb, pričom nemusia byť len od jedného zamestnávateľa.

Názov spoločnosti/Company name:
IČO:
Kontaktná osoba/Contact person:
Mobil/Mobile:
Email:
Predmet/Subject:
Vaša správa/Your message (max. 255 znakov):
Príloha max. veľkost/Maximum attachment size 2 MB
(rtf, doc, docx, odt, pdf):

 

Upravené dňa/Last Modify: 30. 12. 2020, 13:20

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)