Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2021, nedeľa
 

Migračný úrad MV SR sa aktuálne podieľa na nasledovných projektoch:

Aktuálne prebiehajúce projekty

  

Aktivity Európskeho podporného úradu pre azyl

Európsky podporný úrad pre azyl bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010   

Má tri hlavné ciele :

  • koordinovať a posilňovať všetky aspekty praktickej spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti azylu s cieľom podporiť lepšie uplatňovanie Spoločného európskeho azylového systému (CEAS)
  • poskytovať účinnú operačnú podporu členským štátom, ktorých azylové a prijímacie systémy sú vystavené mimoriadnemu tlaku
  • plniť funkciu referenčného bodu vzhľadom na jeho nezávislosť, vedeckú a technickú kvalitu pomoci a informácií, ktoré poskytuje

Zamestnanci migračného úradu sa zapájajú do rôznych aktivít úradu EASO už od jeho vzniku.

Počas 10 rokov od zriadenia EASO ide o obdivuhodné výsledky:

  • 66 vyslaní slovenských expertov, čo predstavuje spolu viac ako 2 500 odpracovaných dní v azylových podporných tímoch EASO, ktoré pôsobia v krajinách pod neprimeraným migračným tlakom (Grécko, Taliansko, Cyprus, Malta, a. i.)
  • 35 národných školiteľov a 277 účastníkov na 21 národných školeniach s použitím školiacich modulov EASO, na vytváraní ktorých participovali aj zamestnanci migračného úradu
  • desiatky EASO správ o krajinách pôvodu žiadateľov o azyl s celoeurópskym dosahom pripravované aj slovenskými odborníkmi
  • nespočetné množstvo dotazníkov, pripomienkovaní materiálov a poskytnutých dát využívaných pri tvorbe nástrojov v rámci Spoločného európskeho azylového systému (CEAS)

Týmito aktivitami prispievajú aj Slováci k tomu, aby nedochádzalo k systematickému kolapsu azylových systémov.

Prehľad aktivít si môžete pozrieť v priloženom videu

 

Projekt Európskej migračnej siete

Základnou úlohou Európskej migračnej siete je napĺňať informačné potreby Európskej únie a členských štátov v oblasti migrácie a azylu prostredníctvom poskytovania aktuálnych, objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií. EMN šíri informácie vo forme štúdií a správ, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke http://www.emn.sk/, s cieľom zvyšovať povedomie o všetkých aspektoch migračných javov.  

EMN poskytuje údaje, správy a štúdie na účely tvorby politík Európskej únie v týchto oblastiach, ako aj pre širokú verejnosť, na základe ktorých je možné viesť vecnú diskusiu o azyle a migrácii.

V roku 2009 bola podpísaná „Dohoda medzi vládou SR a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete“. Migračný úrad MV SR je členom národného kontaktného bodu EMN v SR. Na internetovej stránke Európskej migračnej siete nájdete aktuálne informácie z oblasti migrácie a azylu v podmienkach Slovenskej republiky, výročné správy a aktuálne štúdie z tejto oblasti. 

 

Projekt EU-Frank

Migračný úrad sa zároveň zapojil aj do projektu s názvom EU-Frank, ktorý je zameraný na zdieľanie expertízy v oblasti presídľovania a následnej integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou. Slovenská republika sa do projektu zapojila za účelom nadobudnutia teoretických ako aj praktických skúseností od krajín s dlhoročnou praxou v uvedených oblastiach. Projekt zahŕňa aktivity ako je spolupráca v oblasti výskumu, účasť na workshopoch a študijných návštevách v rámci krajín EÚ, ako aj účasť na pozorovacích misiách v krajinách prvej fázy presídľovacieho procesu. Slovenská republika sa aktívne zapája predovšetkým do oblasti integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou.

