Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. október 2022, piatok
 

Refundácia miezd SO pre OP ĽZ – I.

 OP

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP):  7 450 365,01 eur
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 06.07.2016
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 06.07.2016

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ).

  • Prioritná os:  7. Technická pomoc
  • Špecifický cieľ:  7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu

Riadiaci orgán OP ĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Sprostredkovateľský orgán OP ĽZ: Ministerstvo vnútra SR   

Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Obdobie realizácie projektu: 01/2015  - 12/2019

Hlavný cieľ projektu: Mzdové zabezpečenie oprávnených zamestnancov a administratívno-obslužného personálu.

Opis projektu:  

Cieľom projektu je zabezpečenie stabilizácie administratívnych kapacít sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ realizáciou spravodlivého a motivačného systému odmeňovania zamestnancov. V rámci implementácie projektu sa budú refundovať mzdové náklady všetkých oprávnených zamestnancov sprostredkovateľského orgánu vykonávajúcich činnosti týkajúce sa prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, kontroly a auditu pri zabezpečovaní implementácie OP ĽZ v programovom období 2014-2020. Aktivity projektu budú realizované v súlade s vyzvaním na celom území SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja, t.j. všetky kraje menej rozvinutého regiónu.

Cieľovou skupinou sú najmä zamestnanci odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít, organizačného odboru, odboru právnych služieb a odboru rozpočtu a financovania (platobná jednotka) vrátane zamestnancov zamestnaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podieľajúcich sa na implementácii OP ĽZ. Povinné projektové merateľné ukazovatele na sledovanie cieľa projektu sú: počet zamestnancov RO/SORO platených z prostriedkov TP, počet odídených administratívnych kapacít RO/SORO a počet prijatých administratívnych kapacít RO/SORO.

Plánované aktivity:  

Projekt bude realizovaný prostredníctvom aktivity (Personálna oblasť) a jednej hlavnej aktivity.

Hlavná aktivita projektu: Mzdové zabezpečenie oprávnených zamestnancov a administratívno-obslužného personálu.

Informácie o operačnom programe Ľudské zdroje nájdete na http://www.minv.sk/?OPLZ

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]