Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. november 2022, nedeľa
 

NP COVID: Výberové konanie na pracovnú pozíciu hlavný expert – pre oblasť zabezpečenia potravín, stravy a pitnej vody

03. 02. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, hľadá vhodných kandidátov na pozíciu „hlavný expert pre oblasť zabezpečenia potravín, stravy a pitnej vody“ v rámci implementácie národného projektu „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ (ďalej len „projekt“).

 

Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce

Časový rozsah: 70- 90/h mesačne v roku 2021

Trvanie pracovného pomeru: najdlhšie do 30.09.2021  

Miesto výkonu práce: Bratislava, prípadne dohodou

Termín nástupu: február 2021

 

Počet voľných pracovných miest: 1

 

Kvalifikačné predpoklady:

●      ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa 

 

Požiadavky na prax:

●      preukázateľná prax s riadením ľudských zdrojov – min. 2 roky,

●      preukázateľná prax v oblasti práce s MRK – min. 2 roky

 

Osobnostné  predpoklady a zručnosti:

●      analytické, koncepčné a strategické myslenie, 

●      schopnosť pracovať pod tlakom, 

●      adaptabilita a flexibilita, 

●      komunikatívnosť,

 

Mzdové náležitosti (brutto): 15,34 € brutto/hodina 

 

Hlavnou náplňou práce experta bude:

Zabezpečenie riadenia a koordinácia procesov súvisiacich s činnosťou krízových poradných tímov projektu; súčinnosť s riadiacim tímom, regionálnymi koordinátormi, hlavným regionálnym koordinátorom a metodikom pri príprave krízových plánov v zapojených lokalitách a pri iných aktivitách v zmysle národného projektu. Koordinovanie distribúcie pomoci v spolupráci s ostatnými krízovými poradnými tímami. 

 

Oblasť pôsobenia experta:

Zabezpečenie prístupu k zdravotnej starostlivosti:

  • Zber a analýza údajov z terénu potrených pre zabezpečenie nevyhnutných dodávok potravín a  vody pre obyvateľov MRK,
  • Tvorba spolupráce a zabezpečenia potenciálnych poskytovateľov materiálnej pomoci všetkými dostupnými kanálmi a zdrojmi,
  • Príprava metodických, technických a správnych postupov, berúc do úvahy aj možné odlišnosti pre jednotlivé lokality,
  • Zabezpečenie logistiky, uskladnenia a prípravy „balíčkov“ potravinovej pomoci priamo do lokalít (distribučné miesta),
  • Vypracovanie a vedenie zoznamu miestnych skladov potravín a iných zdrojov hromadných zásob potravín a vody,

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti: štátna správaStručná charakteristika spoločnosti:

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako poradný orgán vlády pre problematiku rómskych komunít v Slovenskej republike plní úlohy zamerané na riešenie záležitostí rómskych komunít a realizuje systémové opatrenia na zlepšenie postavenia a ich integráciu do spoločnosti, osobitne v oblasti tvorby, realizácie a koordinácie efektívnejších politík a realizácie systémových opatrení, zameraných na prevenciu sociálneho vylúčenia rómskych komunít a podporu ich začleňovania do spoločnosti. Podieľa na tvorbe, realizácii a koordinácii politík vlády a politík Európskej únie, vrátane realizácie pomoci poskytovanej Európskou úniou, pri zlepšovaní postavenia rómskych komunít, najmä na procesoch začleňovania a integrácie Rómov do spoločnosti. 

 

Informácie o výberovom konaní

Uchádzač  pošle žiadosť o zaradenie do výberového konania v slovenskom jazyku  (ďalej len „Žiadosť“) na e-mail: TA.13G4@TL4PG1FQD3@, vrátane nižšie uvedených povinných príloh. 

 

V predmete e-mailu/resp. na obálke v prípade listinného doručenia žiadosti uvedie 

„ HEX potraviny, pitná voda“- neotvárať!  

 

Uzávierka prijímania žiadostí:  08.02.2021

 

Korešpondenčná adresa:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pribinova 2

812 72 Bratislava

 

Povinnými prílohami Žiadosti sú:

  1. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od:MM/RRRR do MM/RRRR) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
  1. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;

 

Informovanie o výsledkoch výberu

Vážime si Vaše znalosti a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnotenia doručených žiadostí). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru. 

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

 

Informácia o  spracovaní osobných údajov:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, spracúva pre účely výberového konania na inzerovanú pozíciu  osobné údaje uchádzačov v rozsahu uvedenom v dokumentoch poskytnutých uchádzačom o zamestnanie v rámci predzmluvných vzťahov,  a to do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu.  Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby  pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovom sídle http://www.minv.sk/?ochrana-osobnych-udajov-gdpr.

 

V prípade, že chcete byť zaradený do databázy  uchádzačov o zamestnanie, v životopise uveďte nasledovný súhlas so spracovaním osobných údajov a pripojte k nemu svoj vlastnoručný podpis:

Ako dotknutá osoba poskytujem prevádzkovateľovi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 v zmysle §13 ods. 1 písm. a) v spojení s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v životopise a motivačnom liste za účelom vedenia databázy uchádzačov zamestnanie, t. j. súhlas na účel uchovávania osobných údajov napríklad pre prípad budúceho výberového konania na  dobu 12 mesiacov alebo do odvolania súhlasu.  Bol/a som informovaný/á, že bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby  pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovom sídle http://www.minv.sk/?ochrana-osobnych-udajov-gdpr.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

Splnomocnenec

 Andrea Bučková 

Andrea Bučková
sa splnomocnenkyňou
vlády SR pre rómske komunity stala 1. apríla 2020. » viac informácií 

Fotogalérie