 

Vzdelávanie o utečencoch

UNHCR pripravilo vzdelávacie materiály pre prvý a druhý stupeň základných škôl a stredné školy v SR, ktoré slúžia na vzdelávanie učiteľov pracujúcich s deťmi rôznych skupín migrantov, ako aj pre žiakov na zlepšenie ich povedomia o medzinárodnej ochrane a utečencoch. Okrem osnov je medzi materiálmi pre učiteľov aj sprievodca aktivitami, prehľad osvedčených postupov ako pracovať s viacjazyčnými študentmi, usmernenie, ako pracovať s deťmi utečencov, ktoré zažili stres a traumu, ako aj súhrn tipov na začleňovanie témy utečencov do rôznych vyučovacích predmetov (napr. dejepis, zemepis, občianska náuka a pod.). Učebné pomôcky pre žiakov zahŕňajú animované videá a rôzne aktivity. Všetky materiály sú pripravené osobitne pre žiakov vo veku 6 až 9, 9 až 12, 12 až 15 a 15 až 18 rokov a sú dostupné v slovenskom jazyku: https://www.unhcr.org/sk/3043-vzdelavanie-o-utecencov.html. Na základe vzájomnej dohody medzi MŠVVŠ SR, MV SR a UNHCR o realizácii vzdelávania pedagógov tých škôl, ktoré navštevujú žiaci z rodín utečencov a žiadateľov o azyl, sa v júni a novembri 2019 v Bratislave a Poprade uskutočnili 3 školenia učiteľov a 1 školenie školiteľov. Školenia boli zamerané na prácu s deťmi so štatútom azylanta, ako aj na prezentáciu niektorých vyššie spomínaných materiálov UNHCR, a to za účasti štátneho tajomníka MŠVVŠ SR. SR zaznamenala za posledných 5 rokov na školách viac ako dvojnásobný nárast počtu žiakov-cudzincov.

Projekty podporené z AMIF

  

Projekty realizované v minulosti

Projekt Efektívne služby žiadateľom o azyl v SR

Projekt zabezpečuje  služby v rámci celého územia Slovenskej republiky,  pre všetkých  žiadateľov o udelenie azylu (ŽoA)  evidovaných v azylových  zariadeniach Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky nad rámec základných služieb poskytovaných Slovenskou republikou.  Projekt je zameraný na zabezpečenie dôstojných životných podmienok ŽoA.  Špecifická pozornosť je venovaná  zraniteľným osobám. Medzi aktivity projektu patrí psychologické poradenstvo a terapeutické techniky, sociálne poradenstvo a supervízia, voľnočasové aktivity, zabezpečenie prístupu ku vzdelania, zabezpečenie povinnej školskej dochádzky, tvorivé dielne.

Projekt  implementuje nezisková organizácia Slovenska  humanitná  rada.

Obdobie realizácie projektu: 01.01.2019 - 31.12.2020

Projekt Rifugio

Projekt je zameraný na podporu integrácie prostredníctvom služieb  pre  osoby s udeleným azylom  a osoby s poskytnutou doplnkovou ochranou. Projekt ponúka odbornú pomoc vo viacerých oblastiach integrácie ako je integrácia na trhu práce, sociálna, zdravotná a v neposlednom rade aj školská integrácia. Zároveň však dodržiava princípy individuálneho prístupu ku klientovi a reflektuje rozdielne fázy integrácie v ktorých sa cieľová skupina môže nachádzať. Medzi hlavné aktivity projektu patrí finančná podpora  najmenej 6 mesiacov po udelení medzinárodnej ochrany , sociálne, administratívne a kultúrne poradenstvo, pracovné poradenstvo, vyhodnocovanie pripravenosti na integráciu psychológom, psychologická intervencia a poradenstvo, zabezpečenie prístupu ku vzdelaniu cieľovej skupiny, príspevok na doplnkovú materiálnu pomoc, doplnková zdravotná pomoc, poskytovanie právnej pomoci,  pomoc s prekonávaním jazykovej bariéry.

Projekt  implementuje nezisková organizácia Slovenska  humanitná  rada.

Obdobie realizácie projektu: 01.01.2019 - 31.12.2020

Projekt Budovanie kacít v oblasti azylu

Budovanie kapacít v oblasti azylu je národný projekt migračného úradu. Projekt je zameraný najmä na prehlbovanie vedomostí zamestnancov migračného úradu, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu so žiadateľmi o udelenie azylu, ako aj s osobami s poskytnutou doplnkovou ochranou  na území Slovenskej republiky v oblasti príjmu žiadateľov o udelenie azylu s prihliadnutím na zraniteľné skupiny osôb a na ich včasnú a dôkladnú identifikáciu. Zamestnanci migračného úradu  absolvujú zážitkové sociálno-psychologické školenie, supervíziu a kurz kultúrnych odlišností, čo zabezpečí v existujúcich podmienkach najvyššiu možnú odbornosť a pripravenosť zamestnancov migračného úradu pri identifikácii zraniteľných žiadateľov o azyl, ale tiež v prípade, ak nastane pri ich pracovnej činnosti nepredvídateľná udalosť. Súčasťou projektu je aj preklad vybraných tréningových modulov EASO do slovenského jazyka, ktoré budú slúžiť na pomoc pri školeniach zamestnancov migračného úradu.

