Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2021, piatok
 

Všeobecné informácie

pre príjemcu dávky sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (je súčasťou rozhodnutia o priznaní dávky sociálneho zabezpečenia)

 1. Priznaný dôchodok a ostatné dávky dôchodkového zabezpečenia vypláca odbor sociálneho zabezpečenia sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu MV SR (ďalej len „OSZ SPSČaOU MV SR“) každého 15. dňa na bežný kalendárny mesiac na adresu trvalého bydliska poberateľa. Poberateľom dávky je policajt; iná fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na dávku sociálneho zabezpečenia; zákonný zástupca poberateľa alebo osobitný príjemca .

  Osobitný príjemca je 

  • fyzická osoba alebo právnická osoba určená rozhodnutím OSZ SPSČaOU  MV SR,
  • fyzická osoba, ktorej sa vyplácal sirotský dôchodok do dňa nadobudnutia spôsobilosti nezaopatreného dieťaťa na právne úkony (spôsobilosť vzniká dovŕšením 15 roku veku).

  OSZ SPSČaOU  MV SR ustanoví osobitného príjemcu s jeho súhlasom na základe písomnej žiadosti (tlačivo sa nachádza na OSZ SPSČaOU  MV SR) a so súhlasom poberateľa dávky alebo zákonného zástupcu, ak poberateľ dávky alebo zákonný zástupca zo zdravotných dôvodov nemôže výplatu dávky prijímať.

Dávky je možné poukazovať na osobné účty v: ČSOB, a.s., mBank S. A., Oberbank AG, OTP Banka Slovensko, a.s., Poštová banka, a.s., Prima Banka Slovensko, a.s., Sberbank Slovensko a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Tatra banka, a.s., UniCreditBanka, a.s. a VÚB a.s.. Žiadosť o poukazovanie dávok týmto spôsobom sa podáva na predpísanom tlačive - pozri vzory tlačív.
V prípade, že dávka nebude vyplatená v stanovený výplatný deň je potrebné, aby sa poberateľ alebo iný príjemca dávky informoval na dodávacej pošte. Ak nebude dávka vyplatená počas  platnosti  poštového  poukazu   na výplatu do vlastných rúk  zo  subjektívnych dôvodov poberateľa (napr. neoznámenie zmeny trvalého bydliska, pobytu v zahraničí, prechodného pobytu), OSZ SPSČaOU MV SR zabezpečí jej opätovné zaslanie v inom výplatnom termíne až po vrátení platby na účet OSZ SPSČaOU MV SR.
Poberateľovi vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody sa dávky poukazujú poštovým poukazom na výplatu do vlastných rúk na adresu ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody.

  1. V styku s OSZ SPSČaOU MV SR je treba vždy uviesť číslo rozhodnutia, ktorým bola dávka priznaná, priezvisko a meno, dátum narodenia a adresu trvalého bydliska poberateľa alebo iného príjemcu dávky (ďalej len poberateľ).

  2. Poberateľ dávky je povinný bezodkladne oznámiť OSZ SPSČaOU  MV SR zmenu miesta trvalého bydliska (t.j. aj zmenu názvu ulice, zmenu čísla domu, poštovného smerovacieho čísla, zmenu dodávacej pošty) s uvedením dodávacej pošty, poštového smerového čísla, ulice a čísla domu, priznanie dôchodkovej dávky (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok) podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskroších predpisov.

  3. Poberateľ dávky je povinný preukázať zmeny v skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre trvanie nároku na dávku, jej výšku a výplatu písomne do ôsmich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti.

   Je povinný oznámiť najmä:
   • prijatie do štátnej služby vykonávanej v služobnom pomere alebo do služobného pomeru, z ktorého vzniká nárok na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok,
   • priznanie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách (zákon č. 285/2009 Z. z.),
   • zmenu rodinného stavu (úmrtie manžela, rozvod manželstva, uzatvorenie manželstva),
   • pri poberaní sirotského dôchodku tiež skončenie starostlivosti o nezaopatrené dieťa (ukončenie štúdia dieťaťa, prerušenie štúdia, vznik služobného pomeru a pod.),
   • zúčastniť sa posudzovania zdravotného stavu na účely invalidity (zúčastniť sa na opätovnom posúdení zdravotného stavu poberateľa invalidného dôchodku),
   • krátkodobý, dlhodobý pobyt v zahraničí a návrat z nej,
   • prijatie do ústavu sociálnej starostlivosti alebo penziónu a prepustenie z nich,
   • výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody,
   • preukázať ďalšie skutočnosti rozhodujúce na trvanie, prerušenie, zánik nároku na dávku a výplatu výsluhového zabezpečenia.

