Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. november 2022, sobota
 

Odborná spôsobilosť v civilnej ochrane

Požiadavka na odbornú spôsobilosť v civilnej ochrane je ustanovená § 18a zákona NR SR č. 2/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva s účinnosťou od 1. januára 2012. Ustanovenie §  8a ukladá povinným osobám získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť je v praxi vyžadovaná oprávnenými osobami pri všetkých súvisiacich právnych aktoch, procesných úkonoch a kontrolnej činnosti na úseku vypracovania a aktualizácie plánov ochrany obyvateľstva a plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti vrátane vykonávanej vzdelávacej činnosti na úseku civilnej ochrany.

Zákonom je ustanovená povinnosť pre všetky subjekty zabezpečiť odborne spôsobilou osobou:

 • vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva (okresné úrady, obce/mestá),
 • vypracovanie plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti (právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia vrátane škôl a školských zariadení)
 • vykonávanie vzdelávacej činnosti na úseku civilnej ochrany (všetky subjekty)

Vyhláška MV SR č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na  úseku civilnej ochrany obyvateľstva obsahuje:

 • postup pri predkladaní žiadosti o vykonanie odbornej prípravy a skúšky, školenia a preskúšania na získanie odbornej spôsobilosti,
 • obsah a rozsah odbornej prípravy, skúšky, školenia a preskúšania,
 • zloženie a činnosť skúšobnej komisie,
 • evidencia dokumentácie o odbornej príprave a školení.


UPOZORŇUJEME odborne spôsobilé osoby, že osvedčenia vydané v roku 2016 strácajú platnosť po 5 rokoch podľa dátumu ich vydania. Pokiaľ si odborne spôsobilá osoba včas nepredĺži platnosť osvedčenia na ďalších 5 rokov v rámci 2-dňového školenia, bude musieť absolvovať opätovne 2- týždňovú odbornú prípravu s následným vykonaním skúšky, u právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov aj s poplatkom 104 EUR.

Bližšie informácie o podmienkach na získanie odbornej spôsobilosti v civilnej ochrane  a o preškolení sú zverejnené na web stránke sekcie krízového riadenia MV SR v informačnom bloku >>Odborná spôsobilosť v civilnej ochrane<< 

Pre osoby z Košického a Prešovského kraja je predurčené:

Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves
Predná Huta 13, 053 31 Novoveská Huta

Kontaktná osoba pre Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves: 

Mgr. Tomáš Horárik, e-mailová adresa: >>napísať mail<< 
tel.: +421 (48) 4306 340, +421 903 553 115

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie ohľadne získania odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva:

Ing. Vladimír Tremba; e-mailová adresa: >>napísať mail<<
tel.: +421(53) 4461124,+421 (53) 4298 806

Termíny odbornej spôsobilosti v roku 2022

1. Získanie odbornej spôsobilosti (1. polrok 2022)

 • 14.03 – 25.03.2022 - obsadený
 • 25.04 – 06.05.2022

2. Preškolenie odbornej spôsobilosti (1. polrok 2022)

 • 31.01 – 01.02.2022
 • 28.03 – 29.03.2022
 • 11.04 – 12.04.2022
 • 09.05 – 10.05.2022

1. Získanie odbornej spôsobilosti (2. polrok 2022)

 • 10.10 – 21.10.2022 
 • 21.11 – 02.12.2022
 • 05.12 – 16.12.2022

2. Preškolenie odbornej spôsobilosti (2. polrok 2022)

 • 24.10 – 25.10.2022
 • 14.11 – 15.11.2022 

Aktualizácia informácie: 01.02.2022, Mgr. Iveta Misáková