Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. október 2022, piatok
 

Národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti

 

logo OP EVS

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Partneri projektu: 
   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
   Štatistický úrad Slovenskej republiky
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 967 982,10 eur
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 13. 6. 2019
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 14. 6. 2019

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

  • Prioritná os 1:Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
  • Špecifický cieľ 1.1: Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Riadiaci orgán OP EVS: Ministerstvo vnútra SR
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Termín realizácie projektu: 03/2019  - 07/2021

Popis projektu a aktivít:
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti dňa 1. marca 2019 začal realizovať národný projekt s názvom Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti. Hlavným cieľom národného projektu je kvalitnejšia tvorba verejných politík (a tým pádom vo výsledku aj kvalitnejšia verejná politika), a to prostredníctvom získavaných relevantných dát a informácií o celej občianskej spoločnosti, nakoľko dnes sa tieto politiky zvyčajne navrhujú a realizujú iba na základe dohadov a aproximácií. Verejné politiky tak potrebujú časté úpravy, čím nastáva nechcená inflácia každoročne prijímaných zmien a noviel.

Projekt sa skladá z jednej hlavnej aktivity s názvom Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti, ktorá sa skladá zo štyroch podaktivít:

1.     Výskum socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov vývoja v občianskej spoločnosti a tvorba odporúčaní pre tvorcov verejných politík 
V rámci prvej kľúčovej podaktivitybude prebiehať získavanie a analýza dát a informácií o neziskovom sektore a občianskej spoločnosti, na základe ktorých budú navrhnuté odporúčania tvorcom verejných politík. V tejto podaktivite je kľúčové zapojenie partnera projektu - Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

2.     Pilotná (testovacia) tvorba verejných politík
V druhej podaktivite sa získané dáta a informácie z prvej podaktivity využijú na pilotnú (testovaciu) tvorbu verejných politík a na tvorbu odporúčaní pre iných tvorcov verejných politík. 

3.     Tvorba návrhov na posudzovanie vplyvov predkladaných materiálov na občiansku spoločnosť
Tretia podaktivita zužitkuje skúsenosti z druhej podaktivity a navrhne formalizovaný spôsob, ako merať očakávané vplyvy predkladaných verejných politík na občiansku spoločnosť.

4.     Tvorba návrhu na zavedenie Satelitného účtu tretieho sektora.
Vo štvrtej podaktivite bude pripravený návrh na zavedenie nového nástroja na systematický zber údajov o treťom sektore – tzv. Satelitný účet tretieho sektora. V tejto podaktivite je kľúčové zapojenie partnera projektu - Štatistického úradu SR. 

Ďalšie informácie o projekte sú dostupné na stránke úradu splnomocnenca.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

 

Dôležité odkazy

reformuj.sk

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]