Skip to main content Go to main menu
Today is 5. december 2022, pondelok
 |   
 
Jump to content
Fireman and Reascuers
 
 

postup pri podaní žiadosti TPO BČO

Overovanie TPO  |  Žiadosť TPO BČO  |  POSÚDENIE PD  |  STIAHNUŤ

 

Podateľňa:

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach
Požiarnická č. 4, 040 01, Košice- Juh

Miesto konania overovania:

2. poschodie - zasadačka
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach
Mudroňova č. 15, 04001 Košice - Juh
 Súčasťou žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany s neobmedzenou platnosťou sú tieto doklady :

- žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany s neobmedzenou platnosťou, na základe praxe (žiadateľ uvedie roky, kedy bol overený na KR HaZZ, pripadne aj čísla osvedčení)

- originál, alebo overená fotokópia platného potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané MV SR, 

- potvrdenie o uhradení nominálneho poplatku za osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany 6,50 € je možné uhradiť na SLOVENSKEJ POŠTE, alebo v KIOSK-u (automate modro-žltej farby), ktorý sa nachádza v budove úradov štátnej správy Košického kraja vo vašom okrese podľa priloženého zoznamu nižšie (názov prílohy - NOVÁ ADRESA), ktorý obsahuje agendu HaZZ pre TPO.

/v prípade zaplatenia online alebo cez aplikáciu, je potrebné mať vytlačený QR kód z potvrdenia o zaplatení nominálneho poplatku v deň overovania/

- dokladovať kópie predchádzajúcich osvedčení o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany (najmä ak boli vydané v inom kraji)

Odborná spôsobilosť technika požiarnej ochrany sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktoré vydá miestne príslušné krajské riaditeľstvo HaZZ po úspešnom absolvovaní overenia odbornej spôsobilosti.

Overenia sa môžu zúčastniť len osoby (fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním), ktoré absolvovali odbornú prípravu vo vymedzenom rozsahu. Odborná príprava môže byť základná, alebo aktualizačná.


Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany po treťom získaní odbornej spôsobilosti, ktorý zároveň vykonával činnosti technika požiarnej ochrany najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov, je bez časového obmedzenia
Každý žiadateľ o osvedčenie s neobmedzenou platnosťou je povinný uviesť do žiadosti o vydanie, že má nárok na vydanie takéhoto osvedčenia. Je potrebné aj dokladovať, že žiadateľ spĺňa podmienky pre vydanie osvedčenia s neobmedzenou platnosťou,
najmä ak vykonal overenie odbornej spôsobilosti v inom kraji!


 Podľa § 11 ods. 11 zákona č. 314/2001 Z. z. osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorá má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia platnosti, je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu do piatich rokov od posledného overenia odbornej spôsobilosti a následne najmenej raz za päť rokov od absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy !

 

 

© 2022 Ministry of Interior of the Slovak republic. Web dizajn and CMS SwiftSite from ELET systems.