Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. november 2022, nedeľa
 

Výberové konanie na pracovnú pozíciu projektový manažér

29. 10. 2020

Výberové konanie na pracovnú pozíciu projektový manažér

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad  splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, hľadá vhodných kandidátov na pozíciu „projektový manažér v rámci implementácie národného projektu „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ (ďalej len „projekt“).

Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce

Časový rozsah100 -150 h mesačne v roku 2020

                             70 - 90 h mesačne v roku 2021

Trvanie pracovného pomerunajdlhšie do 31.4.2021  

Miesto výkonu práce: Bratislava, 

Termín nástupu: november 2020

Počet voľných pracovných miest2

Kvalifikačné predpoklady:

●      ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa, ekonomické zameranie výhodou

Ďalšie požiadavky:

 • preukázateľná prax v oblasti projektov financovaných z EŠIF - min. 2 roky,
 • znalosť strategických dokumentov v oblasti EŠIF,
 • znalosť operačného programu Ľudské zdroje

Osobnostné  predpoklady a zručnosti:

●      analytické, koncepčné a strategické myslenie, 

●      schopnosť pracovať pod tlakom, 

●      adaptabilita a flexibilita, 

●      samostatnosť,

●      pokročilá znalosť práce s PC (balík M-Office) 

Mzdové náležitosti: 13,40 € brutto/hodina 

Pracovná náplň projektového manažéra:

 • Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva,
 • Spolupráca na príprave dokumentácie potrebnej k realizácii projektu – interné postupy, manuály,
 • Manažovanie aktivít, spracovanie podkladov od regionálnych koordinátorov,
 • Spracovanie výstupov projektu - žiadosti o platby, žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby, monitorovacie správy, žiadosti o zmenu a ostatné výstupy podľa požiadaviek poskytovateľa definovaných v Rozhodnutí o schválení Žiadosti o nenávratný finančný prostriedok a jeho príloh,
 • Archivácia príslušnej projektovej dokumentácie,
 • Iné úlohy podľa pokynov nadriadeného zamestnanca.

 

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú do  6.novembra 2020  v slovenskom jazyku Žiadosť o zaradenie do výberového konania  (ďalej len „Žiadosť“). 

Povinnými prílohami Žiadosti sú:

 • Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku  (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
 • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;

 

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle na e-mail:  

TA.13G4@TL4PG1FQD3@, s označením predmetu e-mailu:  „projektový manažér“

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity

Pribinova 2

812 72 Bratislava

 

Vážime si Vaše znalosti a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnotenia doručených žiadostí).  

Ak  bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

 

Informácia o  spracovaní osobných údajov:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, spracúva pre účely výberového konania na inzerovanú pozíciu  osobné údaje uchádzačov v rozsahu uvedenom v dokumentoch poskytnutých uchádzačom o zamestnanie v rámci predzmluvných vzťahov,  a to do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu.  Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby  pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovom sídle http://www.minv.sk/?ochrana-osobnych-udajov-gdpr.

 

V prípade, že chcete byť zaradený do databázy  uchádzačov o zamestnanie, v životopise uveďte nasledovný súhlas so spracovaním osobných údajov a pripojte k nemu svoj vlastnoručný podpis:

Ako dotknutá osoba poskytujem prevádzkovateľovi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 v zmysle §13 ods. 1 písm. a) v spojení s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v životopise a motivačnom liste za účelom vedenia databázy uchádzačov zamestnanie, t. j. súhlas na účel uchovávania osobných údajov napríklad pre prípad budúceho výberového konania na  dobu 12 mesiacov alebo do odvolania súhlasu.  Bol/a som informovaný/á, že bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby  pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovom sídle http://www.minv.sk/?ochrana-osobnych-udajov-gdpr.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

Splnomocnenec

 Andrea Bučková 

Andrea Bučková
sa splnomocnenkyňou
vlády SR pre rómske komunity stala 1. apríla 2020. » viac informácií 

Fotogalérie