Tretie zasadnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

21. október 2015

Návrh programu rokovania:

  1.  Otvorenie zasadnutia

  2.  Informácie (o.i. oboznámenie štátnej komisie o priebehu seminára „Audit politických strán“ členmi štátnej komisie,
ktorí sa seminára zúčastnili)

  3.  Návrh vzoru oznámenia o poskytnutí príspevku politickej strane - odsúhlasenie

  4.  Návrh vzoru záverečnej správy o nákladoch na volebnú kampaň pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
- odsúhlasenie

  5.  Podania adresované štátnej komisii:

·    žiadosť pána Emila Muchu, ústredného tajomníka Kresťanskodemokratického hnutia o vydanie metodického usmernenia, týkajúceho sa pravidiel financovania volebnej kampane

·    žiadosť Občianskej konzervatívnej strany o metodickú pomoc a poradenstvo v otázkach týkajúcich sa pravidiel financovania volebnej kampane

·    žiadosť pána Bc. Milana Bednára - MIBE o vydanie metodického usmernenia, týkajúceho sa volebnej kampane
a evidencie tretích strán

  6.  Rôzne

  7.  Ukončenie zasadnutia