Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. október 2022, utorok
 

Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

OP Integrovaná infraštruktúra

Kód ITMS 2014+: 311071S795
Kód výzvy: OPII-2018/7/16-NP
Termín realizácie projektu: 11/2019 – 10/2022
Výška NFP: 19 438 675,24 EUR s DPH
Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 23.08.2019
Partner: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Dodávateľ: pripravuje sa verejné obstarávanie        
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na www.opii.gov.sk
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita: 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
Špecifický cieľ: 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
Miesto realizácie aktivít projektu: celé územie Slovenskej republiky.

Popis projektu:

Ministerstvo vnútra SR  v rokoch 2009 – 2015 zelektronizovalo a scentralizovalo viacero agend vo svojej pôsobnosti, ktoré teraz predstavujú základné nosné bloky reformy verejnej správy. Boli vybudované alebo upravené centrálne backend agendy, referenčné registre fyzických osôb a adries, integrovaný informačný systém v oblasti BackOffice, registratúry a v oblasti operačného riadenia, elektronický archív a ďalšie stavebné prvky eGovernment prostredia MV SR.
Rôznorodosť existujúcich aplikácií, viacnásobné prihlasovanie užívateľov, výmena dát formou emailu a využívanie viacerých technologických zariadení k výkonu agendy spôsobuje zvýšenú prácnosť, s čím sú spojené náklady na prevádzku. Cieľom projektu Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej aj Workdesk) je tak nadviazať na existujúce systémové riešenia a prepojiť ich, aby umožňovali pružnú reakciu na zmeny s minimálnymi nákladmi a dlhodobou udržateľnosťou a poskytovať služby občanom pohodlne, pružne a efektívne.

Cieľ projektu:


Vybudovanie digitálneho prostredia zamestnanca MV SR, čím sa dosiahne:

 • do kontaktu a procesu obsluhy občanov budú nasadené moderné IKT riešenia,
 • zvýšenie efektivity zamestnancov verejnej správy.

Projekt obsiahne všetky organizačné útvary rezortu (okresné úrady, policajný zbor, hasičský a záchranný zbor ako aj samotné Ministerstvo vnútra SR), ktoré sú cieľovou skupinou, čím bude docielená vyššia a efektívnejšia úroveň nimi poskytovaných služieb.

Zameranie projektu, ktorý má za cieľ nastaviť štandardy pre relevantné činnosti MV SR na celom území Slovenska, ale aj ostatných subjektov verejnej správy, si vyžaduje komplexné a systémové riešenie na národnej úrovni a bude sa dať aplikovať aj pre iné orgány verejnej moci. Kumulácia takto sústredených zdrojov sa zameriava na efektívnosť využívania ľudských, technologických, inštitucionálnych i administratívnych kapacít MV SR s cieľom naplniť ambície reformy verejnej správy. Výstupy projektu budú využité v zefektívnení práce organizácií rezortu MV SR, o čom bude svedčiť aj naplnenie zvoleného merateľného ukazovateľa spomínaného v bodoch 7.3 a 10.1  Žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Aktivity projektu:

Hlavné:

 • Analýza a dizajn,
 • Implementácia,
 • Nákup HW a SW,
 • Testovanie,
 • Nasadenie,

Podporné:

 • Publicita a informovanosť,
 • Riadenie projektu.

Merateľný ukazovateľ, ktorý sa dosiahne realizáciou projektu je: "Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy, cieľová hodnota: 4" Počet zodpovedá úsekom verejnej správy, teda:

 • vnútorná správa
 • občianske preukazy a štátne občianstvo
 • cestovné doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidiel
 • matričné veci

Ukončením realizácie hlavných aktivít dôjde k optimalizácii procesov, teda k ušetreniu času zamestnanca, respektíve skráteniu priemernej doby vybavenia podania v rozhodovacej činnosti.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy