Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. október 2022, utorok
 

Register zbraní a streliva

OP Integrovaná infraštruktúra

Kód ITMS 2014+: 311071W248
Výzva – kód výzvy: OPII-2019/7/35-NP
Termín realizácie projektu: 05/2020 – 05/2022
Výška NFP: 7 247 751,18 € s DPH
Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 17.12.2019
Partner: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Dodávateľ: 
pripravuje sa verejné obstarávanie
Miesto realizácie: celá SR
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita: 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva

Špecifický cieľ:

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov,
7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov,
7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami.

Popis projektu:

Cieľom  pripravovaného projektu je vytvorenie informačného systému pre oblasť zbraní a streliva, elektronizácia príslušných procesov a zavedenie elektronických služieb pre občanov a podnikateľov. Nakoľko existujúci Informačný systém zbraní, streliva a strelníc  je iba evidenčný systém, pripravovaný nový informačný systém bude predstavovať moderný a komplexný systém, ktorý bude napĺňať stanovené architektonické princípy a bude integrovaný s centrálnymi komponentmi podľa referenčnej architektúry - prostredníctvom Integračnej platformy a Modulu procesnej integrácie a integrácie údajov.

Hlavným cieľom projektu je zavedenie plne elektronických služieb a obojstrannej elektronickej komunikácie medzi občanmi, podnikateľmi a štátnou správou, odstránenie manuálnych úkonov, papierovej evidencie, zvýšenie kvality údajov a s tým súvisiaca schopnosť analyzovať údaje a prijímať informované rozhodnutia.

Hlavné aktivity:

 • analýza a dizajn,
 • nákup HW a krabicového softvéru,
 • implementácia,
 • testovanie,
 • nasadenie.

Podporné aktivity:

 • publicita a informovanosť,
 • riadenie projektu.

Pri realizácii projektu možno sledovať tieto projektové merateľné ukazovatele:

 • počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy,
 • počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci IS verejnej správy,
 • počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov,
 • počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy