Druhé zasadnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

24. september 2015

Návrh programu rokovania:

  1.  Otvorenie zasadnutia

  2.  Rokovací poriadok štátnej komisie - prerokovanie pripomienok

  3.  Návrh vzoru záverečnej správy o nákladoch na volebnú kampaň pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, návrh vzoru čestného vyhlásenia politického subjektu o tom, že nevynaložil žiadne náklady na volebnú kampaň pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a návrh vzoru žiadosti o zaevidovanie ako tretej strany - odsúhlasenie

  4.  Vzor kandidátnej listiny a jej príloh - informácia

  5.  Postup pri uplatňovaní cestovných náhrad členov Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán spojených s výkonom funkcie - informácia

  6.  Rôzne

  7.  Ukončenie zasadnutia