Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. október 2022, utorok
 

Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe

OP Integrovaná infraštruktúra

Kód ITMS 2014+: 311071S800
Kód výzvy: OPII-2018/7/14-NP
Termín realizácie projektu: 11/2019 – 10/2021
Výška NFP: 36 378 945,68 EUR s DPH
Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 03.06.2019
Partner: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Dodávateľ: pripravuje sa výberové konanie
Miesto realizácie aktivít projektu: je celé územie Slovenskej republiky.
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na www.opii.gov.sk
Prioritná os:7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita: 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
Špecifický cieľ: 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Popis projektu:

Jednou zo základných požiadaviek modernizácie informačných systémov (IS) v rámci verejnej správy je centralizácia procesov jednotlivých informačných systémov a technológii, nastolenie nových progresívnych platforiem, unifikovanie postupov. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) rieši čiastkové úlohy, výsledkom ktorých bude zefektívnenie práce zamestnancov s výsledným efektom zjednodušenia komunikácie občana. Projekt Centrálne komponenty správneho konania (CKSK) vychádza z princípov Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy, ktorá radikálne mení pohľad na nasadenie IS s využitím Enterprise architektúry(EA), ktorá je jedným z kľúčových nástrojov informačno-komunikačnej technológie využitej pre potreby verejnej správy a poskytuje prostriedky na jej efektívne riadenie a kontrolu s cieľom:

 • posun k službám zameraných na zvyšovanie kvality života,
 • posun k službám zameraných na nárast konkurencieschopnosti,
 • priblíženie verejnej správy k maximálnemu využívaniu dát v zákaznícky orientovaných procesoch,
 • optimalizácia využitia informačných technológii vo verejnej správe vďaka platforme zdieľaných služieb,
 • bezpečnosť digitálneho a kybernetického priestoru a bezpečnosť údajov a transakcií a pod.

Cieľom projektu je vytvorenie SaaS služieb pre moduly:

 • IS Manažmentu logov
 • IS Registratúrneho strediska
 • IS Elektronického archívu
 • IS Správneho konania
 • IS Centrálnej evidencie splnomocnení
 • IS Manažmentu priestupkov a pokút

Cieľ projektu povedie k:

 • zvýšeniu efektivity zamestnancov verejnej správy,
 • štandardizovaniu podporných procesov a back-office verejnej správy,
 • zvýšeniu využívania dát v procesoch a pri tvorbe politík,
 • zvýšeniu spokojnosti občanov s fungovaním verejnej správy.

Aktivity projektu:

hlavné:

 • analýza a dizajn,
 • implementácia,
 • nákup HW a SW,
 • testovanie,
 • nasadenie,

podporné:

 • publicita a informovanosť,
 • riadenie projektu.

Realizáciou projektu:

 • sa odstráni nadmerná administratívna záťaž pre občana a podnikateľa z dôvodu rôznych spôsobov vykonávania procesov agend podľa správneho alebo priestupkového konania,
 • automatizuje sa získavanie a predkladanie informácií, podkladov/dokumentov, ktorými orgány verejnej moci (OVM) už disponujú,
 • zjednoduší sa dokladanie dodatočných informácií, ktorými OVM ešte nedisponujú pri riešení agend podľa správneho alebo priestupkového konania,
 • umožní sa rušenie miestnej príslušnosti v agendách podľa správneho alebo priestupkového konania,
 • zníži sa množstvo papierových spisov, ich prechod na plne elektronický spis a tým umožniť úplné elektronické spracovanie dokumentov v konaniach,
 • vytvorí sa centrálna evidencia splnomocnení, ako je to zadefinované v paragrafe §23a zákona č. 305/2013,
 • zjednotí sa oblasť logovania v IS, ktorá bola doteraz vždy realizovaná nekoordinovane a každý projekt si ju riešil po svojom. Centrálne spoločné bloky budú poskytované pre okresné úrady (OÚ), policajný zbor (PZ), hasičský a záchranný zbor (HaZZ), MV SR.

Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy /cieľová hodnota 7:

Zvýšenie využívania dát v procesoch a pri tvorbe politík - 6 nových vybudovaných informačných systémov -  zabezpečí plne elektronizované procesy a poskytne možnosť vyhodnocovania spôsobu realizácie procesov správneho konania (IS Manažmentu logov, IS Registratúrneho strediska, IS Elektronického archívu, IS Správneho konania, IS Centrálnej evidencie splnomocnení, IS Manažmentu priestupkov a pokút).

Zvýšenie spokojnosti občanov s fungovaním verejnej správy - podiel informovanosti občanov s vybavovaním ich podania riešeného elektronickou formou vzrastie vďaka IS Manažmentu logov a časti ÚPVS Moje dáta na 100%.

Ďalšie detaily o  projekte sa nachádzajú v štúdii uskutočniteľnosti

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy