Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. jún 2021, štvrtok
 

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov

 logo OP TP

Prijímateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – Centrálny koordinačný orgán
Partner: Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Dátum podpísania zmluvy o partnerstve medzi CKO a MVSR - ÚSVROS: 16.02.2017

Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 249 993 eur
Dátum rozhodnutia o NFP: 6. 3. 2018
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 28. 3. 2018
Druh projektu: projekt technickej pomoci

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Technická pomoc 2014-2020.

Prioritná os: 1 Riadenie, kontrola a audit EŠIF
Špecifický cieľ: 3 Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF

Dátum vyhlásenia výzvy: 13. 2. 2017 

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Dátum začatia a skončenia projektu: 15. 3. 2017 – 31. 5. 2018

Hlavný cieľ projektu: Jedným zo základných princípov riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) je princíp partnerstva. Projekt Partnerstvo má za cieľ vytvoriť priestor pre partnerstvo a konštruktívnu spoluprácu zástupcov štátu zodpovedných za riadenie EŠIF a expertov z prostredia občianskej spoločnosti, čo umožní hľadať spoločne riešenia a postupy, ktoré zvýšia efektívnosť a transparentnosť implementácie EŠIF.

Projekt sa zameriava na tri hlavné oblasti implementácie EŠIF:

  • participatívna príprava dopytovo orientovaných výziev,
  • práca s informáciami, transparentnosť a boj proti korupcii, 
  • efektívny monitoring EŠIF.

Opis projektu: Projekt je rozdelený na tri obsahové aktivity:

1. Participatívna tvorba výziev

Uskutočnil sa prieskum doterajších skúseností zástupcov mimovládnych neziskových organizácií (MNO) s účasťou na tvorbe dopytovo orientovaných výziev a národných projektov. Na základe výsledkov prieskumu boli spracované odporúčania, ktoré sú v spolupráci s expertmi na metodiku CKO spracovávané do návrhov metodických pokynov a usmernení pre riadiace orgány. V spolupráci s riadiacimi a sprostredkovateľskými orgánmi (zodpovedné ministerstvá) experti navrhujú a testujú participatívne postupy počas prípravy výziev a národných projektov a výsledky vyhodnocujú a prezentujú ako príklady z praxe.

2. Práca s informáciami a zvyšovanie transparentnosti v EŠIF

Zrealizovala sa analýza dostupnosti dát a informácií o fondoch EÚ a hodnotil sa nový systém ITMS2014+. Ďalej sa skúmali existujúce postupy a nástroje na informovanie žiadateľov a verejnosti o fondoch EÚ a navrhujú a testujú sa nové postupy, ktoré majú ambíciu zlepšiť zrozumiteľnosť a povedomie verejnosti a možných prijímateľov podpory o fondoch EÚ. Taktiež sa hodnotia a navrhujú postupy na zlepšenie výkonu verejnej kontroly procesu hodnotenia a výberu projektov.

3. Efektívny monitoring EŠIF

Zrealizovala sa analýza súčasného systému monitorovania a kontroly fondov EÚ, hodnotili sa kompetencie a možnosti členov monitorovacích výborov. Na základe toho sa spracovávajú odporúčania na zmeny systému monitoringu EŠIF. Aktivita sa taktiež zameriava na hodnotenie synergií a komplementarít (prepojení a súladu podpory) medzi jednotlivými programami fondov EÚ a navrhovanie a testovanie nových postupov medzirezortného riadenia implementácie EŠIF.

Bližšie informácie: http://www.minv.sk/?ros_ptp_partnerstvo

 
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)