Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. august 2022, streda
 

Za nesprávnu evidenciu vozidla hrozí aj slovenským vodičom jazdiacim v Rakúsku vysoká pokuta

25. 02. 2011

hliadky

Slovenská polícia upozorňuje vodičov na prísne kontroly a sankcie rakúskej polície v súvislosti s evidenciou vozidiel jazdiacich po rakúskych cestách. Pravidlá sú síce v platnosti dlhodobo, avšak v nadväznosti na ďalšie zmeny v Európskej únii, ktoré môžu mať dopad na slovenských občanov polícia informuje s časovým predstihom. Od 1. mája tohto roka bude otvorený rakúsky pracovný trh pre nové členské krajiny Európskej únie. Očakávame, že túto možnosť využijú aj občania Slovenskej republiky. Pre tých z nich, ktorí nebudú za prácou dochádzať zo Slovenska denne, ale zriadia si na území Rakúska dlhodobé, prípadne trvalé bydlisko a zo Slovenska si dovezú vlastné, alebo prenajaté motorové vozidlo, ktoré budú používať pre uspokojovanie denných potrieb v Rakúsku, ale i na víkendové cesty (napr. domov na Slovensko), je užitočné vedieť nasledovné:

1. Podľa rakúskych predpisov musí byť motorové vozidlo prihlásené do evidencie v tom mieste, kde má svoje trvalé stanovište. Podľa zákona sa za také miesto považuje miesto hlavného bydliska majiteľa/držiteľa osvedčenia o evidencii vozidla. Pre posúdenie, či má byť vozidlo prihlásené do evidencie v Rakúsku alebo v zahraničí je určujúce skutočné hlavné bydlisko majiteľa/držiteľa osvedčenia, a nie jeho štátna príslušnosť alebo občianstvo.

2. Rakúske štátne orgány pri určovaní hlavného bydliska vychádzajú z prezumpcie, že toto sa nachádza tam, kde má osoba svoje sídlo, z ktorého najmä alebo prevažne zabezpečuje svoje hlavné pracovné, hospodárske a spoločenské vzťahy. Ak má teda osoba v Rakúsku pracovný pomer, vykonáva živnosť, podniká tam, študuje v dennom štúdiu a pod. a nedochádza pritom denne zo zahraničia, predpokladá sa, že má na území krajiny aj hlavné bydlisko. (Každý cudzinec je povinný prihlásiť sa na pobyt do troch dní od príchodu do krajiny, to sa nevzťahuje na hostí ubytovaných v hoteloch a pod. zariadeniach, kde ohlasovaciu povinnosť za nich plní ubytovateľ).

3. Osoba, ktorá má svoje hlavné bydlisko v Rakúsku, smie vozidlo so zahraničnými evidenčnými číslami prevádzkovať najviac jeden mesiac odo dňa jeho dovozu do krajiny. Tamojšie orgány totiž všetky vozidlá s cudzími evidenčnými číslami, ktoré sú prevádzkované osobami s dlhodobým (hlavným) pobytom v Rakúsku, považujú za vozidlá majúce trvalé stanovište v tejto krajine. Do uplynutia tejto mesačnej lehoty musí byť teda vozidlo prihlásené v mieste bydliska v Rakúsku a zahraničné osvedčenie o evidencii i tabuľky s evidenčnými číslami odovzdané miestne príslušnému úradu. V opačnom prípade je polícia oprávnená tabuľky a osvedčenie odňať a vozidlo tak vyradiť z prevádzky úplne.

Jazda s vozidlom bez platného osvedčenia o evidencii je v Rakúsku považovaná za jeden z najťažších priestupkov a môže mať za následok finančný trest až do výšky 2.180 eur, v prípade jeho nevymožiteľnosti trest odňatia slobody až na 6 týždňov.

Pre plynutie mesačnej lehoty nie je rozhodujúce, či vozidlo opustilo krajinu a bolo opätovne privezené (napr. pri víkendových cestách do miesta bydliska v SR). Z hľadiska posudzovania doby vzniku trvalého stanovišťa vozidla je rozhodujúci fakt, odkedy má majiteľ/držiteľ osvedčenia o evidencii vozidla pobyt v Rakúsku, a kedy bolo vozidlo po prvý krát dovezené. Opakované výjazdy do zahraničia teda neznamenajú prerušenie a opätovný začiatok plynutia mesačnej lehoty.

4. V Rakúsku je možné prihlásiť do evidencie aj vozidlo prenajaté, zapožičané alebo vzaté na leasing v inej členskej krajine EÚ. Predpokladom je však vždy skutočnosť, že nájomca má svoje hlavné bydlisko alebo sídlo na území Rakúskej republiky. Toto miesto sa potom považuje aj za miesto hlavného stanovišťa vozidla. V týchto prípadoch sa v evidencii vozidiel uvádzajú nielen údaje o de iure majiteľovi vozidla (napr. autopožičovňa, leasingová spoločnosť), ale aj o údaje o jeho nájomcovi, resp. skutočnom prevádzkovateľovi.

5. Keďže v Rakúsku je s vlastníctvom a prevádzkou vozidla spojený celý rad povinností (napr. udržiavanie technického stavu, poskytovanie informácií o jazde s vozidlom), zákon v tomto ohľade majiteľa a skutočného prevádzkovateľa vozidla zrovnoprávňuje v tom zmysle, že splniť tieto povinnosti ukladá obidvom, pričom ich splnenie ktorýmkoľvek z nich zároveň oslobodzuje od plnenia toho druhého. Rovnaký princíp platí aj pre náklady spojené s prihlásením vozidla v Rakúsku - vždy ich hradí len jeden z uvedených subjektov. Rakúsky zákon neurčuje priamo, či to má byť majiteľ, alebo prevádzkovateľ (napr. nájomca leasingovaného vozidla). To ponecháva na dohodu oboch strán. Povinnosť prihlásiť vozidlo do rakúskej evidencie sa však jednoznačne ukladá tej osobe, ktorá má na spolkovom území hlavné bydlisko. Pokiaľ táto osoba nie je zároveň aj majiteľom vozidla, musí pri jeho prihlasovaní predložiť aj súhlas právoplatného majiteľa (napr. leasingovej spoločnosti). Získanie tohto súhlasu je výlučne vecou dohody medzi majiteľom a prevádzkovateľom vozidla.

Sumarizácia:

  • osoba s trvalým (dlhodobým) pobytom v Rakúsku môže na spolkovom území používať motorové vozidlo so zahraničnými (slovenskými) evidenčnými číslami a zahraničným (slovenským) osvedčením o evidencii max. 1 mesiac od dovozu vozidla do Rakúska;
  • najneskôr po uplynutí mesačnej lehoty je povinná prihlásiť vozidlo do evidencie v mieste bydliska v Rakúsku, v opačnom prípade môžu rakúske orgány osvedčenie i tabuľky s evidenčnými číslami odňať; 
  • za jazdu s vozidlom bez platného osvedčenia o evidencii možno uložiť finančný trest až do 2180, alebo náhradný trest odňatia slobody až na 6 týždňov; 
  • pre prihlásenie vozidla do evidencie v Rakúsku je okrem iného potrebný súhlas právoplatného majiteľa vozidla, pokiaľ sa jedná o inú osobu, než prevádzkovateľa vozidla. Povinnosť prihlásiť vozidlo však má osoba, ktorá ho prakticky na území Rakúska využíva a má tu hlavné (trvalé, dlhodobé) bydlisko.
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy