Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2022, pondelok
 

Zmeny v zákone o ochrane pred požiarmi

02. 09. 2015

hasici-komin

Zmeny v zákone, ktoré Národná rada SR schválila 14. mája 2015, sú účinné od 1. septembra 2015. Novela zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi z dielne Ministerstva vnútra SR  okrem iného zavádza povinnosť registrácie požiarnotechnických zariadení, upravuje podmienky na získanie odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi  s cieľom zvýšiť odbornú úroveň špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a  preventivára požiarnej ochrany obce.

Registrácia požiarnotechnických zariadení

Zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia bude povinný požiadať ministerstvo vnútra o jeho zaregistrovanie,  a to ešte pred prvým zabudovaním do stavby. Zvýši sa tým úroveň protipožiarnej bezpečnosti stavieb, najmä v súvislosti so zabezpečením akcieschopnosti požiarnotechnických zariadení, ako aj požiadavky na ich prevádzkovanie. (Požiarnotechnické zariadenia sú stabilné a polostabilné hasiace zariadenia, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia a elektrická požiarna signalizácia vrátane hlasovej signalizácie požiaru.) Táto zmena bude účinná od 1. januára 2016.

Podmienky na získanie odbornej spôsobilosti

 • Upravujú sa podmienky na získanie odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi, najmä z hľadiska požiadaviek na vzdelanie a zároveň sa navrhujú podmienky, na základe ktorých bude možné získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti s neobmedzenou platnosťou, ako aj podmienky odobratia alebo zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
 • Odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany bude môcť získať osoba, ktorá absolvovala vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore požiarna ochrana alebo osoba, ktorá je absolventom vysokej školy so študijným zameraním požiarna ochrana. Táto osoba bude môcť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti bez absolvovania odbornej prípravy, a to do šiestich mesiacov od ukončenia štúdia.

Preventivár požiarnej ochrany obce

 • Navrhuje sa zvýšiť úroveň odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce, a to tým spôsobom, že aj tieto odborne spôsobilé osoby budú povinné počas platnosti osvedčenia v päťročných intervaloch absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu. Dôvodom je, že odborná spôsobilosť preventivára je v súčasnosti nepostačujúca a výkon štátnej správy na tomto úseku je neefektívny.
 • V tejto súvislosti sa navrhuje tiež upraviť rozsah a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru. (Preventivár požiarnej ochrany obce  má v kompetencii  napríklad  organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci a najmä odbornú prípravu členov kontrolných skupín.)

Ďalšie zmeny v zákone o ochrane pred požiarmi:

 • Zavádza sa definícia celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR.
 • Upravujú sa niektoré povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi najmä vo vzťahu k právnickým osobám, napr. v oblasti spracovávania dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi, činnosti protipožiarnych hliadok a pod.  
 • Ustanovujú sa podmienky na uznávanie odbornej kvalifikácie získanej mimo územia SR v súvislosti s  vykonávaním činností preventivára požiarnej ochrany obce, technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany na území SR.  Navrhujú sa podmienky, za ktorých môžu vykonávať činnosti na území SR hosťujúci technik požiarnej ochrany a hosťujúci špecialista požiarnej ochrany.
 • Upravujú sa podmienky na získanie  osobitného  oprávnenia pre fyzické osoby, na základe ktorého môžu vykonávať činnosti spojené s projektovaním, inštaláciou, opravou a kontrolou požiarnotechnických zariadení.
 • Rozširuje sa okruh osôb, ktoré môžu kontrolovať prenosné hasiace prístroje.
 • So zámerom docieliť zvýšenie odbornej úrovne prípravy fyzických osôb na vykonávanie činností na úseku ochrany pred požiarmi sa spresňujú podmienky, na základe ktorých možno získať oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy, vrátane podmienok na odobratie už udeleného oprávnenia.
 • Rozširujú sa kompetencie ministerstva vnútra, najmä v súvislosti s registráciou požiarnotechnického zariadenia, celoplošným rozmiestnením síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR, ako aj v súvislosti s vykonávaním operatívneho riadenia a operačného riadenia hasičských jednotiek.
 • Spresňujú a rozširujú sa kompetencie krajského riaditeľstva HaZZ pri výkone štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. Dopĺňajú sa nové kompetencie okresného riaditeľstva HaZZ.
 • Nanovo sa definujú základné úlohy a postavenie dobrovoľného hasičského zboru obce,  najmä zabezpečenie jeho akcieschopnosti a podmienok, ktoré musí splniť pre zaradenie do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov v rámci okresu.

Návrhom sa novelizujú aj ďalšie tri zákony:

Zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch

 • Navrhuje sa zaviesť správne poplatky, ktoré budú vyberať orgány štátnej správy pri výkone niektorých činností na úseku ochrany pred požiarmi. Pôjde napr. o spoplatnenie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany alebo technika požiarnej ochrany, o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti či konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy. Obdobné poplatky sú zavedené aj na iných úsekoch štátnej správy.

Zákon č. 315/2001 o Hasičskom a záchrannom zbore

 • Zmeny súvisia so zmenou terminológie v zákone o ochrane pred požiarmi.

Zákon č.37/20014 o Dobrovoľnej požiarnej ochrane

 • Určuje sa základný rámec finančnej podpory, ktorú poskytuje Dobrovoľná požiarna ochrana SR jednotlivým dobrovoľným hasičským zborom obce a iným občianskym združeniam z finančných prostriedkov získaných z dotácie zo štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky, slúžiace najmä na zabezpečenie akcieschopnosti dobrovoľných hasičských zborov obce, budú poskytované formou paušálnej finančnej dotácie raz za príslušný kalendárny rok, refundácie nákladov za uskutočnený výjazd mimo obce na základe pokynu operačného strediska HaZZ a formou finančného daru.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy