Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. október 2022, utorok
 

Zavedenie služieb Platform as a Service

Kód ITMS 2014+:311071Q805
Kod výzvy: OPII-2018/7/12-NP
Termín realizácie projektu: 12/2020 – 05/2023
Výška NFP:18 955 494,60 EUR s DPH
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí NFP: 12.2018
Miesto realizácie: celá SR
Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Dodávateľ: InterWay, a.s.
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020 na www.opii.gov.sk
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita: 2c/ Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej verejnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
Špecifický cieľ: 7.8Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu

OP integrovaná infraštruktúra

 Ciele projektu: 

Ministerstvo vnútra SR je správcom a prevádzkovateľom ISVS vládneho cloudu, ktorého súčasťou v cieľovom riešení bude poskytovanie trojice služieb IaaS, PaaS a SaaS. Tento projekt sa zameriava na vybudovanie funkcionality a modulu predmetného ISVS, ktorý bude dodávať funkcionalitu PaaS.

Projekt sa zameriava na vybudovanie systému, ktorý:

 • rozšíri vládny cloud o služby typu Platform as a Service;
 • zavedie súčasné postupy a trendy (devops a governance) do riadenia a prevádzky PaaS vládneho cloudu, rozšíri v súčasnosti poskytované služby Infrastructure as a Servise (IaaS) súvisiace s PaaS;
 • bude poskytovať predpripravené centrálne komponenty na využitie pre iné ISVS.

Projekt bude realizovaný v rámci týchto 5 aktivít:

 1. analýza a dizajn – návrh a tvorba detailnej funkčnej špecifikácie; detailný návrh komponentov a nástrojov využívané v riešení;
 2. implementácia – agilný vývoj a nasadenie čiastkových riešení; Proof of Concept Paas natívnej platformy;
 3. nákup HW a SW – nákup licencií a potrebného SW;
 4. nasadenie – nasadenie a prechod do plnej produkčnej prevádzky;
 5. testovanie – testovanie jednotlivých modulov počas agilného vývoja; overovanie a testovanie krabicových riešení.

Používanie navrhovanej PaaS platformy prináša pre zákazníkov nasledovné výhody:

 • centralizácia funkcií správy prostredia, aplikačnej infraštruktúry a správy softvérových licencií umožní realizovať úspory z rozsahu a pre odberateľov zjednoduší proces vývoja a správy ich aplikácií;
 • zrýchlenie vývoja vďaka prostrediam pre vývoj a testovanie, ktoré sú dostupné vo veľmi krátkom čase;
 • flexibilita škálovania cez zdieľanie SW prostriedkov a ich prideľovanie podľa potreby;
 • stabilita a zlacnenie prevádzky vďaka novým postupy ako DevOps s podporou PaaS automatizácie.

Z pohľadu špecifického cieľa 7.8: Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu merateľných ukazovateľov sú pre tento projekt relevantné obidva parametre merateľných ukazovateľov:

 • dodatočný počet inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu s plánovanou cieľovou hodnotou 14;
 • počet nasadených služieb typu IaaS a PaaS s plánovanou cieľovou hodnotou 12.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy