Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2022, nedeľa
 

Štátna vodná správa

Sadzobník správnych poplatkov na úseku štátnej vodnej správy (PDF, 368 kB)

28. 10. 2022 | Rozhodnutie – prerušenie konania a výzva na predloženie chýbajúcich dokladov - „Biofarma Kaška, SO 06 Jazero – nádrž na požiarnu vodu, SO 07 Vodovodné prípojky, vŕtané studne“ - Č.j.: OU-MY-OSZP-2022/000126-023 (605,6 kB)

28. 10. 2022 | Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - Č.j.: OU-MY-OSZP-2022/000126-022 - povolenie na vypúšťanie odpadových vôd zo SO 06 Jazero–nádrž na požiarnu vodu do podzemných vôd_Stavebník (žiadateľ):Biofarma Kaška, s.r.o.,Na Grunte 17,831 52 Bratislava (448,9 kB)

10. 8. 2022 | Informácia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne - Informovanie o výsledku vzorky vody Brezová pod Bradlom - vodná nádrž. (694,2 kB)

18. 7. 2022 | Rozhodnutie - prerušenie konania + výzva na doplnenie chýbajúcich dokladov  - Č.j.:  OU-MY-OSZP-2022/000126-016 zo dňa 18.7.2022 - Biofarma Kaška, SO 06 Jazero - nádrž na požiarnu vodu, SO 07 Vodovodné prípojky, vŕtané studne. (607,7 kB)


14. 7. 2022 | Rozhodnutie-dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokonč.,zmena povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV do podzemných vôd,povolenie na užívanie stavby-Č.j.OU-MY-OSZP-2022/000340-010 zo dňa 14.07.2022-Novostavba rodin.domu,Kanalizačná prípojka+ČOV (629,3 kB)


25. 5. 2022 | VV - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Názov stavby: Novostavba rodinného domu, Kanalizačná prípojka + ČOV, č.j. OU-MY-OSZP-2022/000340-006 zo dňa 25.05.2022 (392,3 kB)

14. 3. 2022 | Nariadenie ústneho pojednávania a miestnej ohliadky vo veci dodatočného povolenia vodnej stavby: Biofarma Kaška, SO 06 Jazero - nádrž na požiarnu vodu, SO 07 - Vodovodné prípojky, vŕtané studne a povolenia na odber vody zo studní OU-MY-OSZP-2022/000126 (422,5 kB)

28. 2. 2022 | Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním Č.j.: OU-MY-OSZP-2022/000345-6 (332,0 kB)

Tlačivá na úseku štátnej vodnej správy

Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (RTF, 46 kB).

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd podľa § 21 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. (DOC, 38 kB)

Doplnenie podania (RTF, 38 kB).

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd alebo osobitných vôd a vôd z povrchového odtoku podľa § 21 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. (RTF, 54 kB)

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd zo studne v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. (RTF, 41 kB)

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. (RTF, 43 kB)

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie odpadových a osobitných vôd do povrchových alebo podzemných vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. (RTF, 52 kB)

Žiadosť o povolenie na vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a na inundačných územiach v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. (RTF, 45 kB)

Žiadosť o povolenie na odstránenie vodnej stavby. (RTF, 55 kB)

Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu. (RTF, 55 kB)

Žiadosť o súhlas vodohospodárskeho orgánu podľa §27 vodného zákona k projektovej dokumentácií stavby. (RTF, 39 kB)

Žiadosť o vyjadrenie vodohospodárskeho orgánu k projektovej dokumentácii stavby resp. jej zmeny podľa § 28 vodného zákona. (RTF, 39 kB)

Žiadosť o vyjadrenie podľa zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami k projektovej dokumentácií stavby resp. jej zmeny. (RTF, 38 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. (RTF, 43 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením. (RTF, 49 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska/vyjadrenia/stanoviska k projektovej dokumentácií stavby. (RTF, 42 kB)