Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2022, pondelok
 

Protiradiačné opatrenia

Monitorovanie radiačnej situácie v pôsobnosti sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR

Radiačná monitorovacia sieť SR (ďalej len „RMS SR“) je sústava technicky, odborne a personálne vybavených odborných pracovísk,
ktoré sú organizačne prepojené na potreby monitorovania radiačnej situácie a zber údajov o radiačnej situácii na území Slovenskej
republiky(1), podrobnosti o činnosti RMS ustanovuje vyhláška MZ SR č. 96/2018.

RMS SR tvorí ústredie radiačnej monitorovacej siete (zriadené na ÚVZ SR), stále zložky a pohotovostné zložky (2) .Stále zložky
a pohotovostné zložky vykonávajú monitorovanie radiačnej situáciea poskytujú namerané údaje dohodnutým spôsobom a v určenej
forme ústrediu radiačnej monitorovacej siete.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je pohotovostnou zložkou RMS a zabezpečuje (3)  vo svojej pôsobnosti okrem iného sieť včasného
varovania, ktorá je súčasťou systému monitorovacích miest na nepretržité meranie príkonu dávkového ekvivalentu na území Slovenskej
republiky zriadeného v organizáciách určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky
a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.


Sieť včasného varovania o radiačnej situácii v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR

Sieť včasného varovania o radiačnej situácii v pôsobnosti sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra (ďalej len „SVVRS MV SR“)
je tvorená systémom monitorovacích miest pre nepretržité meranie príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenie zo vzduchu
na území Slovenskej republiky na bezodkladné informovanie o jeho zvýšení nad úroveň prírodného radiačného pozadia

SVVRS MV SR pozostáva z 23 monitorovacích staníc pre meranie príkonu priestorového dávkového ekvivalentu gama žiarenie
zo vzduchu v nSv/h v plno automatizovanom nepretržitom režime. Monitorovacie stanice sú fyzicky nainštalované na konštrukcii
vybratých elektronických sirén. Vlastná stanica je tvorená inteligentnou sondou typ NuDET EMG-2 s dvomi G-M trubicami s rôznou
citlivosťou, ktoré pokrývajú  merací rozsah sondy 50 nSv/h do 2 Sv/h a riadiacou elektronikou, ktorá zabezpečuje vlastné meranie
a následné odosielanie nameraných dát vo forme 10 minútových priemerov na centrálne pracovisko. Prehľad plošného rozmiestnenia
monitorovacích staníc v pôsobnosti SKR MV SR na území Slovenskej republiky je na obrázku č. 1 a v tabuľke č. 1.


(1) - § 153 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane

(2) - § 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o činnosti
           radiačnej monitorovacej siete
       § 2 bod4. písm. a) a písm. e), f) g) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2018 Z. z., ktorou sa
          ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej siete

(3) - § 2 bod 4. písm. a) a písm. e), f) g) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú
          podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej siete


 rozmiestnenia_monitorovacich_stanic
(PNG, 401 kB)

Obrázok 1)Prehľad plošného rozmiestnenia monitorovacích staníc v pôsobnosti SKR MV SR na území Slovenskej republiky

Tabuľka č. 1

.

Názov

Siréna

Okres

Miesto

GPS X

GPS Y

1

Radiačná sonda Slovenská Ľupča

BC-362

Banská Bystrica

Slovenská Ľupča Príboj 559 - objekt Centrum účelových zariadení

19,28327000

48,77069200

2

Radiačná sonda Brezno

BR-005

Brezno

Brezno Cesta osloboditeľov 1 - objekt Hasičská zbrojnica

19,64181000

48,78551300

3

Radiačná sonda Rimavská Sobota

RS-001

Rimavská Sobota

Rimavská Sobota Hlavné námestie 2 - objekt Mestský úrad

20,01833300

48,38418500

4

Radiačná sonda Veľký Krtíš

VK-002

Veľký Krtíš

Veľký Krtíš Poľná 832/1 - objekt Základná škola

19,34611100

48,21332300

5

Radiačná sonda Žiar nad Hronom

ZH-001

Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom Námestie Matice Slovenskej 8 - objekt Okresný úrad

18,84998900

48,59167700

6

Radiačná sonda Bratislava

BA-II-019

Bratislava II

Bratislava - mestská časť Ružinov Ivánska cesta 39 - objekt Letisko M.R. Štefánika (Terminál A)

17,19982200

48,16960000

7

Radiačná sonda Malacky

MA-003

Malacky

Malacky Záhorácka 95 - objekt Základná škola

17,00916700

48,44126600

8

Radiačná sonda Košice

KE-I-001

Košice I

Košice - mestská časť Staré Mesto Komenského 52 - objekt Okresný úrad

21,24596800

48,73605000

9

Radiačná sonda Michalovce

MI-001

Michalovce

Michalovce Námestie Slobody 1 - objekt Okresný úrad

21,91388889

48,75555556

10

Radiačná sonda Spišská Nová Ves

SN-001

Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves Štefánikovo námestie 5 - objekt Okresný úrad

