Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2021, nedeľa
 

Aktuálne pravidlá o výnimkách zo štátnej karantény platné od 1. mája 2020

01. 05. 2020

tabuľa "Tu karanténa"

Od piatka 1. mája 2020 od 7. ráno  platia pre pendlerov v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu nové pravidlá. Informoval o nich Úrad verejného zdravotníctva, ktorý ich upravil v aktuálnom opatrení hlavného hygienika Jána Mikasa.

 

 

  • Pendleri sa po novom nemusia  pri každom vstupe na územie Slovenska preukázať negatívnym RT-PCR testom na ochorenie COVID-19. Povinnosť štátnej či domácej izolácie sa nevzťahuje ani na neplnoleté dieťa pendlera, a to za predpokladu, že prekračuje hranicu v jeho sprievode.

 

  • Povinnosť izolácie sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce, napríklad pri samostatne zárobkovo činných osobách (SZČO) ako zdravotnícky pracovník alebo opatrovateľ, vo vzdialenosti viac ako 30 kilometrov po pozemnej komunikácii od hraničného priechodu v Juhomoravskom, Zlínskom, Moravsko-sliezskom alebo Olomouckom kraji v Českej republike alebo v spolkových krajinách Viedeň, Dolné Rakúsko alebo Burgenland v Rakúskej republike a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce. Táto osoba je  povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

 

  • Na hranici treba  predkladať iba kópiu výsledku testu, konkrétne potvrdenie o výsledku negativity na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 96 hodín. ÚVZ SR poznamenal, že pôvodne bolo potrebné predkladať originál a kópiu výsledku negatívneho RT-PCR testu nie staršieho ako 48 hodín. K úprave došlo z dôvodu elektronického zasielania výsledkov testov v zahraničí.

 

  • V odôvodnených prípadoch môže výnimku z povinnosti odovzdania negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 96 hodín udeliť ÚVZ SR na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády SR v jeho pôsobnosti.

Polícia

Do 30. apríla 2020 prešlo karanténou takmer 12 400 osôb. 
Karanténne zariadenia opustilo 9232 osôb.

  • Povinnosť izolácie sa nevzťahuje na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom. Osoba, ktorá takto vstupuje na územie SR, je  povinná pri vstupe na územie Slovenska preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o zámere vstupu na územie Slovenska. Na túto osobu sa nevzťahuje povinnosť predložiť výsledok negatívneho testu pri vstupe na územie SR.

 

  • Na osoby mladšie ako tri roky sa po novom nevzťahuje povinnosť odovzdať výsledok negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19. 

 

  • Nové pravidlá sa týkajú aj osôb, ktoré navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike, ako aj podmienky pre osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok, iných skúšok alebo zápisu do škôl na území Slovenskej republiky, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. V prípade, že pobyt uvedených osôb v týchto krajinách nepresiahne dobu 24 hodín, sa týmto osobám a ich zákonným zástupcom nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia týchto osôb bezodkladne oznámili telefonicky túto skutočnosť svojmu ošetrujúcemu lekárovi. Ak ho na území SR nemajú, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

 

  • V prípade, že pobyt uvedených osôb v týchto krajinách presiahne dobu 24 hodín, sú tieto osoby povinné najskôr na 5. deň od vstupu na územie Slovenskej republiky podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 a v prípade pozitívneho výsledku túto skutočnosť oznámiť ošetrujúcemu lekárovi a miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Po dobu do zistenia negatívneho výsledku vyšetrenia na ochorenie COVID-19 sa týmto osobám nariaďuje izolácia v domácom prostredí.

 

  • Povinnosť izolácie sa nevzťahuje na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenska za účelom vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok, iných skúšok alebo zápisu do škôl na území Slovenska alebo vypratania osobných vecí z internátov alebo iných ubytovacích zariadení, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti. Táto osoba je povinná pri vstupe na územie SR odovzdať výsledok negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.