Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. jún 2021, štvrtok
 

Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vykonávajúcich následné činnosti koordinátora horizontálnej priority marginalizované rómske komunity v roku 2019

 logo OP TP

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72  Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 104 348 EUR
Dátum uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP: 20. 5. 2019
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: 23. 5. 2019
Druh projektu: neinvestičný projekt technickej pomoci

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Technická pomoc.

Prioritná os: 1 - Riadenie, kontrola a audit EŠIF
Špecifický cieľ: 1 - Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF

Dátum vyhlásenia vyzvania: 4. 12. 2018
Riadiaci orgán pre OP TP 2014-2020: Úrad vlády SR
Centrálny koordinačný orgán: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Dátum začatia a skončenia projektu: 01/2019 – 12/2019

Opis projektu:
Cieľovou skupinou projektu sú zamestnanci MV SR, ÚSVRK vykonávajúci následné činnosti koordinátora horizontálnej priority marginalizované rómske komunity (HP MRK) v roku 2019. Následné činnosti koordinátora HP MRK v roku 2019 nadväzujú na vykonávané následné činnosti koordinátora HP MRK v rokoch 2016-2018 a na predchádzajúce vykonávané činnosti MV SR, ÚSVRK, Odboru koordinácie HP MRK v rokoch 2008-2015. Na vykonávanie následných činností koordinátora HP MRK sú vytvorené tri štátnozamestnanecké pracovné pozície od 1. 1. 2016. Všetky tri štátnozamestnanecké pracovné pozície majú miesto výkonu práce v Bratislave. Predpokladá sa, že všetky tri štátnozamestnanecké pracovné pozície budú obsadené zamestnancami na plný pracovný úväzok. V prípade neobsadenej (voľnej) niektorej štátnozamestnaneckej pracovnej pozície na plný úväzok sa predpokladá následné činnosti koordinátora HP MRK vykonávať aj formou dohody o vykonaní práce. Projekt zabezpečí refundáciu mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa všetkým trom štátnym zamestnancom na plný pracovný úväzok, ktorí vykonávajú následné činnosti koordinátora HP MRK, ako aj refundáciu mzdových nákladov a odvodov zamestnávateľa zamestnancom, ktorí vykonávajú následné činnosti koordinátora HP MRK na dohodu o vykonaní práce.

Dôvodom potreby realizácie navrhnutého projektu je vykonanie následných činností koordinátora HP MRK v roku 2019. Projekt priamo podporuje realizáciu domácich a medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti riešenia problematiky sociálnej inklúzie MRK.

Doplňujúce informácie nájdete taktiež na: http://www.minv.sk/?nasledne-cinnosti-po-roku-2015.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)