Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2022, pondelok
 

Správne konania

25. 11. 2022 | Rozhodnutie prerušenie konania vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti "Mestská plaváreň a letné kúpalisko Nové Mesto nad Váhom" na životné prostredie, navrhovateľ Mesto NMnV, č.j. OU-NM-OSZP-2022/4296-19 zo dňa 25.11.2022. (283,1 kB)

25. 11. 2022 | VV Rozhodnutie povolenie vodnej stavby "Predĺženie miestnej komunikácie a výstavba inžinierskych sietí Karpatská" SO 02 - Vodovod, SO 03 - Kanalizácia, k.ú. Nové Mesto nad Váhom, stavebník NCH s.r.o. Trenčín č.j. OU-NM-OSZP-2022/13140-7 zo dňa 24.11.2022. (1,3 MB)

24. 11. 2022 | Oznámenie verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania vo veci vydania vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu PREDĹŽENIE VEREJNÉHO VODOVODU VETVA "A-4-9" k.ú. Nové Mesto nad Váhom pre stavebníka DM developing s.r.o., č. j. OU-NM-OSZP-2022/015334-2 zo dňa 22. 11. 2022 (654,9 kB)

18. 11. 2022 | VV - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania - predĺženie platnosti vodoprávneho povolenia pre stavbu "Bzince pod Javorinou, miestna časť Hrušové, dobudovanie vodovodu - 1.etapa" Obec Bzince OU-NM-OSZP-2022/15314_2, 16.11.2022 (284,6 kB)

18. 11. 2022 | VV - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania - predĺženie platnosti vodoprávneho povolenia pre stavbu "Bzince pod Javorinou, miestna časť Hrušové - Kanalizácia" Obec Bzince č.j. OU-NM-OSZP-2022/015312_002 zo dňa 16.11.2022 (288,6 kB)

16. 11. 2022 | Verejná vyhláška - Rozhodnutie - predĺženie platnosti vodoprávneho povolenia pre stavbu "Kanalizácia Potvorice" v k.ú. Potvorice, Brunovce, Horná Streda, pre stavebníka Obec Potvorice, č.j. OU-NM-OSZP-2022/013831-004 zo dňa 15.11.2022. (336,2 kB)

11. 11. 2022 | Rozhodnutie o neposudzovaní navrhovanej činnosti - Zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu mobilným zariadením, č.j. OU-NM-OSZP-2022/009953-031 zo dňa 09.11.2022 pre navrhovateľa DKMK, s.r.o., Trenčianska 6519/29A Nové Mesto nad Váhom (887,5 kB)

28. 10. 2022 | Informácia pre verejnosť - „Logisticko vyrobný areál Beckov" - posudzovanie vplyvov na životné prostredie (346,1 kB)


Začaté správne konania:

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.


30. 11. 2022 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub náletových drevín na pozemku s prvým stupňom ochrany mimo zastavaného územia obce v k.ú. Lubina č.j. OU-NM-OSZP-2022/16238-2 zo dňa 30.11.2022. (166,9 kB)

30. 11. 2022 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín - jaseň na pozemku s druhým stupňom ochrany mimo zastavaného územia obce v CHKO Biele Karpaty v k.ú. Lubina č.j. OU-NM-OSZP-2022/16237-2 zo dňa 30.11.2022. (167,5 kB)

30. 11. 2022 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín - vŕba na pozemku s prvým stupňom ochrany mimo zastavaného územia obce v k.ú. Lubina č.j. OU-NM-OSZP-2022/16236-2 zo dňa 30.11.2022. (167,3 kB)

23. 11. 2022 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemku s prvým stupňom ochrany mimo zastavaného územia obce v k.ú. Nové Mesto nad Váhom v rekreačnom areáli Zelená voda č.j. OU-NM-OSZP-2022/15731-2 zo dňa 23.11.2022. (168,6 kB)

15. 11. 2022 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub krovitého porastu a náletových drevín na pozemku s prvým stupňom ochrany mimo zastavaného územia obce v k.ú. Čachtice Damucem Slovensko č.j. OU-NM-OSZP-2022/145405-2 zo dňa 15.11.2022 (168,3 kB)

15. 11. 2022 | Oboznámenie s podkladom rozhodnutia - vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Kálnica na základe žiadosti Lesná a pasienková spoločnosť v Kálnici, pozemkové spoločenstvo č.j. OU-NM-OSZP-2022/013825-004 zo dňa 15.11.2022. (213,1 kB)

20. 10. 2022 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 65 ks drevín na pozemku s druhým stupňom ochrany v k.ú. Nová Bošáca č.j. OU-NM-OSZP-2022/14266-2 zo dňa 20.10.2022. (168,5 kB)

20. 10. 2022 | Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnou oblhliadkou dňa 14.11.2022 vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemku s druhým stupňom ochrany v k.ú. Kálnica č.j. OU-NM-OSZP-2022/13825-3 zo dňa 20.10.2022 (901,8 kB)

17. 10. 2022 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks dreviny - orech kráľovský na pozemku s prvým stupňom ochrany mimo zastavaného územia obce v k.ú. Lubina č.j. OU-NM-OSZP-2022/14094-2 zo dňa 17.10.2022. (167,7 kB)

13. 10. 2022 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 5 ks topoľa na pozemku s prvým stupňom ochrany mimo zastavaného územia obce v k.ú. Považany č.j. OU-NM-OSZP-2022/13900-2 zo dňa 13.10.2022 (167,7 kB)

11. 10. 2022 | Oznámenie o začatí správneho konania – zverejnenie - Č.j.: OU-NM-OSZP-2022/013825-002 (161,7 kB)

6. 10. 2022 | Oznámenie o začatí správneho konania – zverejnenie - Č.j.: OU-NM-OSZP-2022/013659-002 (161,3 kB)

5. 10. 2022 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks smreka rastúceho mimo lesa na pozemku s prvým stupňom ochrany k.ú. Nové Mesto nad Váhom v záhradkovej oblasti pod Kamennou č.j. OU-NM-OSZP-2022/13604-2 zo dňa 05.10.2022. (167,9 kB)