Prvé zasadnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

3. september 2015

Návrh programu rokovania:

  1.  Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania

  2.  Predstavenie zamestnancov Úradu štátnej komisie

  3.  Informácie organizačného charakteru

  4.  Prerokovanie návrhu Rokovacieho poriadku Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

  5.  Oboznámenie s listom prezidenta Slovenskej komory audítorov

  6.  Rôzne

  7.  Záver