20,54916667

48,94500000

11

Radiačná sonda Komárno

KN-006

Komárno

Komárno Cestný hraničný most  - objekt Colný úrad Nitra-PCU Komárno

18,12078400

47,75349100

12

Radiačná sonda Nitra

NR-010

Nitra

Nitra Rázusova 791/9 - objekt Štatistický úrad

18,08736080

48,29602640

13

Radiačná sonda Štúrovo

ST-521

Nové Zámky

Štúrovo Hlavná 1 - objekt Mestský úrad

18,72478500

47,79769900

14

Radiačná sonda Topoľčianky

ZM-211

Zlaté Moravce

Topoľčianky Hlavná 1206 - objekt Centrum bezpečnostno-technických činností MV SR

18,40937400

48,43352800

15

Radiačná sonda Bardejov

BJ-001

Bardejov

Bardejov Dlhý rad 16 - objekt Okresný úrad

21,27361100

49,29444400

16

Radiačná sonda Prešov

PO-001

Prešov

Prešov Námestie Mieru 3 - objekt Okresný úrad

21,24123800

49,00140100

17

Radiačná sonda Snina

SV-001

Snina

Snina Strojárska 2060/95 - objekt Mestský úrad

22,15166667

48,98833333

18

Radiačná sonda Svidník

SK-003

Svidník

Svidník Sovietskych Hrdinov 200 - objekt Mestský úrad

21,57093400

49,30822900

19

Radiačná sonda Považská Bystrica

PB-001

Považská Bystrica

Považská Bystrica Centrum 1/1 - objekt Okresný úrad

18,44660800

49,11685100

20

Radiačná sonda Dunajská Streda

DS-004

Dunajská Streda

Dunajská Streda Bratislavská cesta 93/10 - objekt Správa a údržba ciest

17,60666667

47,99055556

21

Radiačná sonda Senica

SE-001

Senica

Senica Vajanského 17 - objekt Okresný úrad

17,36828500

48,67499000

22

Radiačná sonda Čadca

CA-001

Čadca

Čadca Námestie slobody  30 - objekt Mestský úrad

18,79029800

49,43819100

23

Radiačná sonda Ružomberok

RK-001

Ružomberok

Ružomberok Sv. Anny  2 - objekt Požiarna zbrojnica

19,30750300

49,07666000Prenos nameraných dát z monitorovacích staníc je realizovaný prostredníctvom elektronických sirén, na ktoré sú monitorovacie stanice
pripojené. Riadiaca jednotka sirény spracuje namerané údaje a prostredníctvom komunikačnej infraštruktúry systému včasného varovania
ich odošle do systému elektronickej hlásnej informačnej služby (ďalej len „SEHIS“). V systéme SEHIS je vytvorený modul Monitoring, ktorý
umožňuje prezeranie a export nameraných údajov.

Namerané dáta zo všetkých monitorovacích staníc sú zhromažďované, uchovávané a spracovávané v centrálnom serveru SEHIS
na pracovisku CMRS SKR MV SR, z ktorého sú distribuované na pracovné stanice SEHIS na KS IZS okresného úradu v sídle kraja.

Vizualizácia nameraných dát (viď obrázok 2 až 4) je v súčasnosti zabezpečená programom „ZEUS – modul - Radiácia“. Prístup
k nameraným údajom je možný na pracovných staniciach SEHIS 2x –SKR MV SR, 8x KO IZS okresných úradov v sídle kraja.

ZEUS - Aplikačné programové vybavenie VVC CO, je softvérovým modulom systému SEHIS. Umožňuje aktiváciu a diagnostikovanie sirén
prostredníctvom RDS a rádiového kanálu, vyrozumievanie osôb prostredníctvom hlasových správ, SMS správ a diagnostiku celého systému.
V rámci SVVRS MV SR riadi zber dát o radiačnej situácii zo všetkých monitorovacích miest v pôsobnosti MV SR, ich uchovávanie
a spracovanie. Umožňuje prezentáciu nameraných dát o radiačnej situácii zo všetkých alebo iba z vybratých meracím miest vo forme mapy,
grafov alebo v tabuľkovej forme (export dát vo formáte Excel).Obrazok_2_Prehlad_vsetkych_stanic (PNG, 690 kB)

Obrázok 2 Prehľad všetkých staníc

Obrazok_3_Zobrazenie_na_mapovom_podklade (PNG, 796 kB)

Obrázok 3 Zobrazenie na mapovom podklade - 2 vybrané staniceObrazok_4_Namerane_data (PNG, 831 kB)

Obrázok 4 Namerané dáta z 2 staníc vo forme grafu

Ukážka exportovaných dát do EXCEL-u:


Ukazka_exportovanych_dat_do_EXCEL (PNG, 533 kB)
Zverejňovanie dát

Dáta o radiačnej situácii namerané v monitorovacom systéme MV SR sa zatiaľ zverejňujú na KRIZPORTAL-e SKR MV SR.
Pojmom Krizportal sa rozumie lokalita zriadená na internom portále ministerstva, ktorá je určená pre zdieľanie údajov medzi ministerstvom
a odbormi krízového riadenia okresných úradov (4)

Pri normálnej radiačnej situácii sa dáta z monitorovania pre potreby okresných úradov, okresných úradov v sídle kraja a Kontrolné chemické
laboratória CO na sledovanie dlhodobých vývojových trendov radiačného pozadia na teritóriu zverejňujú na KRIZPORTAL-e ako mesačné dáta
vo forme 24-hodinových priemerov. Aktualizácia dát na KRIZPORTAL-e za predchádzajúci mesiac sa vykonáva v 1. týždni nasledujúceho mesiaca.

Pri núdzovej situácii sa dáta z monitorovania pre potreby okresných úradov, okresných úradov v sídle kraja a Kontrolné chemické laboratória
CO na sledovanie vývoja radiačnej situácie zverejňujú KRIZPORTAL-e ako denné dáta vo forme 1-hodinových priemerov. Aktualizácia dát
na KRIZPORTAL-e pri núdzovej situácii sa podľa vývoja radiačnej situácie vykonáva nepravidelne alebo pravidelne sostavom k 08.00 hod
a k 20.00 hod. (5)


(4) - Adresa Krizportalu https://info.minv.sk/mv/skr/skr-priv/krizportal/SitePages/Home.aspx

(5) - § 7 vyhlášky MV SR č.388/2006 o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie: