Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2022, streda
 

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie  |  Ochrana prírody a krajiny  |  Ochrana ovzdušia  |  Odpadové hospodárstvo  |  Štátna vodná správa

Náplň činností odboru starostlivosti o životné prostredie

Tlačivá na stiahnutie nájdete v záložkách jednotlivých úsekov odboru starostlivosti o životné prostredie.

 Odkaz na stránku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky - legislatíva

VEREJNÉ VYHLÁŠKY

28. 10. 2022 | Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - Č.j.: OU-MY-OSZP-2022/000126-022 - povolenie na vypúšťanie odpadových vôd zo SO 06 Jazero–nádrž na požiarnu vodu do podzemných vôd_Stavebník (žiadateľ):Biofarma Kaška, s.r.o.,Na Grunte 17,831 52 Bratislava (448,9 kB)

18. 10. 2022 | Ochrana hniezdnej lokality chráneného živočícha orol kráľovský (Aquila heliaca) v k. ú. Krajné – upovedomenie o začatí správneho konania_a nariadenie ústneho pojednávania č.j. OU-MY-OSZP-2022/910 zo dňa 18.10.2022 (285,3 kB)

10. 8. 2022 | Informácia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne - Informovanie o výsledku vzorky vody Brezová pod Bradlom - vodná nádrž. (694,2 kB)

25. 5. 2022 | VV - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Názov stavby: Novostavba rodinného domu, Kanalizačná prípojka + ČOV, č.j. OU-MY-OSZP-2022/000340-006 zo dňa 25.05.2022 (392,3 kB)

14. 3. 2022 | Nariadenie ústneho pojednávania a miestnej ohliadky vo veci dodatočného povolenia vodnej stavby: Biofarma Kaška, SO 06 Jazero - nádrž na požiarnu vodu, SO 07 - Vodovodné prípojky, vŕtané studne a povolenia na odber vody zo studní OU-MY-OSZP-2022/000126 (422,5 kB)


28. 2. 2022 | Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním Č.j.: OU-MY-OSZP-2022/000345-6 (332,0 kB)

2.02.2021
Dokumentácia ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Myjava“ – oznámenie o začatí jeho prerokovania a schvaľovacieho konania, verejná vyhláška OU-MY-OSZP-2021/000165-002 (236,6 kB)

 

OZNAMY

Zoznam zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a Zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 tony/hod v okrese Myjava za rok 2021. (PDF, 137 kB)

Zoznam zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a Zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 tony/hod v okrese Myjava za rok 2020. (PDF, 136 kB)

Zoznam zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a Zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 tony/hod v okrese Myjava za rok 2019. (PDF, 137 kB)

UPOZORNENIE PRE VEREJNOSŤ - Invázne druhy rastlín (zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov). (PDF, 179 kB)

 

OZNÁMENIA O VÝRUBE DREVÍN podľa osobitných predpisov v súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

8. 11. 2022 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovania o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Poriadie č.j. OU-MY-OSZP-2022/1083-2 zo dňa 08.11.2022 (223,4 kB)

21. 10. 2022 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovania o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Turá Lúka č.j. OU-MY-OSZP-2022/1052-2 zo dňa 20.10.2022 (223,5 kB)

11. 10. 2022 | Výrub drevín rastúcich mimo lesa a zásah do biotopu európskeho významu v území s prvým stupňom ochrany - upovedomenie o začatí správneho konania - Č.j.: OU-MY-OSZP-2022/001018-2 (217,5 kB)

7. 10. 2022 | Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany - upovedomenie o začatí správneho konania - Č.j.: OU-MY-OSZP-2022/001017-2 (218,3 kB)

7. 10. 2022 | Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany - upovedomenie o začatí správneho konania - Č.j.: OU-MY-OSZP-2022/001019-2 (216,6 kB)

5. 10. 2022 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovania o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Poriadie č.j. OU-MY-OSZP-2022/1025-2 zo dňa 05.10.2022 (223,3 kB)

5. 10. 2022 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovania o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Turá Lúka č.j. OU-MY-OSZP-2022/1023-2 zo dňa 05.10.2022 (223,2 kB)

5. 10. 2022 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovania o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Polianka č.j. OU-MY-OSZP-2022/1014-2 zo dňa 05.10.2022 (223,3 kB)

5. 10. 2022 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovania o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Brezová pod Bradlom č.j. OU-MY-OSZP-2022/992-2 zo dňa 05.10.2022. (223,8 kB)

8. 9. 2022 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovania o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Myjava č.j. OU-MY-OSZP-2022/000945-2 zo dňa 08.09.2022. (224,7 kB)

5. 8. 2022 | Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany - upovedomenie o začatí správneho konania - Č.j.: OU-MY-OSZP-2022/000891-2 (217,3 kB)

2. 8. 2022 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovania o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s druhým stupňom ochrany v CHKO Biele Karpaty v k.ú. Chvojnica časť Žalostiná č.j. OU-MY-OSZP-2022/000868-2 zo dňa 02.08.2022. (226,5 kB)

1. 8. 2022 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovania o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Kostolné č.j. OU-MY-OSZP-2022/000867-2 zo dňa 01.08.2022. (225,1 kB)

Upovedomenie o začatí správnych konaní podľa § 82 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Informácia pre verejnosť podľa zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.