Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. jún 2021, štvrtok
 

Materiálno-technické zabezpečenie a služobné cesty zamestnancov následných činností koordinátora HP MRK

logo OP TP

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72  Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 4 929,30 EUR
Dátum uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP: 13. 11. 2017
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: 1. 12. 2018
Druh projektu: neinvestičný projekt technickej pomoci

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Technická pomoc.

Prioritná os: 301010 – 2. Systémová a technická podpora
Špecifický cieľ: 301020011 – 1. Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF

Dátum vyhlásenia vyzvania: 31. 5. 2016
Riadiaci orgán pre OP TP 2014 - 2020: Úrad vlády SR
Centrálny koordinačný orgán: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Dátum začatia a skončenia projektu: 11/2017 – 12/2018

Opis projektu
     Cieľom projektu je financovanie materiálno-technického zabezpečenia a služobných ciest (MTZ a SC) pre troch zamestnancov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity/Ministerstva vnútra SR (ÚSVRK/MV SR) vykonávajúcich následné činnosti koordinátora horizontálnej priority marginalizované rómske komunity (HP MRK). Títo zamestnanci sú zároveň cieľovou skupinou. Projekt je zameraný na MTZ ako napríklad: kancelárske potreby, spotrebný materiál. Ďalej na SC ako napríklad: kontroly na mieste projektov s ukončenou realizáciou financovaných z alokácie pre lokálne stratégie komplexného prístupu, vzdelávanie, pracovné porady a iné.
     Napĺňanie hlavnej aktivity projektu sa bude sledovať prostredníctvom povinných merateľných ukazovateľov: počet pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením z TP a počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest.
     Realizáciou projektu za zabezpečí kvalitný a kvalifikovaný výkon agendy súvisiacej s výkonnom následných činností koordinátora HP MRK prostredníctvom MTZ a SC. Výsledkom projektu bude vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre plnenie úloh zamestnancov s cieľom zvyšovania kvality a efektívnosti nimi vykonávaných činností. Výsledky projektu budú využité aj po ukončení tohto projektu, nakoľko následné činnosti koordinátora HP MRK sú  nevyhnutné vykonávať až do konca roku 2021 (počas udržateľnosti projektov financovaných z alokácie pre lokálne stratégie komplexného prístupu). Projekt priamo podporuje realizáciu domácich a medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti riešenia problematiky sociálnej inklúzie MRK.

Doplňujúce informácie nájdete taktiež na: http://www.minv.sk/?nasledne-cinnosti-po-roku-2015.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)