Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. august 2022, streda
 

Splnomocnenkyňa vlády Andrea Bučková navštívila s ministrom školstva letné školy v Bystranoch a Lipanoch

21. 08. 2020

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková navštívila spolu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom letné školy, ktoré fungujú v Bystranoch a v Lipanoch. "Osobne vítam, že sa spustil projekt letných škôl pre žiačky a žiakov, ktorí v dôsledku prerušenia vyučovania súvisiaceho s pandémiou COVID-19 mali žiadny alebo sťažený prístup k vzdelávaniu a teraz majú možnosť dobehnúť zameškané učivo, zmysluplne a pod odborným vedením tráviť voľný čas, či pripraviť sa na nový školský rok. Stav vo vyučovaní žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít počas zatvorenia škôl kvôli pandémii bol nevyhovujúci. Podľa prieskumov, až 70% rómskych žiakov a žiačok nebolo počas krízy zapojených do dištančného vzdelávania, ktoré malo kompenzovať prerušené vyučovanie v škole a žiaci nemali ani pravidelný kontakt s učiteľom. Vzdelávanie dištančnou formou poukázalo na slabiny nášho vzdelávacieho systému v schopnosti prekonávať nerovnosti, spôsobené nepriaznivými životnými podmienkami, v akých žijú deti zo sociálne-znevýhodneného prostredia a na potrebu zaoberať sa posilňovaním inkluzívneho vzdelávania na školách a prípravou adekvátnych opatrení, ktoré zabezpečia rovnosť príležitostí pre všetky deti.  Veríme, že aj vyhodnotenie letných škôl prispeje k zadefinovaniu efektívnych foriem vzdelávania, ktoré zabezpečia plnohodnotnú účasť najzraniteľnejších detí na výchovno-vzdelávacie procese," povedala splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková.  

Jedným z podnetov, ktoré z pracovného výjazdu letných škôl vzišli, je aj otázka stravovania v školách. Ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavovi Gröhlingovi prezentovala splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková riešenie napr. aj  prostredníctvom obecných jedální, ktoré by zároveň podporili zamestnanosť v jednotlivých lokalitách.  Tieto návrhy ale bude potrebné odkomunikovať aj s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. S rezortom školstva sa rovnako budú hľadať možnosti skvalitnenia vzdelávacích metód, navýšenia odborných personálnych kapacít v predškolských zariadeniach a školách rešpektujú princípy inkluzivneho/desegregovaneho vzdelávania. 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.