14. zasadnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

5. - 6. marec 2016

Návrh programu rokovania:

   1.  Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice z trinásteho zasadnutia

   2.  Prevzatie návratných obálok doručenými voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
a osobitného zoznamu voličov v dvoch rovnopisoch od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

   3.  Otváranie návratných obálok, zakrúžkovanie poradových čísel voličov a vyznačovanie voľby poštou v osobitnom zozname voličov a vkladanie obálok s hlasovacími lístkami do volebnej schránky

   4.  Informácie:

·    informácia o doručení vzdania sa kandidatúry pána Bc. Mareka Borodina na kandidátnej listine politickej strany ŠANCA pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016

·    informácia o doručení oznámenia o poskytnutí príspevku politickej strane #SIEŤ

   5.  Podania adresované štátnej komisii:

·    podanie Matice Slovenskej vo veci podozrenia z protiprávnej činnosti

   6.  Rôzne

   7.  Zisťovanie výsledkov hlasovania voľby poštou občanmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

   8.  Vyhotovenie a podpis zápisnice o výsledku hlasovania voľby poštou občanmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zaslanie zápisnice Štatistickému úradu Slovenskej republiky

   9.  Preberanie zápisníc okresných volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania v okrese v elektronickej forme a vydávanie pokynov na ukončenie činnosti okresných volebných komisií

10.  Informácia zástupcov Štatistického úradu Slovenskej republiky o priebehu sčítavania výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

11.  Prerokovanie, schválenie a podpis návrhu zápisnice Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016

12.  Ukončenie zasadnutia