Obdobie realizácie projektu: 01.01.2019 - 31.12.2020

Projekt Ligy za ľudské práva „Právna poradňa pre azyl“

Medzi podporené projekty z AMIF patrí aj projekt Ligy za ľudské práva, prostredníctvom ktorého je poskytované právne poradenstvo pre žiadateľov o azyl. Viac informácií nájdete na http://www.hrl.sk/.

Projekt bol ukončený dňa 31.12.2019.

 

Projekt „Step 3“ občianskeho združenia Marginal

Občianske združenie Marginal zabezpečuje komplexné integračné služby pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou. Medzi tieto služby patrí poskytovanie finančného príspevku za účelom pokrytia nákladov spojených s ubytovaním a základnými potrebami, jazykové vzdelávanie, zabezpečovanie kultúrnej orientácie, psychologického, právneho a pracovného poradenstva. Cieľom tohto projektu je uľahčiť a urýchliť proces začleňovania osôb s udelenou medzinárodnou ochranou v SR do spoločnosti.  Bližšie informácie môžete nájsť tu http://www.marginal.sk/.

Projekt bol ukončený dňa 31.12.2019.

 

Projekt Núdzové tranzitné centrum realizovaný na základe spolupráce medzi UNHCR, IOM a vládou Slovenskej republiky

Hlavnými cieľmi projektu Núdzového tranzitného centra  je poskytnúť dočasné útočisko utečencom, ktorí ušli zo svojej krajiny pôvodu v dôsledku ozbrojeného konfliktu do inej krajiny, kde by však v prípade zotrvania riziko ohrozenia ich života pokračovalo, alebo by im hrozila deportácia. V ETC sa osoby zdržiavajú počas 6 mesiacov po uplynutí ktorých sú presídlení do tretej krajiny. Slovenská republika teda nie je konečnou destináciou, len dočasnou zastávkou, počas ktorej sa pripravujú na presídlenie do tretej krajiny. Vláda Slovenskej republiky zodpovedá za udelenie národných víz pred vstupom utečencov na územie SR, a počas pobytu v zariadení v Humennom im poskytuje ubytovanie, stravu a základné hygienické potreby. UNHCR zabezpečuje vydanie cestovných dokladov pre utečencov a počas pobytu v SR uhrádza výdavky na nevyhnutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť a poskytuje utečencom sociálne služby. IOM ďalej poskytuje služby súvisiace s presídlením – kultúrnu orientáciu, zdravotné prehliadky na účely presídlenia, sériu očkovaní ako aj výstupné zdravotné prehliadky pred odchodom do krajiny presídlenia.

 

Spolupráca s občianskym združením Pokoj a dobro pri realizácií humanitárneho prijatia prenasledovaných Iračanov

V rámci tohto projektu občianske združenie Pokoj a Dobro realizuje integráciu Iračanov presídlených do SR v roku 2015 na základe humanitárneho prijatia, ad hoc iniciatívy vlády Slovenskej republiky. Týmto spôsobom sa SR snažila pomôcť krajine vystavenej utečeneckej kríze prostredníctvom výberu 149 osôb a následného premiestnenia na územie SR. Po absolvovaní azylovej procedúry bol osobám udelený azyl z humanitných dôvodov. O. z. Pokoj a Dobro realizuje pre danú skupinu integračný projekt pod supervíziou Migračného úradu MV SR. Iračanom je v rámci projektu poskytovaná asistencia pri zabezpečovaní ubytovania a základných životných potrieb, výučba slovenského jazyka, právne, psychologické a pracovné poradenstvo.

 

Migračný úrad MV SR je vecným gestorom v oblasti príjmu žiadateľov o azyl ako aj integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou. Migračný úrad MV SR preto vecne monitoruje činnosť mimovládnych organizácií pri realizácii projektov a zároveň ich metodicky usmerňuje pri implementácii daných opatrení.

 
>