Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. jún 2021, štvrtok
 

Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na vykonanie následných činností koordinátora horizontálnej priority marginalizované rómske komunity v rokoch 2016-2018

 logo OP TP

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72  Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 235 900 EUR
Dátum uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP: 24. 8. 2017
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: 14. 9. 2017
Druh projektu: neinvestičný projekt technickej pomoci

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Technická pomoc.

Prioritná os: 1 - Riadenie, kontrola a audit EŠIF
Špecifický cieľ: 1 - Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF

Dátum vyhlásenia výzvy: 23. 2. 2016

Riadiaci orgán pre OP TP 2014-2020: Úrad vlády SR
Centrálny koordinačný orgán: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Dátum začatia a skončenia projektu: 01/2016 – 12/2018

Opis projektu:

Cieľovou skupinou projektu sú zamestnanci Ministerstva vnútra SR, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity (ÚSVRK) vykonávajúci následné činnosti koordinátora horizontálnej priority marginalizované rómske komunity (HP MRK) v období rokov 2016-2018. Následné činnosti koordinátora HP MRK v období rokov 2016-2018 nadväzujú na predchádzajúce činnosti MV SR, ÚSVRK, odboru koordinácie HP MRK. Na vykonávanie následných činností koordinátora HP MRK sú vytvorené tri štátnozamestnanecké pracovné pozície od 1. 1. 2016 s miestom výkonu práce v Bratislave. Projekt zabezpečí refundáciu mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa všetkým trom štátnym zamestnancom na plný pracovný úväzok, ktorí vykonávajú následné činnosti koordinátora HP MRK.

Dôvodom potreby realizácie projektu je vykonanie následných činností koordinátora HP MRK v období rokov 2016-2018. Projekt priamo podporuje realizáciu domácich a medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti riešenia problematiky sociálnej inklúzie MRK.

Doplňujúce informácie je možné nájsť TU.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)