Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. august 2022, streda
 

Ministerstvo vnútra schválilo dva projekty na zmiernenie následkov pandémie v marginalizovaných rómskych komunitách financované z eurofondov

23. 09. 2020

covid-romovia-ilustr

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje schválilo dva národné projekty zamerané na prevenciu pred, ale aj na riešenie následkov a zmiernenie dopadov ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK).

 

Prostredníctvom projektov budú financované oblasti predprimárneho vzdelávania detí z MRK a podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácii počas pandémie v obciach s MRK.

Prijímateľom oboch národných projektov je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý ich bude realizovať.

Prvý projekt  Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. s alokáciou viac ako 17,6 mil. EUR je zameraný na výchovu a vzdelávanie v materských školách, pričom sa sústreďuje na sociálnu inklúziu v jej širšom kontexte. Pracuje s rómskymi rodinami a deťmi okrem prostredia materskej školy aj v ich prirodzenom domácom prostredí, kooperuje s terénnou sociálnou prácou a komunitným centrom pri riešení problémov rómskych rodín s cieľom zabezpečovať základné potreby rodiny, prevenciu vylúčenosti a zmierňovaní dopadov prerušenia vyučovania na školách v čase koronakrízy ako aj po nej.

Druhý projekt Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít  s alokáciou viac ako 5,6 mil. EUR je zameraný na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK prostredníctvom:

  • zlepšenia prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety v súvislosti s ochodením COVID-19;
  • monitorovania stavu rizika, možnosti nákazy a vývinu ochorenia COVID-19 priamo v dotknutých komunitách MRK;
  • cieleného pôsobenia v sociálnej intervencii voči obyvateľom a príslušníkom MRK v dotknutých oblastiach aj materiálnou, potravinovou, hygienickou, technickou a komunikačnou podporou.

Oba národné projekty majú potenciál výrazne pomôcť konkrétnym MRK pripraviť sa v prípade prepuknutia pandémie na náročné požiadavky ako aj následky pandémie spôsobenej ochorením Covid-19.

Projekty budú financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi č. 5 OP Ľudské zdroje. Financované budú formou zálohových platieb alebo refundácie alebo kombináciou zálohových platieb a refundácie.

Operačný program Ľudské zdroje

 

Prečítajte si tiež: Ministerstvo vnútra pripravuje projekty na zvládnutie pandémie COVID-19 financované z eurofondov

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.