Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2022, štvrtok
 

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z rómskych komunít bude v zapojených materských školách pokračovať aj v nasledujúcich rokoch

23. 09. 2020

Predškoláci z marginalizovaných rómskych komunít sa budú v zapojených obciach pripravovať aj naďalej na vzdelávanie na základných školách prostredníctvom projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít (NP PRIM II.). Druhá fáza národného projektu PRIM II. bola schválená a bude pokračovať nasledujúcich 25 mesiacov. Národný projekt je zameraný na vytváranie inkluzívneho prostredia v materských školách a na podporné opatrenia, ktoré majú  zlepšiť spoluprácu s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít navštevujúcich predprimárne vzdelávanie. Cieľom NP PRIM II. je pokračovať v týchto aktivitách v zapojených obciach a materských školách, ale aj získať pre spoluprácu ďalších 29 materských škôl.

 „Zvýšenie zaškolenosti detí z rómskych komunít v predškolskom veku a podpora programov ranej starostlivosti sú prioritou Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. Zároveň sú tieto opatrenia efektívnym nástrojom na zníženie počtu žiakov a žiačok z MRK  zaraďovaných do špeciálnych tried a na zlepšenie ich vzdelávacích výsledkov na bežných základných školách. Som rada, že projekt NP PRIM II. plynulo nadväzuje na projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I, pretože sa zachová podpora zamestnávania pedagogických a odborných zamestnancov v materskej škole a koordinátorov inkluzívneho vzdelávania. Verím, že nové inovácie, ktoré sú súčasťou pokračujúceho projektu ako je napr. zavedenie nepedagogickej pozície rodičovského asistenta, prostredníctvom ktorého posilníme spoluprácu s rodinami, budú prospešné pre deti, rodičov a celú spoločnosť,“ povedala Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity.

Rodičovskí asistenti budú pomáhať deťom, ale aj ich rodinám pri adaptácii v materskej škole. Časť dňa bude rodičovský asistent pracovať priamo s rodinami detí, v ich domácom prostredí a bude im pomáhať s riešením problémov spojených s učením a výchovou detí, s dochádzkou do materskej školy a s rozvíjaním základných zručností detí v tomto veku.

Materské školy zapojené do NP PRIM II. majú vytvorený stabilný inkluzívny tím pozostávajúci z pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga alebo iného odborného zamestnanca a rodičovského asistenta. Takisto majú k dispozícii metodickú a odbornú podporu zabezpečovanú zo strany Ministerstva vnútra SR – Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. Súčasne sú tieto predškolské zariadenia zapojené do vzdelávacích podujatí zameraných na inkluzívne vzdelávanie a výmenu príkladov dobrej praxe.   

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.