Ak bude poberateľ dávky vyzvaný, aby preukázal skutočnosti rozhodujúce pre nárok na túto dávku, nárok na jej výplatu a jej výšku, je povinný výzve vyhovieť v určenej lehote. Aktak neurobí v  stanovenej lehote, výplata dávky sa zastaví.

Výplata dávky výsluhového zabezpečenia po preukázaní rozhodujúcich skutočností sa uvoľní odo dňa zastavenia jej výplaty, najviac tri roky spätne od preukázania týchto skutočností.

Lehota na splnenie povinnosti je zachovaná aj vtedy, ak doklad preukazujúci skutočnosti rozhodujúce na vznik a zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu sa v ustanovenej lehote odovzdal na prepravu poštou alebo odoslal faxom.

Doklad preukazujúci skutočnosti rozhodujúce na vznik a zánik nároku na dávku sociálneho zabezpečenia, nároku na jej výplatu a jej sumu podaný elektronickou poštou alebo faxom treba potvrdiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jeho doručenia OSZ SPSČaOU MV SR

  1. Ak poberateľ dávky neoznámi v stanovenej lehote zmeny rozhodujúce pre trvanie nároku na dávku, jej výšku alebo jej výplatu, alebo inak vedome spôsobí, že dávka bola vyplatená neoprávnene alebo vo vyššej sume, ako mu patrila, je povinný vrátiť dávku sociálneho zabezpečenia alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila vôbec alebo v poskytnutej sume. Okrem toho sa vystavuje nebezpečenstvu trestného stíhania najmä pri vzniku vysokého preplatku na dávke.

Ak zanikne nárok na dávku alebo nárok na jej výplatu pre priznanie inej dávky, zúčtujú sa sumy inej dávky patriacej odo dňa  jej priznania so sumami doterajšej dávky vyplatenej za ten istý čas.

Neoprávnene prijaté sumy sa môžu zrážať z bežne vyplácanej alebo neskôr priznanej dávky sociálneho zabezpečenia, zo služobného platu policajta alebo zo mzdy iného poberateľa dávky sociálneho zabezpečenia.

  1. Nárok na dávku nezaniká uplynutím času. Nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa vzniku nároku na jej výplatu. Uvedená lehota neplynie počas konania o dávke a v období, v ktorom poberateľovi dávky, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.

  2. Pri súbehu výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku s príjmom zo zárobkovej činnosti  alebo s príjmami, ktoré nahrádzajú zárobok, sa výplata výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku neobmedzuje.

  3. Pri súbehu nároku na výplatu výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku s nárokom na dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení má poberateľ takéhoto dôchodku nárok na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok naďalej v plnej výške.

  4. Ak policajt alebo iný poberateľ dávky zomrel po uplatnení nároku na dávku a výplatu dávky, vstupujú do ďalšieho konania o dávke a nadobúdajú nárok na sumy splatné do dňa smrti oprávneného postupne manžel (manželka), deti a rodičov.

   • sú povinní okamžite oznámiť deň úmrtia poberateľa dávky OSZ SPSČaOU MV SR, ktorý zašle tlačivo Žiadosť o úhradu nákladov na pohreb (RTF, 48 kB) (rtf, 76,6kB) .
   • nie sú oprávnení prevziať výplatu poukazovanej dávky splatnej po smrti poberateľa (v takomto prípade je pošta povinná poukázanú dávku vrátiť OSZ SPSČaOU MV SR, ktorý rozhodne o nároku na dávku).

Pozostalí pri úmrtí poberateľa:

Neoprávnene prijaté sumy sa môžu zrážať z bežne vyplácanej alebo neskôr priznanej dávky sociálneho zabezpečenia, zo služobného platu policajta alebo zo mzdy iného poberateľa dávky sociálneho zabezpečenia.

Tieto nároky prechádzajúce na pozostalých nie sú predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet týchto pozostalých.

 1. Pri súbehu výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku, invalidného  výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku s príjmom zo zárobkovej činnosti  alebo s príjmami, ktoré nahrádzajú zárobok, sa výplata výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku neobmedzuje.