Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2022, štvrtok
 

Ochrana prírody a krajiny

18. 10. 2022 | Ochrana hniezdnej lokality chráneného živočícha orol kráľovský (Aquila heliaca) v k. ú. Krajné – upovedomenie o začatí správneho konania_a nariadenie ústneho pojednávania č.j. OU-MY-OSZP-2022/910 zo dňa 18.10.2022 (285,3 kB)

Dokumentácia ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Myjava“ – oznámenie o začatí jeho prerokovania a schvaľovacieho konania, verejná vyhláška OU-MY-OSZP-2021/000165-002

„Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Myjava“ (2019, SAŽP Banská Bystrica)

Sadzobník správnych poplatkov na úseku ochrany prírody a krajiny (PDF, 254 kB)


Upovedomenie o začatí správnych konaní podľa § 82 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

8. 11. 2022 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovania o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Poriadie č.j. OU-MY-OSZP-2022/1083-2 zo dňa 08.11.2022 (223,4 kB)

21. 10. 2022 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovania o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Turá Lúka č.j. OU-MY-OSZP-2022/1052-2 zo dňa 20.10.2022 (223,5 kB)

11. 10. 2022 | Výrub drevín rastúcich mimo lesa a zásah do biotopu európskeho významu v území s prvým stupňom ochrany - upovedomenie o začatí správneho konania - Č.j.: OU-MY-OSZP-2022/001018-2 (217,5 kB)

7. 10. 2022 | Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany - upovedomenie o začatí správneho konania - Č.j.: OU-MY-OSZP-2022/001017-2 (218,3 kB)

7. 10. 2022 | Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany - upovedomenie o začatí správneho konania - Č.j.: OU-MY-OSZP-2022/001019-2 (216,6 kB)

5. 10. 2022 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovania o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Poriadie č.j. OU-MY-OSZP-2022/1025-2 zo dňa 05.10.2022 (223,3 kB)

5. 10. 2022 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovania o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Turá Lúka č.j. OU-MY-OSZP-2022/1023-2 zo dňa 05.10.2022 (223,2 kB)

5. 10. 2022 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovania o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Polianka č.j. OU-MY-OSZP-2022/1014-2 zo dňa 05.10.2022 (223,3 kB)

5. 10. 2022 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovania o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Brezová pod Bradlom č.j. OU-MY-OSZP-2022/992-2 zo dňa 05.10.2022. (223,8 kB)

8. 9. 2022 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovania o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Myjava č.j. OU-MY-OSZP-2022/000945-2 zo dňa 08.09.2022. (224,7 kB)

5. 8. 2022 | Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany - upovedomenie o začatí správneho konania - Č.j.: OU-MY-OSZP-2022/000891-2 (217,3 kB)

2. 8. 2022 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovania o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s druhým stupňom ochrany v CHKO Biele Karpaty v k.ú. Chvojnica časť Žalostiná č.j. OU-MY-OSZP-2022/000868-2 zo dňa 02.08.2022. (226,5 kB)

1. 8. 2022 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovania o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Kostolné č.j. OU-MY-OSZP-2022/000867-2 zo dňa 01.08.2022. (225,1 kB)

Tlačivá na úseku ochrany prírody a krajiny

Oznámenie o plánovanom výrube podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa, ak je ho nevyhnutné vykonať z dôvodov osobitných predpisov. (RTF, 79 kB)

Oznámenie o vzniku škody spôsobenej určeným živočíchom. (RTF, 14 kB)

Žiadosť o vydanie vyjadrenia k zmene druhu pozemku. (RTF, 52 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa. (RTF, 50 kB)

Oznámenie podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín. (RTF, 16 kB)

Oznámenie podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe značnej škody na majetku. (RTF, 16 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska/vyjadrenia/stanoviska k projektovej dokumentácií stavby. (RTF, 42 kB)