Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. október 2022, piatok
 

Národný projekt Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Logo OP Ľudské zdroje

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK), Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 5 698 319,76 EUR
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 10.09.2020                                                                                                                                                                                  Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 23.9.2020

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ). 

 • Prioritná os: 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
 • Investičná priorita prioritnej osi: 5.1 Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia
 • Špecifický cieľ: 5.1.3 Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu štandardov hygieny bývania

Vyhlásenie vyzvania na podanie žiadosti o NFP: 29.06.2020

Riadiaci orgán OP ĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Sprostredkovateľský orgán OP ĽZ: Ministerstvo vnútra SR   

Miesto realizácie projektu:  Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Obdobie realizácie projektu: 10/2020 - 5/2021

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom NP COVID MRK je zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety v súvislosti s ochorením COVID-19, monitorovaním stavu rizika, možnosti nákazy a vývinu ochorenia COVID-19 priamo v dotknutých marginalizovaných rómskych komunitách (ďalej len „MRK“),  cielene pôsobiť v sociálnej intervencii voči obyvateľom a príslušníkom MRK v dotknutých oblastiach. Ďalším cieľom národného projektu je eliminovať hrozby výskytu ochorenia COVID-19, prípadne iných pandemických ochorení v lokalite, do ktorej sú smerované aktivity projektu a pripraviť obyvateľov MRK na prípadné ďalšie vlny šírenia ochorenia COVID-19, alebo iných druhov epidémií v budúcnosti. 

Opis projektu:                                                                                                                                                                                                                                         NP COVID MRK je operatívnou reakciou a návrhom na riešenie mimoriadnych situácií, ktoré vznikajú v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. NP COVID MRK bude pôsobiť cielene a to:

 • posilnením ľudských zdrojov prostredníctvom terénnych asistentov COVID v 354 obciach uvedených v Atlase rómskych komunít 2013 a v Atlase rómskych komunít 2019, ktoré nie sú podporované asistenciou tzv. pomáhajúcich profesií a realizáciou národných projektov operačného programu Ľudské zdroje prioritnej osi 4 a 5. (TSP, KC, MOPS);
 • v kritických situáciách spojených so zabezpečením mimoriadnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, alebo iných pandemických ochorení a podporne aj vo všetkých obciach uvedených v Atlase rómskych komunít 2013 a v Atlase rómskych komunít 2019 pokrytých pôsobením tzv. pomáhajúcich profesií pôsobením krízových poradných tímov.

 Benefity pre zapojených  užívateľov:

 • Navrhnutie a prijatie preventívnych opatrení v súvislosti s COVID-19.
 • Zdravotnícka osveta a zvýšenie informovanosti o COVID 19 v obci.
 • Zníženie rizika prenosu nákazy v celej obci vďaka rýchlemu a včasnému monitorovaniu stavu šírenia nákazy v MRK.
 • Metodická a odborná podpora od 4 poradných krízových tímov (potraviny, strava a voda, hygiena a sanitácia, zdravie a karanténa, komunikácia a mediácia).
 • Pomoc s prípravou krízového plánu pre prípad pandémie v obci.
 • Pomoc pri prekonávaní psychickej záťaže a konfliktných situácií v reakcii na opatrenia proti šíreniu COVID-19.

 Ďalšie informácie o národnom projekte nájdete v sekcii webu ÚSVRK TU.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]